ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

1. โครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ.2553

2. เกษตรกร พ.ศ.2544

3. การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2559

บันทึกถ้อยคำ  ประกอบระเบียบว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร

4. การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ.2543

5. การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน พ.ศ.2553

7. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2547

8. ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหนี่้ของเกษตรกร  พ.ศ.2553

9. ประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2554

10. การพัสดุ  พ.ศ. 2547

11. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2547

12. การประชุม พ.ศ.2551

13. การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2542

14. การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2547

15. การพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดำเนินการการเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562

16. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ และการเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อทรัพย์คืนไปจากกองทุน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

17. บัตรประจำตัวกรรมการบริหาร กรรมการจัดการหนี้ และเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2556

18. การกระจายอำนาจการบริหาร พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

19. การจัดการทรัพย์สินและดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน พ.ศ. 2563

  20. หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้ พ.ศ. 2563

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

21. การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 

22. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

23. วิธีการเบิกจ่ายค่าจ้าง พ.ศ.2543

24. สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน พ.ศ.2554

25. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางปฏิบัติงานประจำในราชอาณาจักร พ.ศ.2554

26. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน พ.ศ.2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

27. รถและการใช้งานรถของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

28. การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย

29. ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการบริหาร  พ.ศ.2552

ข้อบังคับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

30. การปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน  พ.ศ.2554

31. การออกบัตรพนักงานและผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2555

32.เครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานและการจัดหาเครื่องแบบ พ.ศ.2555

กฎกระทรวง

 33.  กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2544

 34.  กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง

35. หลักเกณฑ์พิจารณาอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ 6 กันยายน 2560

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง

  36. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2549

  37. การเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2552

  38. เรื่อง 1.แบบเสนอแผนองค์กรเกษตรกร 2.แบบเสนอโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรปี 2552

  39. การกำหนดรายละเอียดขั้นเงินเดือนตามระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือนตามระดับกำหนด

  40. การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด

  41. กฎบัตรการตรวจสอบภายในของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

  42. ประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง

43. การขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 30 เมษายน 2563) และฉบับที่ 2 (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563)

44. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563 (ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

45. ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้และการจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงาน เรื่อง

46. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

47. การติดตามการชำระเงินคืนของเกษตรกร

48. คู่มือการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร พ.ศ. 2562

49. แนวทางปฏิบัติการเข้าใช้ระบบและประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562

50. แนวทางปฏิบัติการบริหารข้อมูล และการเข้าถึงระบบสารสนเทศของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2561

51. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 459) พ.ศ. 2549

2. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัศดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

♦ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ยกเลิกแล้ว

1. การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2553

2. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2553

3. การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2554

4. การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2543

5. การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

6. การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2559

7. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2559

8. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2560

9. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อ เช่าซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปจากกองทุนและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุน พ.ศ.2553

10. บัตรประจำตัวกรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้างกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2547

11. การกระจายอำนาจการบริหาร  พ.ศ.2547

12. การกระจายอำนาจการบริหาร(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549

13. หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรที่ได้มีการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้ว พ.ศ.2553

14. หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีโครงการส่งเสริมของรัฐ (ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2554)

15. การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543

16. การสงเคราะห์และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2547

17. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการคลอดบุตร ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2552

 18. หลักเกณฑ์การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2557 และหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

19. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

20. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อ เช่าซื้อหรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปจากกองทุนและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุน พ.ศ. 2547

21. หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรที่ถูกขายทอดตลาด พ.ศ.2552

 22. การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2542

23. หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560

24. การจัดการหนี้เกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรีมอบหมาย พ.ศ. 2559

25. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร พ.ศ.2561

26. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของพนักงาน  พ.ศ.2554 (ฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2554)

27. การขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้ พ.ศ.2563 (ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2563)

28. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ ของเกษตรกร พ.ศ. 2561 (ฉบับลงวันที่ 21 พศจิกายน 2561)

29. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ของเกษตรกร กรณีขึ้นทะเบียนเกษตรกร และขอรับการจัดการหนี้ พ.ศ.2556

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563