ระเบียบ มติ คำสั่ง ประกาศ

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

1. โครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ.2553

2. เกษตรกร พ.ศ.2544

3. การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2563

4. การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ.2543

5. การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

6. การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน พ.ศ.2553

8. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2547

9. ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหนี่้ของเกษตรกร  พ.ศ.2553

10. ประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2554

11. การพัสดุ  พ.ศ. 2547

12. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2547

13. การประชุม พ.ศ.2551

14. การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2542

15. การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2547

16. การพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดำเนินการการเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562

17. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ และการเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อทรัพย์คืนไปจากกองทุน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

18. บัตรประจำตัวกรรมการบริหาร กรรมการจัดการหนี้ และเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2556

19. การกระจายอำนาจการบริหาร พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

20. การจัดการทรัพย์สินและดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน พ.ศ. 2563

  21. หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้ พ.ศ. 2563

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

1. การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 

2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

3. วิธีการเบิกจ่ายค่าจ้าง พ.ศ.2543

4. สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน พ.ศ.2554

5. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางปฏิบัติงานประจำในราชอาณาจักร พ.ศ.2554

6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน พ.ศ.2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

7. รถและการใช้งานรถของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

  8. การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย

ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการบริหาร  พ.ศ.2552

ข้อบังคับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

1. การปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน  พ.ศ.2554

2. การออกบัตรพนักงานและผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2555

3.เครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานและการจัดหาเครื่องแบบ พ.ศ.2555

กฎกระทรวง

1. กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2544

2. กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง

1. หลักเกณฑ์พิจารณาอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ 6 กันยายน 2560

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง

  1. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2549

  2. การเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2552

  3. เรื่อง 1.แบบเสนอแผนองค์กรเกษตรกร 2.แบบเสนอโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรปี 2552

  4. การกำหนดรายละเอียดขั้นเงินเดือนตามระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือนตามระดับกำหนด

  5. การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด

  6. กฎบัตรการตรวจสอบภายในของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

  7. ประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง

1. การขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 30 เมษายน 2563) และฉบับที่ 2 (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563)

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563 (ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

3. ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้และการจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงาน เรื่อง

1. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2. การติดตามการชำระเงินคืนของเกษตรกร

3. คู่มือการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร พ.ศ. 2562

4. แนวทางปฏิบัติการเข้าใช้ระบบและประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562

5. แนวทางปฏิบัติการบริหารข้อมูล และการเข้าถึงระบบสารสนเทศของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2561

6. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563

มติคณะรัฐมนตรี ด้านการจัดการหนี้

1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มีนาคม 2549 เรื่อง เงินชดเชยสหกรณ์

2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 สิงหาคม 2549 เรื่อง เงินชดเชยสหกรณ์

3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มิถุนายน 2551 เรื่อง เงินชดเชยสหกรณ์

4. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2552 เรื่อง เงินชดเชยสหกรณ์และ NPA

5. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง หนี้ NPLของธนาคารพาณิชย์,นิติบุคคล, ธ.ก.ส. และที่คณะกรรมการกำหนด

6. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2553 เรื่อง โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร

7. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร

8. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 มกราคม 2554 เรื่อง โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร

9. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องแนวทางดำเนินการในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี ของ ธ.ก.ส.

10. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางดำเนินการในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีของ ธ.ก.ส.

11. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 เมษายน 2555 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์ (NPA)

12. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงสร้างหนี้

13. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.)

คำสั่งสำนักงาน

คำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ 1926/2563 เรื่อง-การมอบหมายและมอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 459) พ.ศ. 2549

2. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัศดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

♦ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ยกเลิกแล้ว

1. การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2553

2. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2553

3. การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2554

4. การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2543

5. การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

6. การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2559

7. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2559

8. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2560

9. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อ เช่าซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปจากกองทุนและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุน พ.ศ.2553

10. บัตรประจำตัวกรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้างกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2547

11. การกระจายอำนาจการบริหาร  พ.ศ.2547

12. การกระจายอำนาจการบริหาร(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549

13. หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรที่ได้มีการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้ว พ.ศ.2553

14. หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีโครงการส่งเสริมของรัฐ (ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2554)

15. การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543

16. การสงเคราะห์และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2547

17. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการคลอดบุตร ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2552

 18. หลักเกณฑ์การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2557 และหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

19. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

20. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อ เช่าซื้อหรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปจากกองทุนและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุน พ.ศ. 2547

21. หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรที่ถูกขายทอดตลาด พ.ศ.2552

 22. การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2542

23. หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560

24. การจัดการหนี้เกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรีมอบหมาย พ.ศ. 2559

25. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร พ.ศ.2561

26. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของพนักงาน  พ.ศ.2554 (ฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2554)

27. การขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ.2563 (ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2563)

28. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ ของเกษตรกร พ.ศ. 2561 (ฉบับลงวันที่ 21 พศจิกายน 2561)

29. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ของเกษตรกร กรณีขึ้นทะเบียนเกษตรกร และขอรับการจัดการหนี้ พ.ศ.2556

30. การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2559

บันทึกถ้อยคำ  ประกอบระเบียบว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563