วันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสุรชัย เบ้าจรรยา
พร้อมด้วย กรรมการบริหารกองทุนฯ เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยพร้อมถือโอกาสเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย และนอกจากนี้ยังร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ นำโดย รองเลขาธิการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง โดยทุกคนร่วมใจใส่เสื้อลายดอกสีสันสดใส
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวอวยพรให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนพบกับความเจริญรุ่งเรือง
มีความสุข สุขภาพแข็งแรงอยู่ร่วมงานกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นกำลังหลักให้แก่เกษตรกรต่อไป
โดยกิจกรรมสำคัญดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นโอกาสพิเศษที่ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง จะได้สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย 2567 สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความรัก อบอุ่น ประทับใจและมีความสุข

อ่านต่อ

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมโรงแรม ดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2568 – 2572 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2567 โดยมีคณะทำงานร่างยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาค 4 ภูมิภาค

นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหาร ในฐานะประธานคณะทำงานร่างยุทธศาสตร์ กล่าวเปิดงานในเวลา 13.00 น. ว่า การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 3 วันในครั้งนี้ เพื่อจะถอดบทเรียนจากการทำงานของ กฟก. ในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา ด้วยการเปิดเวทีระดมความคิด นำเสนอโครงสร้างของแต่ละสำนัก เพื่อกลั่นกรองมาเป็นแผนยุทธศาสตร์การทำงานที่มีทิศทาง และมีความเป็นไปได้ เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค องค์กรเกษตรกร สมาชิก พนักงาน ทุกกลไกเหล่านี้จะต้องเดินไปพร้อมกันตามอำนาจหน้าที่ การสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้จริง เป็นเรื่องที่ต้องเร่งทำให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เพราะฉะนั้น แผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้านี้ จะมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ นำไปสู่การของบประมาณสนับสนุนมาพัฒนาเกษตรกรตามเป้าหมายได้

สำหรับเนื้อหาในวันแรกเป็นการนำเสนอโครงสร้างองค์กรและการบริหารสำนักงาน และองค์กรเกษตรกรสมาชิก โดยผู้อำนวยการแต่ละสำนัก เพื่อทบทวนสภาพแวดล้อมภายในของกองทุนฟื้นฟูฯ ที่มีสภาพแวดล้อมภายนอกมาเกี่ยวโยงด้วย ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิน สังคม ในช่วงเย็นมีการทบทวนยุทธศาสตร์เดิมของปี 2563 – 2567 นำมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อจำกัด เพื่อนำไปสู่การยกร่างยุทธศาสตร์ใน 5 ปีข้างหน้านี้

อ่านต่อ

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 6 ห้อง 6A สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2567 โดยมีนายสุรชัย เบ้าจรรยา เป็นประธานการประชุม และมีนายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน เป็นเลขานุการคณะ โดยในช่วงเช้าคณะกรรมการบริหารได้มอบหมายให้คณะทำงานวางแผนประชาสัมพันธ์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ นำเสนอโครงการประชุมสมัชชาใหญ่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในวาระครบรอบ 25 ปี คิดใหม่ ทำใหม่ คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อเกษตรกรทุกคน ที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องกับงบประมาณ โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลด้วย และให้นำเสนอโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวประชุมครั้งต่อไป

ในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้แทนจากคณะกรรมการจัดการหนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ประชุมมอบนโยบายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาขาจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายสุรชัย เบ้าจรรยา ได้มอบนโยบายตกับผอ.สน.กิจการสาขาจังหวัด หนู.สนง. และพนักงาน-ลูกจ้างสาขาจังหวัดทั่วประเทศว่า ตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่ได้เดือนเศษ ได้รับข้อมูลเรื่องมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างกองทุนฟื้นฟูฯ ในการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งเรื่องการเขียนแผนโครงการ และเรื่องการจัดการหนี้ ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ มีความกังวลใจ ห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรทุกภาคทุกจังหวัด จึงขอให้ทุกสาขาจังหวัดกระจาย ขยายข่าวให้เกษตรกรทุกพื้นที่ได้รับทราบว่า กองทุนฟื้นฟูฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินจากเกษตรกร ท่านใดที่มีปัญหาเดือดร้อนให้ติดต่อกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดโดยตรง ฝากทุกสาขาให้เร่งอธิบาย ทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้เข้าถึงเกษตรกร ในส่วนของฝ่ายบริหารได้เตรียมพร้อมในการของบประมาณจากรัฐบาลสำหรับการบริหารงานทุกด้าน เกษตรกรจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ตกเป็นเหยื่อของนายหน้าค้าความจน พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีสวัสดิการในการทำงาน เรื่องใดที่จะช่วยให้การทำงานราบรื่น ฝ่ายบริหารยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน จึงขอให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ให้ความทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อเกษตรกร

