• ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

  รายชื่อสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

  คลิกที่นี่
 • รายงานผลดำเนินการ

  ตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา

  คลิกที่นี่
 • ระบบ iF

  ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

  คลิกที่นี่
 • โปรแกรมองค์กรและหนี้สิน(ระบบเดิม)

  ระบบโปรแกรมองค์กรและหนี้สิน(เดิม)

  คลิก
 • รายชื่อเกษตรกรสมาชิกฯ ที่ได้รับการอนุมัติให้ชำระหนี้แทน คลิกที่นี่
 • โปรแกรมช่วยคำนวนประมาณการ การผ่อนชำระหนี้ คลิกที่นี่
องค์กรต้นแบบ
เหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
องค์กรทั้งหมด
รหัสองค์กร 7643001472
กลุ่มเกษตรกรประจำตำบลบึงทับแรต จ.กำแพงเพชร
กลุ่มเกษตรกรประจำตำบลบึงทับแรต จ.กำแพงเพชร
รหัสองค์กร 5747000497
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแรด จ.เชียงราย
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแรด จ.เชียงราย
รหัสองค์กร 5743012180
กลุ่มเกษตรก้าวหน้าพัฒนาบ้านป่าบง จ.เชียงราย
กลุ่มเกษตรก้าวหน้าพัฒนาบ้านป่าบง จ.เชียงราย
รหัสองค์กร 5743003955
กลุ่มเกษตรพัฒนาห้วยชมภู จ.เชียงราย
กลุ่มเกษตรพัฒนาห้วยชมภู จ.เชียงราย
องค์กรต้นแบบทั้งหมด (ภาคเหนือ)
องค์กรต้นแบบทั้งหมด (ภาคเหนือ)
รหัสองค์กร 7247000147
กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
รหัสองค์กร 1660000050
เกษตรกรยุคใหม่บ้านดงพลับ จ.ลพบุรี
เกษตรกรยุคใหม่บ้านดงพลับ จ.ลพบุรี
รหัสองค์กร 1660000050
กลุ่มเกษตรกรดอกโมกข์ จ.อ่างทอง
กลุ่มเกษตรกรดอกโมกข์ จ.อ่างทอง
รหัสองค์กร 2043000918
เกษตรกรประจำตำบลสัตหีบ จ.ชลบุรี
เกษตรกรประจำตำบลสัตหีบ จ.ชลบุรี
องค์กรต้นแบบทั้งหมด (ภาคกลาง)
องค์กรต้นแบบทั้งหมด (ภาคกลาง)
รหัสองค์กร 4362000143
กลุ่มบ้านไร่พอเพียง จ.หนองคาย
กลุ่มบ้านไร่พอเพียง จ.หนองคาย
รหัสองค์กร 4743011108
กลุ่มเกษตร 2000 จ.บึงกาฬ
กลุ่มเกษตร 2000 จ.บึงกาฬ
รหัสองค์กร 4743011108
กลุ่มฟื้นฟูเกษตรจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 7 จ.สกลนคร
กลุ่มฟื้นฟูเกษตรจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 7 จ.สกลนคร
รหัสองค์กร 4343010074
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชือก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชือก
องค์กรต้นแบบทั้งหมด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
องค์กรต้นแบบทั้งหมด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
รหัสองค์กร 8260000016
กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านบกปุย จ.พังงา
กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านบกปุย จ.พังงา
รหัสองค์กร 8461000013
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการเกษตร จ.สุราษฎร์ธานี
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการเกษตร จ.สุราษฎร์ธานี
รหัสองค์กร 8443005777
เกษตรกรพัฒนาบางไทร จ.สุราษฎร์ธานี
เกษตรกรพัฒนาบางไทร จ.สุราษฎร์ธานี
รหัสองค์กร 8243001395
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลนบปริง จ.พังงา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลนบปริง จ.พังงา
องค์กรต้นแบบทั้งหมด (ภาคใต้)
องค์กรต้นแบบทั้งหมด (ภาคใต้)
องค์กรทั้งหมด
องค์กรทั้งหมด
เพิ่มข้อมูลองค์กรต้นแบบ
เพิ่มข้อมูลองค์กรต้นแบบ
สมัครรับจดหมายข่าวจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร