ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

 1.  โครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ.2553

      2.  เกษตรกร พ.ศ.2544

      3.  การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2559

บันทึกถ้อยคำ  ประกอบระเบียบว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร

      4.  การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ.2543

      5.  การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

      6.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน พ.ศ.2553

      7.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2547   

      8.  ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหนี่้ของเกษตรกร  พ.ศ.2553

 9.  ประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกร  พ.ศ.2554 

      10.  การพัสดุ  พ.ศ.2547

      11.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  พ.ศ.2547

      12.  การประชุม  พ.ศ.2551

      13.  การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.2542

      14.  การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2547 

      15. การจัดการหนี้เกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรีมอบหมาย พ.ศ.2559        

      16. การพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดำเนินการการเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562

      17. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ และการเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อทรัพย์คืนไปจากกองทุน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

      18. บัตรประจำตัวกรรมการบริหาร กรรมการจัดการหนี้ และเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2556

     19. การกระจายอำนาจการบริหาร พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

 20. การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

 21. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

  22.วิธีการเบิกจ่ายค่าจ้าง  พ.ศ.2543

      23. สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน  พ.ศ.2554

      24. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางปฏิบัติงานประจำในราชอาณาจักร  พ.ศ.2554

      25. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของพนักงาน  พ.ศ.2554

 26. รถและการใช้รถของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

     27.การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย

 28. ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการบริหาร  พ.ศ.2552

ข้อบังคับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 29.  การปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน  พ.ศ.2554

 30.  การออกบัตรพนักงานและผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2555

 31. เครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานและการจัดหาเครื่องแบบ พ.ศ.2555

กฎกระทรวง

 32.  กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2544

 33.  กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง

 34. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร พ.ศ.2561

 35. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ ของเกษตรกร พ.ศ. 2561

36. หลักเกณฑ์พิจารณาอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ 6 กันยายน 2560

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง

   37.หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2549

   38.การเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2552

   39. เรื่อง 1.แบบเสนอแผนองค์กรเกษตรกร 2.แบบเสนอโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรปี 2552

   40. การกำหนดรายละเอียดขั้นเงินเดือนตามระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือนตามระดับกำหนด

   41. การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด

  42. กฎบัตรการตรวจสอบภายในของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง

43. หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560

44. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ของเกษตรกร กรณีขึ้นทะเบียนเกษตรกร และขอรับการจัดการหนี้ พ.ศ.2556

ประกาศสำนักงาน เรื่อง

45. หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

46. การติดตามการชำระเงินคืนของเกษตรกร

47. คู่มือการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร พ.ศ. 2562

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 459) พ.ศ. 2549

ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ยกเลิกแล้ว

1.  การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2553

2.  หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2553

3.  การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2554

4.  การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2543

5.  การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

6.  การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2559

7.  หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2559

8. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2560

 9.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อ เช่าซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปจากกองทุนและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุน พ.ศ.2553

10.  บัตรประจำตัวกรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้างกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2547

11.  การกระจายอำนาจการบริหาร  พ.ศ.2547

12.  การกระจายอำนาจการบริหาร(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549

13.  หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรที่ได้มีการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้ว พ.ศ.2553

14. หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีโครงการส่งเสริมของรัฐ (ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2554)

15. การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543

16. การสงเคราะห์และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2547

17. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการคลอดบุตร ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2552

 18. หลักเกณฑ์การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2557 และหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

19. หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

20. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อ เช่าซื้อหรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปจากกองทุนและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุน พ.ศ. 2547

21. หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรที่ถูกขายทอดตลาด พ.ศ.2552

 22. การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2542

ปรับปรุงข้อมูล: ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562