ประกาศสำนักงาน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและการติดตามประเมินผลโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

rn

ดาวน์โหลด

ไฟล์ติดตั้งโปแกรมการ์ดลูกหนี้ โดยส่วนบริหารสินทรัพย์ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับติดตั้งได้ที่ประกาศภายใน

ประกาศสำน้กงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน หรือหัวหน้าสำนักงานสาขา

rn

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

rn

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติงานสำนักบริหาร สำนักงานใหญ่ จำนวน 3 ราย

rnดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่องผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

rn

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งซอฟแวร์เพื่อจัดทำบัญชีลูกหนี้เกษตรกรรายตัว ให้กับสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

rnดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกลุ่มงานบริการ(ขับรถยนต์) ปฏิบัติงานสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2

rnดาวน์โหลด

แจ้งให้สำนักงานสาขาจังหวัด ดำเนินการออกใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร (กฟก.5) สำหรับมอบให้องค์กรเกษตรกร ตามแบบใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร (กฟก.5) และตัวอย่างการออกใบทะเบียน ตามเอกสารที่แนบ

rn

หนังสือ  กฟก 0100/ว 2522

rn

แบบฟอร์ม กฟก.5 (ออกให้องค์กร)

rn

แบบฟอร์มทะเบียนคุม กฟก.5