ระเบียบ มติ คำสั่ง ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

1. โครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ.2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

2. เกษตรกร พ.ศ.2544

3. การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2563

4. การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ.2543

5. การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

6. การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน พ.ศ.2553

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

9. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2547

10. ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหนี่้ของเกษตรกร  พ.ศ.2553

11. ประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2554

12. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2547

13. การประชุม พ.ศ.2551

14. การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ​ พ.ศ. 2566

15. การกระจายอำนาจการบริหาร พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

16. การจัดการทรัพย์สินและดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน พ.ศ. 2563

17. หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้ พ.ศ. 2563 (ฉบับลงวันที่ 31 ต.ค. 2563)

18. หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

19. การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีที่มีบุคคลค้ำประกัน พ.ศ.2563 (ฉบับลงวันที 18 ธ.ค. 2563)

20. การโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้และการเช่าซื้อ หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน พ.ศ.2563

21. การพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงิน ให้แก่ กฟก. พ.ศ. 2563

22. บัตรประจำตัวกรรมการบริหาร กรรมการจัดการหนี้ อนุกรรมการจังหวัด และเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2564

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

1. การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 

2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

3. วิธีการเบิกจ่ายค่าจ้าง พ.ศ.2543

4. การเบิกค่าเช่าบ้านของพนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2565

5. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางปฏิบัติงานประจำในราชอาณาจักร พ.ศ.2565

6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน พ.ศ.2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

7. การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน พ.ศ. 2554

8. รถและการใช้รถของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2564

9. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. 2565

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย

ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการบริหาร  พ.ศ.2552

ข้อบังคับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

1. การปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน  พ.ศ.2554

2. การออกบัตรพนักงานและผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2555

3.เครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานและการจัดหาเครื่องแบบ พ.ศ.2555

กฎกระทรวง

1. กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2544

2. กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 

1. กำหนดแบบใบสมัครรับเลือกตั้ง วิธีการลงคะแนน ลักษณะแะขนดของบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง วิธีการนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนน การรายงานผลของการรนับคะแนน วิธีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร (ฉบับที่ 6)

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง

 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2563

3. แนวทางการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2563

4. แบบเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2563

5. การกำหนดรายละเอียดขั้นเงินเดือนตามระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือนตามระดับกำหนด

6. การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด

7. กฎบัตรการตรวจสอบภายในของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

8. ประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่องหลักเกณฑ์ประกันสุขภาพของลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2563

9. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาชีพ

ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง

1. ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง การขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2566

2. ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้และการจัดการหนี้ของเกษตรกร แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

3. ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้และการจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2565

4. ประกาศคณะกรรมการจัดกานี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้และการจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2566 

5. ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง เงื่อนไขการจัดการหนี้และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2565

6. ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2565

       ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร(ฉบับที่ ๒)

7. ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีหนี้บริษัทและหรือโรงงานน้ำตาล พ.ศ.2565

8. ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกร กรณีหนี้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2566

9. ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้ของเกษตรกรกรณีหนี้สหกรณ์ที่ดำเนินการตามกลักศาสนาอิสลาม พ.ศ.2566

ประกาศสำนักงาน เรื่อง

1. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2. การติดตามการชำระเงินคืนของเกษตรกร

3. คู่มือการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร พ.ศ.2562

4. แนวทางปฏิบัติการเข้าใช้ระบบและประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562

5. แนวทางปฏิบัติการบริหารข้อมูล และการเข้าถึงระบบสารสนเทศของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2561

6. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ.2563

7. การใช้แบบเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ กำหนด

8. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับเงินค่าทดแทนหรือค่าเช่าที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2564)

9. ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ของรองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564)

10. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานสำนักงานกองทุนฯ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564

11. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการลาของผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2565)

12. ประกาศการงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติคณะรัฐมนตรี ด้านการจัดการหนี้

1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มีนาคม 2549 เรื่อง เงินชดเชยสหกรณ์

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 สิงหาคม 2549 เรื่อง เงินชดเชยสหกรณ์

3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มิถุนายน 2551 เรื่อง เงินชดเชยสหกรณ์

4. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2552 เรื่อง เงินชดเชยสหกรณ์และ NPA

5. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง หนี้ NPLของธนาคารพาณิชย์,นิติบุคคล, ธ.ก.ส. และที่คณะกรรมการกำหนด

6. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2553 เรื่อง โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร

7. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร

8. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 มกราคม 2554 เรื่อง โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร

9. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องแนวทางดำเนินการในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี ของ ธ.ก.ส.

10. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางดำเนินการในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีของ ธ.ก.ส.

11. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 เมษายน 2555 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์ (NPA)

12. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงสร้างหนี้

13. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.)

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

1. เรื่องเสร็จที่ 547/2543 ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542

2. เรื่องเสร็จที่ 397/2548 ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542

3. เรื่องเสร็จที่ 448/2548 ขอหารือเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ

4. เรื่องเสร็จที่ 456-458/2548 ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542

5. เรื่องเสร็จที่ 471/2548 ขอหารือเกี่ยวกับความมีผลของคำสั่งให้พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

6. เรื่องเสร็จที่ 792/2548 ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล)

7. เรื่องเสร็จที่ 243/2549 ขอหารือเกี่ยวกับอำนาจในการออกพันธบัตรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

8. เรื่องเสร็จที่ 177/2550 ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 (วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและอำนาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการ)

9. เรื่องเสร็จที่ 541/2550 ขอหารือเกี่ยวกับอำนาจของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยในการให้ความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร

10. เรื่องเสร็จที่ 499/2551 ขอหารือเกี่ยวกับสถานภาพของผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (นายเสริมศักดิ์ ชื่นเจริญ)

11. เรื่องเสร็จที่ 734/2551 ขอหารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542

12. เรื่องเสร็จที่ 531/2552 ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และค่าตอบแทนของผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์)

13. เรื่องเสร็จที่ 749/2553 ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร

14. เรื่องเสร็จที่ 233/2554 ขอหารือเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรของธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีหนี้ที่มีหลักประกันสูงกว่ามูลหนี้

15. เรื่องเสร็จที่ 545/2555 ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (นายประยุทธ วีระกิตติ)

16. เรื่องเสร็จที่ 658/2555 ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

17. เรื่องเสร็จที่ 723/2555 ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

18. เรื่องเสร็จที่ 509/2556 ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ว่าที่ ร.ต. สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์)

19. เรื่องเสร็จที่ 951/2556 ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแทนตำแหน่งที่ว่างลง

20. เรื่องเสร็จที่ 134/2558 ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

21. เรื่องเสร็จที่ 1244/2558 ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

22. เรื่องเสร็จที่ 1180/2560 ขอหารือเกี่ยวกับการรับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรสำหรับหนี้ในระบบที่ไม่ใช่โครงการส่งเสริมของรัฐ ตามมาตรา 37/9 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542

23. เรื่องเสร็จที่ 98/2562 ขอทบทวนความเห็นเกี่ยวกับการรับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรสำหรับหนี้ในระบบที่ไม่ใช่โครงการส่งเสริมของรัฐ ตามมาตรา 37/9 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542

24. เรื่องเสร็จที่ 1214/2563 ขอหารือเกี่ยวกับอำนาจของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในการเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากองค์กรเกษตรกรหรือเกษตรกร

25. หารือกรณีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนกรรมการโดยตำแหน่ง

26. เรื่องเสร็จที่ 888-2565 การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

คำสั่งสำนักงาน

คำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ 2435/2562 เรื่อง-การมอบหมายและมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ

คำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ 1926/2563 เรื่อง-การมอบหมายและมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ

คำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ 2355/2563 เรื่อง-การมอบหมายและมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ

คำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ 548/2564 เรื่อง-การมอบหมายและมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ(เพิ่มเติม)

คำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ 1511/2564 เรื่อง-การมอบหมายและมอบอำนาจรองเลขาธิการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติงานแทนกันได้

คำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ 1650/2564 เรื่อง-ปรับปรุงคำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ 1043/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 459) พ.ศ. 2549

2. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัศดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

♦ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ยกเลิกแล้ว

(ยกเลิก) 1. การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2553

(ยกเลิก) 2. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2553

(ยกเลิก) 3. การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2554

(ยกเลิก) 4. การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2543

(ยกเลิก) 5. การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

(ยกเลิก) 6. การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2559

(ยกเลิก) 7. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2559

(ยกเลิก) 8. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2560

(ยกเลิก) 9. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อ เช่าซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปจากกองทุนและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุน พ.ศ.2553

(ยกเลิก) 10. บัตรประจำตัวกรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้างกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2547

(ยกเลิก) 11. การกระจายอำนาจการบริหาร  พ.ศ.2547

(ยกเลิก) 12. การกระจายอำนาจการบริหาร(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549

(ยกเลิก) 13. หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรที่ได้มีการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้ว พ.ศ.2553

(ยกเลิก) 14. หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีโครงการส่งเสริมของรัฐ (ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2554)

(ยกเลิก) 15. การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543

(ยกเลิก) 16. การสงเคราะห์และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2547

(ยกเลิก) 17. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการคลอดบุตร ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2552

 (ยกเลิก) 18. หลักเกณฑ์การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2557 และหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

(ยกเลิก) 19. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

(ยกเลิก) 20. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อ เช่าซื้อหรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปจากกองทุนและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุน พ.ศ. 2547

(ยกเลิก) 21. หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรที่ถูกขายทอดตลาด พ.ศ.2552

 (ยกเลิก) 22. การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2542

(ยกเลิก)23. หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560

(ยกเลิก) 24. การจัดการหนี้เกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรีมอบหมาย พ.ศ. 2559

(ยกเลิก) 25. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร พ.ศ.2561

(ยกเลิก) 26. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของพนักงาน  พ.ศ.2554 (ฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2554)

(ยกเลิก) 27. การขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ.2563 (ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2563)

(ยกเลิก) 28. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ ของเกษตรกร พ.ศ. 2561 (ฉบับลงวันที่ 21 พศจิกายน 2561)

(ยกเลิก) 29. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ของเกษตรกร กรณีขึ้นทะเบียนเกษตรกร และขอรับการจัดการหนี้ พ.ศ.2556

(ยกเลิก) 30. การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2559

บันทึกถ้อยคำ  ประกอบระเบียบว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร

(ยกเลิก) 31. ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ 6 กันยายน 2560

(ยกเลิก) 32. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2549

(ยกเลิก) 33. การเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2552

(ยกเลิก) 34. เรื่อง 1.แบบเสนอแผนองค์กรเกษตรกร 2.แบบเสนอโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรปี 2552

(ยกเลิก) 35. หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้ พ.ศ. 2563 (ฉบับลงวันที่ 19 ก.พ. 2563)

(ยกเลิก) 36. การพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดำเนินการการเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562

(ยกเลิก) 37. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ และการเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อทรัพย์คืนไปจากกองทุน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

(ยกเลิก) 38. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563(ฉบับ กรกฎาคม 2563)

(ยกเลิก) 39. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับเงินค่าทดแทนหรือค่าเช่าที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน ฉบับลงวันที่ 25 ก.พ.2564

(ยกเลิก) 40. รถและการใช้งานรถของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

(ยกเลิก) 41. บัตรประจำตัวกรรมการบริหาร กรรมการจัดการหนี้ และเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2556

(ยกเลิก) 42. การพัสดุ  พ.ศ. 2547

(ยกเลิก) 43. สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน พ.ศ.2554

(ยกเลิก) 45. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางปฏิบัติงานประจำในราชอาณาจักร พ.ศ.2554

 (ยกเลิก) 46. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563 (ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

(ยกเลิก) 47. ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้และจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร (ฉบับที่ ๒)

(ยกเลิก) 48. ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้และจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร (ฉบับที่ ๓)

 (ยกเลิก) 49. การขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 30 เมษายน 2563) และฉบับที่ 2 (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563)

 (ยกเลิก) 50. ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้และการจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563

(ยกเลิก) 51. การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2542

(ยกเลิก) 52. การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

(ยกเลิก) 53. ประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร พ.ศ.2563

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ณ วันที่ 10 มกราคม 2567