รายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอาวุโส เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน หรือหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงาน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

วันที่ 13 กันยายน 2562  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณ และการควบคุมภายใน โดยมีผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วน และ พนักงานเข้าร่วมรับฟัง ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (สำนักงานใหญ่) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการดำเนินงาน การพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านงบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวุฒิพงษ์ เนียมหอม) เป็นวิทยากร

rn
13-9-prf1071                                                        13-9-prf1072 13-9-prf1073

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการสำนัก

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป ดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ที่แนบ

rn

https://frdfund.thaijobjob.com

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

26471

rn

26472

rn

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562  นางสาวละมัย คำแสน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม ตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกร ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู  ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

rn

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรับรองรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิและประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 193 ราย 304 บัญชี จากเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 432 ราย 636 บัญชี มติที่ประชุมรับรองตามรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 193 ราย  ซึ่งเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของตนเองต่อไป

อ่านต่อ