วันพุธที่ 20 กันยายน 66 ที่ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 4 ภาคใต้ เพื่อรับฟังสรุปการรับสมัครผู้แทนเกษตรกรเขตภาคใต้ โดยมีนายสุกิจ  ลุ้งใหญ่ ผู้อำนวยกิจสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 ภาคใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานสาขาภาคใต้ 9 จังหวัด ที่เป็นคณะกรรมการรับสมัครรับเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย

เลขาธิการ กฟก. กล่าวว่า การลงพื้นที่ภาคใต้ วันนี้ ถือเป็นแห่งแรกที่ลงมารับฟังสรุปการรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของภาคใต้ ซึ่งเปิดรับสมัครมาแล้ว 3 วัน มีผู้สมัครจำนวน 16 ท่าน ถือว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรสมาชิก เขตภาคใต้เป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นว่า กฟก. มีผลงาน  ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ รักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงการสนับสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรมให้พี่น้องได้จำนวนมาก

สำหรับการประชุมหารือในวันนี้ได้ทำความเข้าใจกับสาขาจังหวัดภาคใต้ ในประเด็นต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมการลงติดตามตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การขอถ่ายสำเนารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงการวางตัวเป็นกลางพนักงาน ลูกจ้าง และอนุกรรมการฯ จังหวัด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ถูกร้องเรียนหรือฟ้องดำเนินคดี จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษา ทำความเข้าใจในวิธีปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง

ในโอกาสนี้เลขาธิการกองทุนฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรให้มากที่สุด ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 66 นี้ เพื่อแสดงพลังให้รัฐบาลและประชาชนได้รับทราบ ว่ายังมีเกษตรกรรอรับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอีกจำนวนมาก

สำหรับการลงติดตามตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในระดับภูมิภาคของเลขาธิการฯ มีแผนจะลงพื้นที่ ภาคเหลือ ที่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 ก.ย. 66 และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22 ก.ย. นี้