วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 19/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นประธานในการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด 4 ภูมิภาค และให้ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ เนื้อหาและกิจกรรมการสัมมนาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นประธานในการประชุม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันพิจารณาการบริหารงานของสำนักงาน และเรื่องการดำเนินงานโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด โดยได้มอบหมายให้สำนักงานจัดทำแผนดำเนินงานและกำหนดวันอบรมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป ซึ่งการอบรมอนุกรรมการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อนุกรรมการจังหวัดรับทราบบทบาทหน้าที่และความสำคัญของอนุกรรมการในการสนับสนุนภารกิจสำนักงาน รวมถึงรับทราบกระบวนการทำงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร และภาพรวมในการบริหารงานของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการ โดยที่ประชุมได้กำชับให้สำนักงานเร่งดำเนินการและจัดอบรมสัมมนาให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 นี้

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางพัชรี รู้น้อม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา และผู้แทนอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารหนี้ค้างชำระ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพะเยา พิจารณากรณีลูกหนี้โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณีเกษตรกรลูกค้าเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระ เพื่อพิจารณาขอผัดผ่อนการชำระให้เกษตรกร จำนวน 12 ราย ทั้งนี้การขอผัดผ่อนเป็นการรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด 2019 ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา 2 สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ โฉมศรี พนักงานอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนจาก กฟก. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา จำนวน 4 แปลง รวมนื้อที่ 36 ไร่ 3 งาน

โดยเกษตรกรทั้ง 4 ราย ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ให้ได้รับสิทธิชำระหนี้แทนกรณีเป็นหนี้สหกรณ์ ซึ่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ดำเนินการชำระหนี้แทนให้กับลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรเสนา จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,885,917.77 บาท เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินให้เกษตรกรและแก้ไขปัญหาหนี้ตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางสาวสิริลักษณ์ อุตเถิน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสิงห์บุรี ทำการโอนหลักประกันคืนให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดสิงห์บุรี หลังจากที่ปิดบัญชีและชำระเงินครบตามสัญญาเช่าซื้อกับกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวนว 1 ราย ได้แก่ นางสาลี่ เสือเหลือง หลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน 1 แปลง รวมเนื้อที่ 3 งาน 73.6 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 17/2563 โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณาเห็นชอบ อนุมัติแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมทั้งเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการภายใต้แผนงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรปี พ.ศ. 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมรับมอบนโยบายและติดตามงานสำนักงานสาขาจังหวัดทั้งด้านฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์  โดยนายสไกร  พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ มอบหมายให้นายสมยศ  ภิราญคำ  รองเลขาธิการ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

โดยที่ประชุมได้ชี้แจงแบบเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563  และสำนักจัดการหนี้ฯ ได้ชี้แจงประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563 ซึ่งกองทุนฟื้นฟูฯ สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรได้โดยการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร แม้เจ้าหนี้ไม่ยินยอมให้กองทุนฟื้นฟูฯ ชำระหนี้แทน โดยเฉพาะหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดี และบังคับคดี อันนำไปสู่การขายทอดตลาด ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในเกษตรกร จ. นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มินายนที่ผ่านมา , การทบทวนเพื่อขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ,การขอชะลอบังคับคดีขายทอดตลาดเกษตรกรสมาชิก กฟก. จนถึง 31 ธันวาคม 2563 ,คู่มือการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้ และการอุทธรณ์กรจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2563 และการติดตามการชำระหนี้ของเกษตรกร ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานสาขานำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อเกษตรกรต่อไป