Q : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตั้งอยู่ที่ใด และมีสาขาจังหวัดอยู่ที่ใด
A : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตั้งอยู่เลขที่ 68/12 อาคารซีอีซี
ชั้น 3-5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 หากประสงค์จะ
สอบถามที่ตั้งของสำนักงานสาขาใกล้บ้าน สามารถสอบถามได้ที่เบอร์
02-1580342 หรือตามที่อยู่ติดต่อของสำนักงานสาขา ได้ที่หน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาขาจังหวัด 77 จังหวัด และสำนักกิจการสาขาภูมิภาค

Q : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับอะไร
A : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิก และให้การสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตร โดยการสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรสมาชิก

Q : หากจะสมัครเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร ของ กฟก. มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือไม่
A : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

Q : หากจะสมัครเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรต้องทำอย่างไร
A : กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรในจังหวัดเดียวกันไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน โดยประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานองค์กรเกษตรกรนั้นๆ เป็นผู้ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และทะเบียนสมาชิก พร้อมเอกสารแบบคำขอได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดที่องค์กรตั้งอยู่ สามารถติดต่อสอบถามที่ตั้งของสำนักงานสาขาจังหวัดใกล้บ้านได้ที่เบอร์ 02-1580342 หรือที่อยู่ติดต่อหน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาขาจังหวัด 77 จังหวัด และสำนักกิจการสาขาภูมิภาค

Q : หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอสมัครเป็นสมาชิก มีอะไรบ้าง
A : หากมิใช่กรณีขอตั้งองค์กรใหม่ แต่เป็นกรณีขอเพิ่มสมาชิกใหม่ในองค์กรเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสมาชิก (กรอกแบบฟอร์มตามที่สำนักงานกำหนด) พร้อมแนบหลักฐาน ได้แก่สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ยื่นเอกสารขอเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มในสังกัดกลุ่มองค์กร ณ ภูมิลำเนาของตน ต่อประธานองค์กรเกษตรกร หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานองค์กรเกษตรกร จากนั้นยื่นแบบคำขอ (กรรมการองค์กรลงนามรับรองรายชื่อ) พร้อมเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาจังหวัดที่องค์กรตั้งอยู่

Q : จะได้รับหลักทรัพย์ (โฉนด) คืนเมื่อใด
A : เมื่อได้ชำระหนี้กับเจ้าหนี้เสร็จสิ้นแล้วตามกระบวนการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02- 1580342 ต่อ 6102-6104 (ส่วนบริหารสินทรัพย์) ในวันและเวลาราชการ

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (สำนักงานใหญ่ )

อาคาร ซีอีซี(CEC) เลขที่ 68/12 ชั้น 3 – 5 ถ.กำแพงเพชร6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2158 0342
โทรสาร 0 2158 0328-9

สถานที่ติดต่อ: สำนักงานสาขาจังหวัด 77 จังหวัด และสำนักกิจการสาขาภูมิภาค

Website : https://www.frdfund.org/

Facebook : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

Youtube : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร