วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พบเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกว่า 5,000 คน ที่บริเวณหน้ากระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนกรณีสมาชิกเป็นหนี้สถาบันการเงินของรัฐ โดยประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวและพร้อมเร่งผลักดันนโยบายแก้ปัญหาหนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร  และรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ ได้มอบหมายให้ตัวแทน กฟก. นายศรายุทธ ยิ้มยวน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารฯ กฟก.  นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กฟก. นายยศวัจน์  ชัยวัฒนสิริกุล ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร สกท. และผู้แทนสมาคมธนาคารไทยหารือกันเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยมีผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมรับฟังด้วย ซึ่งที่ประชุมที่มีมติ ดังนี้

1. กรณีหนี้ 4 แบงค์รัฐ เกษตรกรจะรอฟังผลการประชุมของบอร์ด ธ.ก.ส. ในวันที่ 24 ก.พ. 2564 นี้ ว่าจะเป็นไปตามที่กลุ่มเกษตรกรเรียกร้องหรือไม่ ถ้าเป็นไปข้อเสนอเกษตรกรก็จะเดินทางกลับบ้าน แต่ถ้ามติบอร์ด ธ.ก.ส. ไม่ได้ตามที่เรียกร้อง เกษตรกรจะยังอยู่ต่อเพื่อเจรจาหาทางออกกับเจ้าหนี้ต่อไป

2. กรณีหนี้ธนาคารพาณิชย์ ภายใต้สมาชิกสมาคมธนาคารไทย ประเด็นหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท เห็นควรหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย ( กฟก./เจ้าหนี้/สมาคมฯ) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ซื้อหนี้ร่วมกัน ในวันที่ 5 มี.ค.นี้

วันที่ 28 มกราคม 2564 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นประธาน

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กฟก. ในฐานะเลขานุการคณะ สรุปประเด็นการประชุมว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณากลั่นกรองแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร จำนวน 12 องค์กร จาก 12 จังหวัด โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะให้องค์กรเกษตรกรปรับปรุงแผนและโครงการเพื่อนำเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง แนวทางการอนุมัติโครงการหรือแผนงานโครงการพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในอำนาจหน้าที่เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ลงพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง และเปิดงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 โอกาสนี้ได้เป็นประธานมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแพร่ กรณีลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด จำนวน 4 ราย รวมมูลหนี้ 1,834,423.81 บาท มอบโฉนดที่ดินคืนเกษตรกรภายหลังที่ชำระหนี้ครบสัญญา จำนวน 10 ราย สามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ทั้งหมด 18 แปลง เนื้อที่รวม 32 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ณ หอประชุมศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง GSM (หอประชุมกอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และในช่วงบ่ายได้เยี่ยมชมนิทรรศการและบูธแสดงสินค้ากิจกรรม “วันงานส้มเขียวหวานของดีเมืองแพร่ ประจำปี 2563” ซึ่งมีเกษตรกรสมาชิก กฟก. ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่อำเภอวังชิ้น จ.แพร่ ด้วย รองนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้พาณิชย์จังหวัดร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) “กองทุนฟื้นฟูฯ ผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้เริ่มดำเนินงานไปแล้วตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 2563 และในปี 2564 นี้ก็มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเริ่มเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น มีการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน คัดเลือกองค์กรเกษตรกรสมาชิก กฟก. ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการผลิตสินค้า พาณิชย์จังหวัดในฐานะเซลส์แมนจังหวัดจะให้การสนับสนุนและหาช่องทางด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าให้เกษตรกร เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ กฟก. มีความพร้อมในด้านผลผลิตด้านการเกษตร ส่วนทางพาณิชย์จังหวัดมีความพร้อมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มในส่วนผลการดำเนินงานของจังหวัดแพร่มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก กฟก. ทั้งหมด 813 องค์กร สมาชิก 71,344 คน ขึ้นทะเบียนหนี้ 8,331 คน 11,972 สัญญา มูลหนี้รวม 972,570,919.44 บาท ชำระหนี้แทนแล้ว 243 คน 243 สัญญา เป็นเงิน 27,344,421.68 บาท และสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิก โดยการให้งบอุดหนุน ซึ่งเป็นงบประมาณที่นำไปพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร ต่อยอดอาชีพให้สมาชิกในชุมชน จำนวน 124 องค์กร เป็นเงิน 13,479,985 บาท โดยในปีงบประมาณ 2564 นี้ กฟก.จะเร่งอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้องค์กรเกษตรกรนำไปพัฒนาต่อยอดอาชีพตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไป


