วันที่ 22 กันยายน 2566 นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง โดยกำหนดให้วันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เป็นวันรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. สำหรับสถานที่รับสมัครกำหนดให้ภาคเหนือ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง กฟก.ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ สื่อโซเชียล หน่วยงานภาคีความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ช่วยกระจายข่าวให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบและสมัครเพื่อเป็นผู้แทนเกษตรกรของ กฟก. โดยได้มีการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด ให้แต่ละศูนย์รายงานผลเป็นรายวัน ทั้งยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์รับสมัครทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและพบปะกับผู้สมัครในแต่ละภูมิภาคด้วย

สรุปข้อมูลผู้มาสมัครผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 22 กันยายน 2566 ภาคเหนือ มีผู้สมัครจำนวน 28 คน ภาคกลาง มีผู้สมัคร จำนวน 19 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้สมัคร จำนวน 57 คน และภาคใต้ มีผู้สมัคร จำนวน 23 คน รวมทั้งสิ้น 127 คน โดยในภาพรวมวันที่ 18 กันยายน ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครนั้น มีจำนวนผู้มาสมัครสูงสุดกว่าในทุกวัน ส่วนวันถัดไปก็ยังมีทยอยกันมาสมัครอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้บรรยากาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความคึกคัก ทุกภูมิภาคมีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นกว่าทุกครั้ง และมีผู้สมัครหน้าใหม่ทั้งที่เป็นคนรุ่นใหม่ ผู้นำองค์กร นักเคลื่อนไหวภาคเกษตรให้ความสนใจร่วมสมัครมากขึ้นด้วย แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาเกษตรกรได้ประจักษ์ถึงผลงานในเชิงรูปธรรมที่จับต้องได้ ทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้ การฟื้นฟูอาชีพ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานกับเกษตรกรที่แน่นแฟ้นมากขึ้น นับว่าเป็นมิติใหม่ของ กฟก. อย่างแท้จริง หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยในทุกขั้นตอนสำนักงานได้กำชับผู้ปฏิบัติงานให้กระทำด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง และโปร่งใส ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้ทุกคนวางตัวเป็นกลางในการทำงาน เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในครั้งนี้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงานด้วย

อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พร้อมคณะผู้บริหารได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับฟังรายงานการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายประยงค์ อัตจักร  ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะประธานคณะกรรมการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นกรรมการ จำนวน 8 คน ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังรายงานการดำเนินงานของศูนย์รับสมัครรับเลือกตั้งฯ วันนี้เป็นวันที่ 5 วันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีเกษตรกรสมาชิกที่สนใจมาสมัครเบื้องต้น 55 คน รวมจำนวนผู้สมัครทั้ง 4 ภาค (ไม่เป็นทางการ) จำนวน 118 ราย ซึ่งมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

สำหรับประเด็นที่ได้หารือกันวันนี้  เลขาธิการกองทุนฯ ได้ย้ำถึงการวางตัวเป็นกลางของพนักงานที่ต้องยึดปฎิบัติตามระเบียบ นอกจากนี้ยังได้แจ้งแนวทางการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ทั้ง 4 ภาค  การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ซึ่งได้จัดงบประมาณให้ทุกสาขาจังหวัด ตั้งแต่ 60,000 195,000 บาท ตามจำนวนสมาชิกองค์กร นอกจากนี้ยังมีเรื่องแนวทางปฏิบัติการขอสำเนารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎกระทรวง ข้อ 15 

เลขาธิการฯ สไกร ได้กล่าวตอนท้ายว่า จากข้อมูลผู้มาสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 4 ภาค มีจำนวนมากกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะภาคอีสานที่มาสมัครมากถึง 55 คน ซึ่งขณะนี้ยังไม่เป็นทางการ เมื่อเทียบกับคราวที่แล้วมาสมัคร 39 คน รวมทุกภาคมีมากกว่า 120 คน จะเห็นได้ว่าเกษตรกรให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของกองทุนฟื้นฟูฯ จึงขอฝากให้สาขาจังหวัดลงพื้นที่พบปะองค์กรเกษตรกรและเข้าถึงเกษตรกรให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้ได้มากที่สุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 66 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พร้อมคณะผู้บริหารได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ เพื่อรับฟังรายงานการรับสมัครเลือกตั้ง รวมถึงการเตรียมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยมีนายรัตนกุล โพธิ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ ในฐานะประธานคณะกรรมการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานสาขาภาคเหนือที่เป็นกรรมการ จำนวน 7 คน ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังรายงานการดำเนินวานของศูนย์รับสมัครรับเลือกตั้งฯ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 4 ของการรับสมัคร โดยมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งแล้วจำนวน 25 คน

