วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯและพัฒนาเกษตรกร นำคณะผู้บริหาร กฟก. ร่วมประชุมหารือคณะผู้บริหารระดับสูง ธ.ก.ส. ประกอบด้วย รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และทีมงาน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สมาชิก กฟก. ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธาน กฟก. มีบัญชามอบหมายให้เร่งดำเนินการตามโครงการแก้ไข ปัญหาหนี้เกษตรกร 4 ธนาคารของรัฐ

ประเด็นหารือกับ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย การเจรจาชำระหนี้แทนเกษตรกรตามเงื่อนไขปี 2551 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มที่ค้างจากมติ ครม. 7 เมษายน 2553 จำนวน 3,800 ราย โดยขอขยายกรอบเวลาเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ 302,000 ราย ส่วนกรณีเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ตรวจสอบแล้วมีจำนวน 42,344 ราย เงินต้น 7,654.25 ลบ. โดยชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสมาคมธนาคารไทย คือ เงินต้นร้อยละ 50 ดอกเบี้ยค่าปรับตัดทิ้งทุกวงเงิน และกรณีมีหนี้หลายสัญญาและสัญญาใดสัญญาหนึ่งเป็นหนี้ NPL และใช้หลักทรัพย์ประกันเดียวกันให้ชำระหนี้ทุกสัญญาในคราวเดียวกัน

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ร่วมกับ กฟก. ไปจัดทำ MOU เพื่อเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณาให้กฟก. ชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

วันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  จัดประชุมคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการผลักดันทางนโยบายและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2563  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โดยมีนายสำเริง  ปานชาติ เป็นประธานการประชุม  ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้ พ.ศ. 2563, ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน และดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2563   หลังจากนั้นมีการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ และพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครั้งที่ 2/2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในวาระต่างๆ ที่เผยแพร่ในเบื้องต้น ดังนี้

1. อนุมัติรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ได้สิทธิการชำระหนี้แทน เป็นหนี้เร่งด่วนและเป็นหนี้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรได้ในรอบนี้ จำนวน 55 ราย 78 สัญญา มูลหนี้ 28,055,575.51 บาท โดยให้เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติชำระหนี้แทนร่วมกับองค์กรเกษตรกร ไปจัดทำแผนฟื้นฟูตามระเบียบการฟื้นฟูฯ ที่เกี่ยวข้อง และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2. การมอบหมายและมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจ่ายเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สหกรณ์   ที่มีวงเงินไม่เกิน 2,500,000 ล้านบาท  

1) เห็นชอบให้สำนักงานสาขาจังหวัดจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรหรือการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสถาบันเจ้าหนี้ กรณีที่เป็นหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ที่มีวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ 

2) เห็นชอบให้ปรับปรุงเนื้อหาในประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2561 ข้อ 21โดยให้เป็นไปตามข้อเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 1

3. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563 โดยให้สำนักงานปรับปรุงเนื้อหาตามความเห็นของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร และนำเข้าคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรในคราวประชุมครั้งต่อไป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปองค์กรและจัดทำโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายยศวัจน์  ชัยวัฒนสิริกุล เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา(ร่าง) ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายนคร ศรีวิพัฒน์ เป็นประธาน ซึ่งมีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร, พิจารณา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนเกษตรกรลูกหนี้สหกรณ์, พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหนี้ฯ เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกินสองล้านห้าแสนบาท พ.ศ. ….  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , พิจารณาอนุมัติโครงการภายใต้แผนงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน โดยในส่วนของงบประมาณที่จะต้องอนุมัติจัดสรรให้สำนักงานสาขาให้คำนึงถึงขนาดของสำนักงานสาขาจังหวัดด้วยเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์เพื่อเกษตรกรสมาชิกมากที่สุด

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสไกร พิมพ์บึง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางสาวอธิภัทร ก้อวงค์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดน่าน และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับการตรวจราชการนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) และคณะนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน และเป็นประธานในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมให้การตอนรับการลงพื้นที่ดังกล่าว ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และนโยบายการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกร เพื่อส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนั้น สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จึงได้เร่งดำเนินการตามโนบาย เพื่อบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดนั้น  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ชำระหนี้ให้แก่สถาบันเจ้าหนี้แทนเกษตรกร ณ 31 มกราคม 2563 จำนวน 29,360 ราย เป็นเงิน 6,194,719,396.33 บาท และได้มีการโอนหลักทรัพย์มาเก็บรักษาไว้ที่ กฟก. จำนวน 21,462 แปลง รวมเนื้อที่ 155,260 ไร่ 3 งาน 78.2 ตารางวา

โดยในพื้นที่จังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร เพื่อลดการดำเนินคดี ลดการบังคับคดี การขายทอดตลาดทรัพย์ที่ดินของเกษตรกร ภายใต้โครงการของรัฐบาลในมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้กับเกษตรกร ที่เป็นหนี้เร่งด่วน ถูกฟ้องร้อง ดำเนินคดี พิพากษา บังคับคดี ขายทอดตลาดแล้ว จำนวน 153 ราย รวมเป็นเงิน 11,038,595.41 บาท  เมื่อ กฟก. ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แทนเกษตรกรแล้ว หลักทรัพย์ค้ำประกันแห่งหนี้ของเกษตรกร จะถูกโอนตามกฎหมายมาไว้ที่ กฟก. เพื่อเก็บรักษาไว้ให้เกษตรกร โดยเมื่อเกษตรกรได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพหลังจัดการหนี้ และได้ชำระหนี้คืนตามที่ได้ทำสัญญาไว้แล้ว จึงจะสามารถขอไถ่ถอนที่ดินคืนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้นั้น

ในปี 2563 นี้ จังหวัดน่าน มีเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนและเข้าสู่กระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้กำหนดมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกร จำนวน 2 ราย จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 13 ไร่ 3 งาน 04 ตารางวา ดังนี้

1. นายอัด ปายสาร ที่อยู่ 148 ม.14 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน มอบโฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง รวมพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา

2. นายแถลง จันทร์คำเรือง ที่อยู่ 59/1 ม.1 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน มอบโฉนด น.ส.3 ก จำนวน 1 แปลงจำนวนพื้นที่ 10 ไร่ – งาน 97 ตารางวา

นับเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ที่เน้นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับเกษตรกร และให้การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยสามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกร เพื่อส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 6/2563  โดยมีนายนคร  ศรีวิพัฒน์ เป็นประธานการประชุม  โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่องหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร และพิจารณา (ร่าง)  ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท พ.ศ. ….  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 น. นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBT เกี่ยวกับภารกิจของกองทุนฟื้นฟูฯ ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยบ่ายวันนี้ มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ 2 รายที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว มารับมอบโฉนดที่ดินคืนจากนายกรัฐมนตรี