วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานจัดกิจกรรมรำลึกการก่อตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีอายุครบ 24 ปี โดยมี นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานบริหารคนที่ 1 นายสำเริง ปานชาติ รองประธานบริหารคนที่ 2 รองเลขาธิการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกระดับ ได้ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 24 ปี พร้อมนี้ยังได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านระบบ conference ไปยังสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศทั้ง 77 แห่ง ภายใต้ความปลื้มปิติของคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคน โดยมีอดีตผู้บริหารที่เกษียณอายุการปฏิบัติงานแล้ว 2 ท่าน คือ นายเกรียงไกร ปาลอ่อง และนายกอบเกียรติ ศรีคราม เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้บอกเล่าเรื่องราวปฐมเหตุในการก่อตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่า “ผมมีประสบการณ์ตรง กว่าจะจัด ตั้งขึ้นมาเป็น กฟก. มีประสบการณ์จากชีวิตจริง เขียนหนังสือไว้ 3 เล่ม ได้แก่ ประวัติความเป็นมาในการก่อตั้ง แนวปฏิบัติว่าด้วยการฟื้นฟูฯ และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ฯ กำลังรวบรวมจัดทำเนื้อหาย่อ ๆ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ กฟก. มูลเหตุเริ่มต้นเกิดจากหลังปี 2538 มูลนิธิเกษตรกรไทย โดย คุณอโศก ประสานสอน ได้ทำเรื่องขอผ่อนผันหนี้เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ กับ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น มีเกษตรกรกว่า 17,000 ครอบครัวได้รับความเดือนร้อน เหลืออยู่กว่า 3,000 กว่าครอบครัว ได้รับการผ่อนผันโดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยรวม 144 ล้านบาท นี่คือจุดเริ่มต้นของเกิดปรากฏการณ์เกษตรกรตื่นตัวเรียกร้องสิทธิให้มีการแก้ไขปัญหาหนี้ เรียกร้องให้มีกฎหมายเพื่อเกษตรกรที่แท้จริง มีการร่วมลงชื่อเกษตรกรจาก 24 จังหวัด ใช้ระยะเวลา 1 เดือนเศษ มีเกษตรกรร่วมลงชื่อกว่า 130,000 ราย มาจากองค์กรร่วมในทุกภาคส่วน ทั้งสมัชชาเกษตรกรรายย่อย ชุมนุมเกษตรกรขอนแก่น ชุมนุมเกษตรกรชาวไร่อ้อย เกิดเป็นแนวร่วมสถาบันเกษตรกรเข้าไปยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล มีการตั้งกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการกับภาคเกษตรกร สุดท้ายมีการประท้วงที่หน้าศาลากลางเรียกร้องเพื่อให้ได้กฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา ซึ่งได้รวบรวมประวัติความเป็นมาไว้ทั้งหมด โดยจัดพิมพ์ไว้ 2 หมื่นเล่ม เพื่อให้พนักงานรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของกองทุนฯ

จนกระทั่งมาถึงปี 2538 – 2540 สมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต มีการตั้งกรรมการร่วมแต่ไม่มีความคืบหน้า จนในปี 2541 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้มีการตั้งกรรมการร่วมเพื่อยกร่าง พรบ. และผลักดันเข้าสู่ในสภาผู้แทนราษฎร เกิดเป็นกฎหมายในสมัยรัฐบาลนายชวน ช่วงเดือน พ.ค. 2542 ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะเกิดขึ้น ได้มีกระแสให้องค์กรภาคเกษตรกรมีการยื่นเสนอกฎหมายอีกหลายฉบับเพื่อเกษตรกร เป็นมหากาพย์ว่ากฎหมายฉบับนี้มีการทำประชาพิจารณ์ เกิดการมีส่วนร่วมจากทั้ง 4 ภาค ในตอนนั้นกฎหมายได้บรรจุวาระเข้าสภาแล้วแต่อยู่ในวาระท้ายๆ ทำให้เกิดการชุมนุมเรียกร้องกันที่สนามหลวง เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. ถึง 12 ก.พ. 2542 นับเป็นการเรียกร้อง ที่ใช้เวลานานที่สุด และในที่สุดก็ผ่านความเห็นชอบจากสภา ในเดือน พ.ค.จึงได้มีการประกาศใช้ เป็นจุดเริ่มต้นของ พ.ร.บ. กฟก.อย่างแท้จริง