ในเรื่องผลงานของกองทุนฟื้นฟูฯ นั้นมีอยู่หลายด้าน สิ่งสำคัญคือต้องดึงเอาจุดเด่นออกมานำเสนอให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกที่มีความโดดเด่นนั้นสามารถผลักดันให้เป็นสินค้า Soft Power ได้ การแก้ไขปัญหาหนี้มีความคืบหน้าไปมาก มีการตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีการกำหนดแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ของรัฐบาล ปัญหาที่จำเป็นต้องสะสางจะเร่งดำเนินงานให้เร็ว และต้องทำงานเชิงรุก เน้นการเข้าถึง คิดใหม่ ทำใหม่ คิดใหญ่ ทำเป็น ตามที่ได้มอบนโยบายไว้กับคณะผู้บริหารของกองทุนฟื้นฟูฯ “เกษตรกรต้องอยู่ดีกินดี ไม่มีปัญหาหนี้สิน”

อ่านต่อ

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 อาคารเก่า (ตึกหน้า) ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย คณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม สนับสนุน ประเมินผล แก้ไขปรับปรุงและการดำเนินการแผนหรือโครงการพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นางโสมสุดา โพธิ์อินทร์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) นายวงศ์วริศ์ วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารสินทรัพย์ สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า เป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมประชุมกับหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดภาคกลางทั้ง 26 จังหวัด ซึ่งเป็นเวทีแรกที่ได้พบปะกับหน.สาขาจังหวัดอย่างเป็นทางการ ในโอกาสที่ได้มีการประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตาม สนับสนุน ประเมินผล แก้ไขปรับปรุงและการดำเนินการแผนหรือโครงการพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการคืนหลักประกันให้กับเกษตรกรสมาชิกที่ชำระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครบถ้วนตามสัญญา ให้เกษตรกรจำนวน 11 คน จากพื้นที่ 4 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ซึ่งทุกท่านที่มาในวันนี้ต่างเป็นเกษตรกรสมาชิกชั้นดีที่ให้ความร่วมมือผ่อนชำระหนี้คืนครบจำนวนตามสัญญา กองทุนฟื้นฟูฯ มีหน้าที่ช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน และมีหน้าที่รักษาหลักทรัพย์ที่ดินทำกินให้เกษตรกร เมื่อคืนเงินครบถ้วนแล้วก็จะได้รับโฉนดที่ดินคืน เป็นที่ทำกินส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วย นี่คือภารกิจที่น่าภาคภูมิใจของกองทุนฟื้นฟูฯ

เมื่อท่านได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้แล้ว หลังจากนั้นจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมทางด้านอาชีพให้มีความมั่นคงยั่งยืนผ่านการเสนอแผนและโครงการเพื่อขอรับงบประมาณส่งเสริมอาชีพในองค์กร ที่มีคณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม สนับสนุน ประเมินผล แก้ไขปรับปรุงและการดำเนินงานแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารชุดนี้ ซึ่งภาคกลางได้เริ่มทำงานและมีความคืบหน้าไประดับหนึ่งแล้ว และเชื่อมั่นว่าในระยะเวลาอันสั้นนี้ภารกิจด้านการฟื้นฟูฯ ในพื้นที่ภาคกลางจะสำเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้น
นายสุรชัย เบ้าจรรยา ได้มอบนโยบายกับหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดภาคกลาง และเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมว่า ตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่ได้เดือนเศษ ได้รับข้อมูลเรื่องมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างกองทุนฟื้นฟูฯ ในการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งเรื่องการเขียนแผนโครงการ และเรื่องการจัดการหนี้ ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ มีความกังวลใจ ห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรทุกภาคทุกจังหวัด จึงขอให้ทุกสาขาจังหวัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกษตรกรรับทราบว่า กองทุนฟื้นฟูฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินจากเกษตรกร หากท่านใดมีปัญหาเดือดร้อนให้ติดต่อกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดโดยตรง ในส่วนของฝ่ายบริหารได้เตรียมพร้อมในการของบประมาณจากรัฐบาลสำหรับการบริหารงานทุกด้านเพื่อสานต่อภารกิจต่อพี่น้องเกษตรกรทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียม

ในเรื่องผลงานของกองทุนฟื้นฟูฯ นั้นมีอยู่หลายด้าน สิ่งสำคัญคือต้องดึงเอาจุดเด่นออกมานำเสนอให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกที่มีความโดดเด่นนั้นสามารถผลักดันให้เป็นสินค้า Soft Power ได้ การแก้ไขปัญหาหนี้มีความคืบหน้าไปมาก มีการตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีการกำหนดแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ของรัฐบาล ปัญหาที่จำเป็นต้องสะสางจะเร่งดำเนินงานให้เร็ว และต้องทำงานเชิงรุก เน้นการเข้าถึง “คิดใหม่ ทำใหม่ คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อเกษตรกรไทยทุกคน” ตามที่ได้มอบนโยบายไว้กับคณะผู้บริหารของกองทุนฟื้นฟูฯ “เกษตรกรต้องอยู่ดีกินดี ไม่มีปัญหาหนี้สิน”

อ่านต่อ


นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการ อธิบดี หัวหน้าส่วนราขการ รัฐวิสาหกิจ ในกำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เสนองบประมาณผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 22 หน่วยงาน เพื่อเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงในการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2567 วาระ 2-3 สภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างวันพุธที่ 20 และวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุม 401 (พอร์รูม) อาคารรัฐสภา 1 สภาผู้แทนราษฎร

อ่านต่อ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุม 6A ชั้น 6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสุรชัย เบ้าจรรยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 5/2567 นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ เข้าประชุมและทำหน้าที่เลขานุการคณะ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมกำกับการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษากลั่นกรองติดตามการใช้จ่ายเงิน ผลการใช้จ่ายเงิน และการรับเงิน การดำเนินงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ของ กฟก. เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ลูกหนี้องค์กรเกษตรกร ลูกหนี้เกษตรกร หนี้สิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามแผนการดำเนินงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ให้คำปรึกษากลั่นกรอง จัดทำรายงานด้านการเงิน งบประมาณ และการเสนอรายงานงบทดลองรายเดือน รายไตรมาส รายปี ต่อคณะกรรมการบริหาร ให้คำปรึกษาสำนักงานด้านการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของสำนักงาน การกำกับติดตามและให้คำปรึกษาในการสะสางข้อมูลบัญชีตามข้อเสนอแนะของ สตง. และเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเงิน ทรัพย์สินต่าง ๆ และเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลต่อคณะทำงาน

ทั้งนี้การตั้งคณะทำงานชุดดังกล่าวขึ้นมาก็เพื่อ มุ่งเน้นให้มีการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและให้เข้าถึงเกษตรเกษตรกรเพื่อเกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งบประมาณของกองทุน

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.45 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยกรรมการบริหาร เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วน ประชุมร่วมกับสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Conferance เพื่อพบปะสำนักกิจการสาขาภูมิภาค สำนักงานสาขาจังหวัด โดยได้กล่าวถึงแนวนโยบายดำเนินงานบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ในการฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรสมาชิกภายหลังการได้รับการจัดการหนี้เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง 3 เพิ่ม 2 ลด คือ 1.เพิ่มรายได้ 2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3. เพิ่มปัจจัยการผลิต 4. ลดรายจ่าย 5. หนี้ ภายใต้งบประมาณที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อนำมาดูแลพี่น้องเกษตรกรสมาชิก จึงอยากฝากถึงสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศขอให้ทำหน้าที่เพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการนี้คณะกรรมการบริหารมีแผนจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานรวมทั้งให้กำลังใจพนักงานลูกจ้างสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศด้วย

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 6 ก.พ. 67 ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 114 อาคารรัฐสภา 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปลัดกระทรวงเกษตรฯ และหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวง พร้อมด้วยนายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และผู้บริหารสำนักงาน ได้เข้าชี้แจงงบประมาณ ปี 67 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา โดยเลขาธิการกองทุนฯ ได้นำเสนอถึงเหตุผลและความจำเป็นในการของบประมาณปี 2567 จำนวน 815 ล้านบาท โดยมีแผนงานและกลุ่มเป้าหมายรองรับตามตัวชี้วัดและนโยบายของรัฐบาลซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา ได้ให้ความเห็นชอบตามที่เลขาธิการฯ เสนอ จากนั้นขั้นตอนต่อไปงบประมาณปี 67 ของกองทุนฯ จะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ.นี้

อ่านต่อ

กฟก.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 100 %
“เลขาฯ สไกร” ย้ำต้องเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วย นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วน และพนักงานลูกจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และการไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ผ่านระบบ NT Conference ไปพร้อมกันด้วย
นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. ได้มอบนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่า “นโยบาย No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้ เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจส่งผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาสนี้ ได้นำกล่าวประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต “สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่ทนต่อการทุจริต” (FRD Zero Tolerance) ประจำปี 2567 ว่า “จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ มั่นคงดำรงตนอยู่ในความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานและจะยืนหยัดต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ” นอกจากนี้การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ เพื่อให้เป็นมาตรการการปฏิบัติอยู่ในกรอบและเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม นายสไกร กล่าวทิ้งท้าย

อ่านต่อ