วันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และกำหนดแผนการขับเคลื่อน ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิชัย ไตรสุรัตน์)สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ กฟก. และนายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมปศุสัตว์, กรมวิชาการเกษตร, กรมประมง, ดร.ปริญ พาณิชภักดิ์ ประธานคณะกรรมการขับธุรกิจการเกษตร (Agribusinesses) และผู้แทนสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างโครงการแผนบูรณาการที่ปลัด กษ. ได้รับทราบและเห็นชอบในหลักการไว้แล้ว และร่วมกันกำหนดแนวในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้

นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ กฟก. ได้รายงานสรุปข้อมูลเบื้องต้นให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. กฟก. ตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 5.6 ล้านคน มีองค์กรเกษตรกรประมาณ 55,588 กลุ่มกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทุกกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือจาก กฟก.จะต้องเข้าแผนฟื้นฟูฯ ในปี 2564 ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนฟื้นฟูจำนวน 340 ล้านบาท โดยที่ประชุมมีข้อสรุปดังนี้  

1) มอบหมายให้สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานแต่ละหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

2) มอบให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จัดทำข้อมูลองค์กรเกษตรกร กฟก. และแผนโครงการฟื้นฟูอาชีพเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จะได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำ action plan ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ต่อไป

วันที่ 22 เมษายน 2564 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางสาวละมัย คำแสน พนักงานอาวุโส นางสาวจารุวรรณ บุญทัน พนักงานทั่วไป ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการชำระหนี้แทนให้กับเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 1,131,421.26 บาท หลักทรัพย์ 4 แปลง เนื้อที่ 25 ไร่ 1 แปลง 55 ตารางวา

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก/หัวหน้าส่วน ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับสำนักกิจการสาขาภูมิภาค สำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามงานและการดำเนินงานตามการแบ่งเขตบูรณาการ และแนวทางการดำเนินการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด           ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ซึ่งสำนักงานได้มีแผนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามที่รัฐบาลได้ออกประกาศให้มีการปฏิบัติงานตามแผน work from home ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่จะต้องเกิดผลกระทบและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรให้น้อยที่สุด

ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรสมาชิกที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 5 ล้านคนนั้น

โดยในภารกิจด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ได้เปิดให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ยื่นเสนอแผนหรือโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ นำโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้อนุมัติงบประมาณ และคณะกรรมการบริหาร นำโดยนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร พิจารณาจัดสรรงบประมาณลงสู่กลุ่มองค์กรเกษตรกรสมาชิกที่ยื่นเสนอของบประมาณสนับสนุนอาชีพ และภายใต้การอนุมัติงบประมาณดังกล่าว จึงได้จัดให้มีเวทีพิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของคณะกรรมการบริหาร

 สำหรับเวทีนี้จัดขึ้นเป็นเวทีที่ 5 นำโดย นายสำเริง ปานชาติ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 พร้อมด้วยนายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ นายรัตนกุล โพธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร  นายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายทศพล วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ พนักงานสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสุกิจ ลุ้งใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้)  พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาขาจังหวัดเขตภาคใต้ ตัวแทนอนุกรรมการจังหวัด ร่วมกันกลั่นกรองแผนและโครงการที่องค์กรเกษตรสมาชิกยื่นเสนอผ่านสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ​เวทีในครั้งนี้จัดขึ้น ณ  โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดเวทีระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2564 ซึ่งผลการพิจารณาอนุมัติจะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารต่อไป  ในการนี้นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เข้าร่วมรับฟังการการพิจารณากลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ด้วย

กฟก.เดินหน้าพิจารณาอนุมัติแผนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรสมาชิก เวทีที่ 3    จ.เชียงใหม่

ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรสมาชิกที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 5 ล้านคนนั้น

โดยในภารกิจด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ได้เปิดให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ยื่นเสนอแผนหรือโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ นำโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้อนุมัติงบประมาณ และคณะกรรมการบริหาร นำโดยนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร พิจารณาจัดสรรงบประมาณลงสู่กลุ่มองค์กรเกษตรกรสมาชิกที่ยื่นเสนอของบประมาณสนับสนุนอาชีพ และภายใต้การอนุมัติงบประมาณดังกล่าว จึงได้จัดให้มีเวทีพิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของคณะกรรมการบริหาร

ในการกลั่นกรองเพื่ออนุมัติแผนและโครงการที่องค์กรเกษตรสมาชิกยื่นเสนอผ่านสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 110 โครงการ แบ่งเป็นโครงการกู้ยืมจำนวน 76 โครงการ โครงการเงินอุดหนุน จำนวน 34 โครงการ งบประมาณกว่า 1 พันล้านบาท ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดเวทีระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2564