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำโดย นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารฯ ผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วม ในการประชุมหารือร่วมกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ซึ่งในส่วนของ กฟก. ได้มีการชี้แจงภารกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 รวมทั้งการหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำโดย นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร นายสมศักดิ์ โยอินชัย รองประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร คนที่ 1 นางนิสา คุ้มกอง รองประธานกรรมการจัดการหนี้ ของเกษตรกร คนที่ 2 นายดรณ์ พุมมาลี รองประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร คนที่ 3 และผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ โดยมีนายวุฒิพงษ์ นามบุตร เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเกี่ยวการแก้ไขและจัดการหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความเร่งด่วนในการจัดการหนี้ของเกษตรกร รวมถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกยึดทรัพย์บังคับคดีเนื่องจากประสบปัญหาหนี้สิน และข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 19/2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธานการประชุม

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งการสิ้นสุดการดำเนินงานของคณะทำงาน ปี 2563 และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมการจัดการหนี้ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ซึ่งจะไปเยี่ยมชมกิจกรรมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรกับ กฟก. ของกลุ่มเครือข่ายพลเมือง “นากลางเวียงสารภี” และสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร

ในส่วนวาระเพื่อพิจารณา ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง)คำวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีไม่อนุมัติให้ผ่านอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้ โดยให้ทำแบบวินิจฉัยเสนอให้ที่ประชุมรับทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป และเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้บริษัท/โรงงานน้ำตาล

โอกาสนี้ มีหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดภาคเหนือ พร้อมพนักงานสาขา และตัวแทนคณะอนุกรรมการจังหวัดเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินของของคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ เพื่อเตรียมการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

โครงการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรสมาชิก รวมไปถึงการจัดกระบวนการบริหารสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน กฟก. มอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน 205 ราย และมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรลูกหนี้สหกรณ์กว่า 10 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบนโยบายสร้างความเข้าใจแก่ อนุกรรมการฯ จังหวัด เร่งผลักดันงานฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิก

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกภายหลังที่ชำระหนี้คืนครบสัญญา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภูมิภาคที่ 3) จำนวน 205 ราย 268 แปลง เนื้อที่รวม 2,188 ไร่ 2 งาน 36.1 ตารางวา พร้อมทั้งมอบเช็คเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์ 5 สหกรณ์ จำนวน 16 ราย มูลหนี้รวม 10,633,717.66 บาท ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 กฟก.จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจังหวัด เวทีที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานคณะกรรมการจัดการหนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนคณะกรรมการบริหารฯ ผู้แทนคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ เข้าร่วมงาน กว่า 400 คน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้สืบเนื่องจากภายหลังที่ กฟก. ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กฟก. จังหวัดครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานระดับพื้นที่ จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการจังหวัดตามระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ และสร้างความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรทุกสถาบันการเงินเจ้าหนี้ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหนี้ หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ รวมไปถึงขั้นตอน วิธีการด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้จัดเวทีสัมมนาไปแล้ว 2 เวทีในภาคใต้ ที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี และภาคกลางที่จังหวัดเพชรบุรี

นอกจากนี้ กฟก.ยังได้จัดกิจกรรมมอบคืนโฉนดที่ดินให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ และชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา โดยได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กฟก. เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกร จำนวน 205 ราย จาก 17 จังหวัด ซึ่งมีเกษตรกรได้หลักประกันคืน 268 แปลง เนื้อที่รวม กว่า 2,188 ไร่ 2 งาน 36.1 ตารางวา และมอบเช็คชำระหนี้ให้กับลูกหนี้สหกรณ์ จำนวน 5 สหกรณ์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำกัด สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งกุลาท่าตูมสอง จำกัด มีสมาชิกที่ได้รับการชำระหนี้แทนรวม 16 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10,633,717.66 บาท

ที่ผ่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 31 กรกฎาคม 2563 กฟก.ได้แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิก รวมทั้งสิ้น 28,659 ราย 29,642 สัญญา จำนวนเงิน 6,340,313,459.78 บาท และช่วยรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรให้คงไว้โดยโอนมาเป็นของ กฟก. จำนวน 21,705 แปลง 156,587 ไร่ 2 งาน 41.4 ตารางวา เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยการชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา จะได้รับหลักประกันคืน ขณะนี้ กฟก. ได้โอนกรรมสิทธิ์หลักประกันคืนให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเรียบร้อยแล้ว 5,132 ราย 7,446 แปลง เนื้อที่ 55,734 ไร่ 3 งาน 35.3 ตารางวา นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลทรัพย์สินของเกษตรกรสมาชิกมีที่ดินทำกินส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 25/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นประธานการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดในเวทีภาคใต้และภาคกลาง เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาหลักสูตรและข้อสังเกตที่ได้รับการการจัดเวทีทั้ง 2 ภูมิภาค ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงรูปแบบการสัมมนาในเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ตรงประเด็นและเกิดประโยชน์สูงสุดกับอนุกรรมการจังหวัด