วานนี้ ( 31 มีนาคม 2563 ) ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร พนักงานอาวุโส สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงาน ให้ดำเนินการมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง จำกัด กรณีหนี้ผิดนัดชำระ รวม 1 ราย มูลหนี้ 308,036.16 บาท และสามารถรักษาที่ดินให้เกษตรกร 1 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 76 ตารางวา ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง จำกัด โดยนายสนิท สุดสน ประธานกรรมการ และนางพรนิภา ไชยสุนันท์ ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ
ตามที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้อนุมัติชำระหนี้แทนฯ ตามนโยบายการจัดการหนี้ของ กฟก. และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้อนุมัติแผนการจัดการหนี้และกรอบงบประมาณเพื่อการจัดการหนี้ ปี 2563 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติชำระหนี้แทนฯ จำนวน 7 ราย ระหว่างนี้เกษตรกรจะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหลังจากจัดการหนี้ ตามระเบียบของ กฟก.

  • โดยนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาโรค COVID 19 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ 22 มีนาคม 63ให้มีการป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าวโดยให้แต่ละจังหวัด มีการคัดกรองและแยกประชาชนที่เดินทางออกจาก กทม.และปริมณฑลซึ่งเป็น พื้นที่สุ่มเสี่ยงการระบาดของโรค และให้กักบริเวณดูอาการเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งหลายๆ จังหวัดได้มีการสั่งการปฎิบัติแล้ว จากกรณีดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ทีแต่งตั้งตามกฎหมาย กฟก. ทุกคณะที่มีองค์ประกอบกรรมการ ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการภาครัฐ สนง.กฟก. จึงแจ้งประสานการงดจัดการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน ทุกคณะ ซึ่งต้องจัดประชุมที่ สนง.กฟก.สำนักงานใหญ่ ที่มีกำหนดนัดหมาย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปเป็นกรณีเร่งด่วน โดยแจ้งเลื่อนระยะเวลาการจัดประชุมออกไป 14 วัน หรือตามประกาศมาตรการภาครัฐกำหนด จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

22 มีนาคม 2563