ภายหลังกฎหมายบังคับใช้แล้วการทำงานก็ไม่ได้มีความราบรื่น กว่าจะมีการผลักดันให้เกิดคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการได้ไม่ใช่เรื่องง่าย จนปี 2544 แล้วก็ยังไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้ มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 4 ภาค เพื่อเข้ามาทำหน้าที่กำหนดนโยบายตามกฎหมาย จนถึงวันนี้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรแล้ว 7 ครั้ง นับว่าคณะกรรมการในชุดนี้ได้มีการผลักดันงานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด มีการแก้ไขกฎหมายแล้ว 3 ครั้ง เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยและตรงกับความเดือดร้อนมากที่สุด

สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดในอดีตที่ผ่านมาคือ การกำหนดวาระของคณะกรรมการที่กำหนดไว้เพียง 2 ปี เมื่อหมดวาระก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องได้ เกิดสูญญากาศขึ้นตลอดมา จนมีการแก้ไขให้กรรมการมีวาระ 4 ปี เกิดการอนุมัติแผนและโครงการ มีการซื้อหนี้ให้เกษตรกรครั้งแรก เมื่อปี 2549 ใช้เวลา 7 ปี ถึงจะเริ่มมีการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปตามภารกิจที่กำหนดไว้ได้ สิ่งที่เป็นปัญหาอีกเรื่องคือ กฟก.ไม่ได้รับงบประมาณต่อเนื่องในการช่วยเหลือเกษตรกร

ในปี 2562 มีเรื่องใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายหลายประการ ทั้งเรื่องงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เมื่อรวมกันแล้วเป็นเงินมากกว่างบประมาณประเดิมหมุนเวียน เมื่อปี 2563-2566 กฟก.ได้รับงบประมาณเป็นจำนวนรวมมากกว่าจำนวนงบประมาณที่ได้รับมา กว่า 20 ปี ซึ่งการผลักดันเรียกร้องงบประมาณในแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต้องบอกว่าการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทำให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมในสายตาสาธารณชน

ในโอกาสที่ครบรอบ 24 ปี ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าภารกิจของ กฟก.ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ผ่านมาเราถูกกล่าวหาจากหน่วยงานอื่นว่า กองทุนฯ เป็นภาระต่อรัฐบาล แต่วันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า กองทุนฟื้นฟูฯมีตัวตน อยู่จริง พูดได้อย่างสง่าผ่าเผยว่ากองทุนได้เดินหน้าทำงานตามกฎหมาย ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้บริการเกษตรกร รับผิดชอบในฐานะเป็นพนักงานของรัฐด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องตามกฎหมาย เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 25 อย่างภาคภูมิใจ ภายใต้โครงสร้างที่ครบถ้วนสมบูรณ์ การทำงานจะไม่เกิดสูญญากาศอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา ขอบคุณทุกคนที่เสียสละทุ่มเท กระตือรือร้นให้งานสำเร็จ เป้าหมายการทำงานในปีนี้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม มาร่วมกันแสดงฝีมือให้ทุกภาคส่วนเห็นว่า กฟก.เราเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าหน่วยงานอื่น

หลังจากนั้น นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร กฟก. ได้กล่าวขอบคุณทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจเสียสละทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเกษตรกร แบ่งเบาภาระหนี้สินให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กฟก.จะเติบโตขึ้นตามวัยที่เหมาะสม ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ประชุมมอบนโยบายแก่พนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขามหาสารคาม โดยมีอนุกรรมการฯ จังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