สำหรับประเด็นสำคัญที่ได้มีการหารือกันวันนี้ ได้แก่  แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ซึ่งได้จัดงบประมาณให้ทุกสาขาจังหวัด ตั้งแต่ 60,000 – 195,000 บาท ตามจำนวนสมาชิกองค์กร นอกจากนี้ยังมีเรื่องแนวทางปฏิบัติการขอสำเนารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งศูนย์รับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ ได้รับทราบและเข้าใจในประเด็นดังกล่าว โดยมีเรื่องหารือเพิ่มเติมคือ การสมัครเป็นสมาชิกองค์กรในวันที่มาสมัครรับเลือกตั้งจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันว่า คกก.กองทุนฯ เห็นชอบรายชื่อสมาชิก เพื่อทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้ว ณ วันที่ 14 ส.ค. 66 เบื้องต้นจึงถือวันดังกล่าวเป็นวันรับขึ้นทะเบียนองค์กรทีมีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง ส่วนที่มาขึ้นทะเบียนภายหลัง จะแจ้งแนวปฎิบัติให้ทราบอีกครั้ง

ภายหลังการรับฟังรายงานจากประธานศูนย์รับสมัครฯ เลขาธิการกองทุนฯ ได้กล่าวกับ คกก.และพนักงานว่า การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรครั้งนี้ จะเป็นตัวชี้วัดครั้งสำคัญว่า เกษตรกรยังรักกองทุนฯ อยู่หรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมากองทุนฯ ได้จัดการหนี้สินให้เกษตรกรกว่า 1 หมื่นล้านบาท และสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรหลายพันล้านบาทซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ว่ากองทุนฯ จะเดินไปในทิศทางไหนอย่างไร จึงขอฝากให้สาขาจังหวัดลงพื้นที่พบปะองค์กรเกษตรกรและเข้าถึงเกษตรกรให้ได้มากที่สุด เพื่อปลุกพลังเงียบของเกษตรกรออกมาใช้สิทธิเลือกให้ได้มากที่สุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

อ่านต่อ

วันพุธที่ 20 กันยายน 66 ที่ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 4 ภาคใต้ เพื่อรับฟังสรุปการรับสมัครผู้แทนเกษตรกรเขตภาคใต้ โดยมีนายสุกิจ  ลุ้งใหญ่ ผู้อำนวยกิจสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 ภาคใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานสาขาภาคใต้ 9 จังหวัด ที่เป็นคณะกรรมการรับสมัครรับเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย

เลขาธิการ กฟก. กล่าวว่า การลงพื้นที่ภาคใต้ วันนี้ ถือเป็นแห่งแรกที่ลงมารับฟังสรุปการรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของภาคใต้ ซึ่งเปิดรับสมัครมาแล้ว 3 วัน มีผู้สมัครจำนวน 16 ท่าน ถือว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรสมาชิก เขตภาคใต้เป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นว่า กฟก. มีผลงาน  ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ รักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงการสนับสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรมให้พี่น้องได้จำนวนมาก

สำหรับการประชุมหารือในวันนี้ได้ทำความเข้าใจกับสาขาจังหวัดภาคใต้ ในประเด็นต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมการลงติดตามตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การขอถ่ายสำเนารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงการวางตัวเป็นกลางพนักงาน ลูกจ้าง และอนุกรรมการฯ จังหวัด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ถูกร้องเรียนหรือฟ้องดำเนินคดี จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษา ทำความเข้าใจในวิธีปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง

ในโอกาสนี้เลขาธิการกองทุนฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรให้มากที่สุด ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 66 นี้ เพื่อแสดงพลังให้รัฐบาลและประชาชนได้รับทราบ ว่ายังมีเกษตรกรรอรับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอีกจำนวนมาก

สำหรับการลงติดตามตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในระดับภูมิภาคของเลขาธิการฯ มีแผนจะลงพื้นที่ ภาคเหลือ ที่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 ก.ย. 66 และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22 ก.ย. นี้

อ่านต่อ

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในฐานะเลขานุการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบประกาศ ทั้ง 4 ฉบับ ได้แก่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง สถานที่รับเลือกตั้ง เรื่องกำหนดจำนวนผู้แทนเกษตรกรที่จะพึงมีในแต่ละภูมิภาค และเรื่องกำหนดจำนวนรูปถ่ายหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนในการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร โดยสำนักงานได้รายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในครั้งที่ผ่านมา ข้อมูลเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และคำสั่งสำนักงาน เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ฉบับ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการเลือกตั้ง ซึ่งได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 18-22 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น.

สำหรับการประชุมในนัดแรกวันนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนบริการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 โดยมีขั้นตอนดำเนินการ 11 ขั้นตอน จำนวน 25 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 77 วัน เห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จำนวน 120 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอนุมัติไว้ โดยให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้งบประมาณจัดการเลือกตั้ง จำนวน 90 ล้านบาท ให้สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7 ล้านบาท ให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 23 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 15 ล้านบาท และใช้ในการบริหารจัดการเลือกตั้ง จำนวน 8 ล้านบาท

นอกจากนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งและปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกษตรกร พ.ศ. 2566 และ คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ใน 4 ภูมิภาค และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการได้ขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้ง และจัดทำคู่มือสำหรับจัดการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ คู่มือด้านกฎหมาย เพื่อให้มีความรอบคอบในทุกมิติ เพื่อป้องกันและกำหนดแนวทางให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และยังได้เน้นย้ำให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวนกว่า 5.2 ล้านคน เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด เพื่อคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรที่มีคุณภาพ เข้ามาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญให้ภาคเกษตรได้รับการดูแลพัฒนาตรงกับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง

อ่านต่อ