วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 19/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นประธานในการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด 4 ภูมิภาค และให้ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ เนื้อหาและกิจกรรมการสัมมนาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดงานมอบเช็คเพื่อวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรที่ถูกบังคับคดี ณ ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในการมอบเช็คเพื่อวางเงินชำระหนี้แทน

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า การมอบเช็คเพื่อวางเงินในการชำระหนี้ในวันนี้นับเป็นครั้งแรกและเป็นเกษตรกรรายแรกที่ได้รับการช่วยเหลือตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ในการจัดการหนี้ ของ กฟก. โดยในวันนี้มีพี่น้องเกษตรกรมาร่วมพิธีกว่า 200 คน และได้รับเกียรติจาก นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร และตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการจัดการหนี้ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเช็คในครั้งนี้ด้วย

สำหรับเกษตรกร ราย นางขำ สดรัมย์ เป็นลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จำกัด เป็นหนี้ทั้งสิ้น 477,044.59 บาท มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นที่ดิน จำนวน 16 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ซึ่งทางสหกรณ์ไม่ยินยอมให้ กฟก. ชำระหนี้แทน และจะดำเนินคดีบังคับขายทอดตลาดในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นี้ กฟก.จึงได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศฉบับใหม่ นับว่าทันต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรพอดี อีกทั้งหลังจากนี้หากมีเกษตรกรเดือดร้อนกรณีเช่นนี้ กฟก. ก็สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้เช่นกัน

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯและพัฒนาเกษตรกร นำคณะผู้บริหาร กฟก. ร่วมประชุมหารือคณะผู้บริหารระดับสูง ธ.ก.ส. ประกอบด้วย รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และทีมงาน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สมาชิก กฟก. ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธาน กฟก. มีบัญชามอบหมายให้เร่งดำเนินการตามโครงการแก้ไข ปัญหาหนี้เกษตรกร 4 ธนาคารของรัฐ

ประเด็นหารือกับ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย การเจรจาชำระหนี้แทนเกษตรกรตามเงื่อนไขปี 2551 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มที่ค้างจากมติ ครม. 7 เมษายน 2553 จำนวน 3,800 ราย โดยขอขยายกรอบเวลาเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ 302,000 ราย ส่วนกรณีเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ตรวจสอบแล้วมีจำนวน 42,344 ราย เงินต้น 7,654.25 ลบ. โดยชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสมาคมธนาคารไทย คือ เงินต้นร้อยละ 50 ดอกเบี้ยค่าปรับตัดทิ้งทุกวงเงิน และกรณีมีหนี้หลายสัญญาและสัญญาใดสัญญาหนึ่งเป็นหนี้ NPL และใช้หลักทรัพย์ประกันเดียวกันให้ชำระหนี้ทุกสัญญาในคราวเดียวกัน

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ร่วมกับ กฟก. ไปจัดทำ MOU เพื่อเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณาให้กฟก. ชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

วันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  จัดประชุมคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการผลักดันทางนโยบายและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2563  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โดยมีนายสำเริง  ปานชาติ เป็นประธานการประชุม  ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้ พ.ศ. 2563, ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน และดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2563   หลังจากนั้นมีการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ และพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครั้งที่ 2/2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในวาระต่างๆ ที่เผยแพร่ในเบื้องต้น ดังนี้

1. อนุมัติรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ได้สิทธิการชำระหนี้แทน เป็นหนี้เร่งด่วนและเป็นหนี้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรได้ในรอบนี้ จำนวน 55 ราย 78 สัญญา มูลหนี้ 28,055,575.51 บาท โดยให้เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติชำระหนี้แทนร่วมกับองค์กรเกษตรกร ไปจัดทำแผนฟื้นฟูตามระเบียบการฟื้นฟูฯ ที่เกี่ยวข้อง และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2. การมอบหมายและมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจ่ายเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สหกรณ์   ที่มีวงเงินไม่เกิน 2,500,000 ล้านบาท  

1) เห็นชอบให้สำนักงานสาขาจังหวัดจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรหรือการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสถาบันเจ้าหนี้ กรณีที่เป็นหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ที่มีวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ 

2) เห็นชอบให้ปรับปรุงเนื้อหาในประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2561 ข้อ 21โดยให้เป็นไปตามข้อเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 1

3. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563 โดยให้สำนักงานปรับปรุงเนื้อหาตามความเห็นของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร และนำเข้าคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรในคราวประชุมครั้งต่อไป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปองค์กรและจัดทำโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายยศวัจน์  ชัยวัฒนสิริกุล เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา(ร่าง) ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายนคร ศรีวิพัฒน์ เป็นประธาน ซึ่งมีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร, พิจารณา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนเกษตรกรลูกหนี้สหกรณ์, พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหนี้ฯ เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกินสองล้านห้าแสนบาท พ.ศ. ….  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , พิจารณาอนุมัติโครงการภายใต้แผนงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน โดยในส่วนของงบประมาณที่จะต้องอนุมัติจัดสรรให้สำนักงานสาขาให้คำนึงถึงขนาดของสำนักงานสาขาจังหวัดด้วยเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์เพื่อเกษตรกรสมาชิกมากที่สุด