เลขาธิการฯ ได้กล่าวถึงที่มาแห่งการก่อกำเหนิดกองทุนฯ โดยพี่น้องชาวมหาสารคามเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ได้ร่วมกันสร้างกองทุนฯ ขึ้นมาจนเป็นรูปร่าง และทำงานแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรได้สำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องทำต่อไป โดยเฉพาะการให้บริการเกษตรกรต้องทำด้วยใจ ให้บริการอย่างทั่วถึง ไม่เลือกปฎิบัติ

นอกจากนี้ยังได้ติดตามงานด้านการสะสางทะเบียนองค์กร/ทะเบียนหนี้เกษตรกร ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเกษตรกรได้มาขึ้นทะเบียนองค์กร และทะเบียนหนี้ไว้กับสนง.กองทุนฟื้นฟูฯ นานแล้ว แต่ไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จึงให้สาขาจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้กับเลขาธิการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ศาลาวัดเหนือแวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พร้อมด้วยนายสำเริง ปานชาติ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และคณะผู้บริหาร ได้เป็นประธานในพิธีมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด จำนวน 4,222,327 บาท รักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 28 ไร่

เลขาธิการกองทุนฯ กล่าวว่า ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนในครั้งนี้ ทำให้หมดปัญหาเรื่องที่ดินทำกินจะถูกบังคับคดี ขายทอดตลาด สร้างความปลาบปลื้มยินดีกับทุกฝ่าย แต่ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่รอรับการช่วยเหลือ ซึ่งรอคิวตามลำดับที่คกก.จัดการหนี้ฯได้อนุมัติไว้

สำหรับงบประมาณในการจัดการหนี้ของจังหวัดมหาสารคามครั้งนี้ ได้รับจัดสรรตามจำนวนรายชื่อเกษตรกรที่ครม.ได้อนุมัติไว้จำนวน 295 ราย จำนวน 188 ล้านบาท รักษาที่ดินให้เกษตรกรได้กว่า 110 ไร่ โดยสาขามหาสารคามจะดำเนินการชำระหนี้แทนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ จากนั้นจะนำเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอาชีพต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้เป็นประธานมอบเช็คชำระหนี้และรับมอบโฉนดที่ดินของเกษตรกรคืนจากสหกรณ์เจ้าหนี้ในพื้นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสำเริง ปานชาติ รองประธานกรรมการบริหาร นายประจักร์ บุญกาพิมพ์ ผู้แทนเกษตรกรใน คกก.กองทุนฟื้นฟูฯ คณะผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง อนุกรรมการฯ จังหวัดร้อยเอ็ด และเกษตรกรสมาชิกร่วมงานจำนวน 200 คน โดยมีนางบุญเกิด พานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ให้การต้อนรับ

การมอบเช็คชำระหนี้ครั้งนี้ เป็นงบประมาณ(งบกลาง) ที่กฟก.ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจำนวน 1,500 ล้านบาท ภายใต้กลุ่มเป้าหมาย 2,557 ราย ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการอนุมัติซื้อหนี้ จำนวน 78 ราย จำนวน 79,164,480.27 บาท โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกรได้กว่า 850 ไร่

สำหรับการจัดกิจกรรมมอบเช็คชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งนี้ มีสหกรณ์เจ้าหนี้ที่ยินยอมให้กฟก.ชำระหนี้แทน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตน์ จำกัด เกเกษตรกรได้รับการจัดการหนี้จำนวน 3 ราย จำนวน 3,257,758.80 บาท สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปสุวรรณภูมิห้า จำกัด จำนวน 1 ราย จำนวน 273,744.40 บาท สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จำกัด จำนวน 10 ราย จำนวน 13,600,899.71 บาท และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด 63 ราย จำนวน 58,644,077.36 บาท รวม 77 ราย 86 บัญชี จำนวน 76 ล้านบาท

ภายหลังการมอบเช็คชำระหนี้เสร็จนายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการกองทุนฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเกษตรกรและสหกรณ์เจ้าหนี้ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรที่มีความเดือดร้อนต่อปัญหาหนี้สิน ภายใต้การรักษาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกรสมาชิก ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการส่งมอบหลักประกันที่ดินในครั้งนี้กว่า 850 ไร่

“ขอบคุณสหกรณ์เจ้าหนี้ที่มองเห็นความเดือดร้อนในปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และนำมาซึ่งการยินยอมให้กฟก.เข้ามาชำระหนี้แทนเกษตรกร ซึ่งเป็นงบประมาณ งบกลางที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้อนุมัติมาให้ เมื่อชำระหนี้แล้ว กฟก.จะร่วมมือกับเจ้าหนี้เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรต่อไป”

ข้อมูลการจัดการหนี้สาขาร้อยเอ็ด เกษตรกรสมาชิก 222,320 ราย ขึ้นทะเบียนหนี้ 17,336 ราย ได้รับชำระหนี้แทน 447 ราย จำนวน 215 ล้านบาท ปิดบัญชีแล้ว 81 ราย จำนวน 12.5 ล้านบาท รักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 2,953 ไร่

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ได้จัดงาน”โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามภารกิจกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมแสดงความยินดีดีกับเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการจัดการหนี้จากสถาบันเจ้าหนี้สหกรณ์การเกษตร และเกษตรกรที่ได้สิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ 4 แบงก์รัฐ ตามมติครม. 22 มีนาคม 2565” โดยมีนายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกก.จัดการหนี้ของเกษตรกร นายสำเริง ปานชาติ รองประธานกก.บริหารคนที่ 2 และคณะผู้บริหารกองทุนฯ หน.สนง.จังหวัดกลุ่มบูรณาการที่ 9 ตลอดจนพนักงาน อนุกรรมการฯจังหวัดยโสธร จังหวัดใกล้เคียง และพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ และได้รับการจัดหนี้ เข้าร่วมงานกว่า 160 คน

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการกฟก. กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ เนื่องจากเป็นงานที่แสดงให้เห็นว่า กฟก.ได้เดินมาไกล ภายใต้ภารกิจที่ทำได้จริงตามกฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร และการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกร แต่ยังทำได้ไม่หมด ต้องเร่งดำเนินการต่อไป แม้ต้องใช้เวลายาวนาน เพราะปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ของกองทุนฯ ต้องทำให้เสร็จ

เลขาฯกองทุน กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ ถือเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่ง ที่เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ จำนวน 47 ราย ลูกหนี้ 6 สหกรณ์ ที่อยู่ในพื้นที่ยโสธร เป็นเงิน 13 ล้านบาทเศษ รักษาที่ดินให้เกษตรกรได้ 670 ไร่ ต้องขอบคุณสหกรณ์เจ้าหนี้ คกก.กองทุนฯ และรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกร รวมถึงเกษตรกรได้สิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ 700 ราย เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว เกษตรกรทั้งหมดต้องเข้าสู่การฟื้นฟูอาชีพต่อไป

ทั้งนี้สาขายโสธร มีเกษตรกรสมาชิกจำนวน 58,000 ราย ขึ้นทะเบียนหนี้ 4,971 ราย จัดการหนี้แล้ว 478 ราย ใช้งบประมาณไป 62,133,166 บาท รักษาที่ดินทำกินได้ 3,400 ไร่ นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ งบกลางปี 66 จำนวน 47 ราย 13 ล้านบาท และได้รับสิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ 700 ราย ที่ต้องเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ 3 ปี

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2566

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในฐานะเลขานุการเปิดเผยว่า ที่ประชุมมีวาระที่สำคัญดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง

• รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

• รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

• รายงานผลการดำเนินงานกรณีโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

• บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่องเสร็จที่ 1493/2565

เรื่องเพื่อพิจารณา 5 เรื่อง

• เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดการหนี้ฯ ดำเนินการจัดการหนี้ได้ตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 9,773 ราย 32,354 บัญชี มูลหนี้รวม 8,292,036,480.98 บาท

• เห็นชอบรายชื่อและอนุมัติซื้อทรัพย์ NPA คืนให้แก่เกษตรกร เพิ่มเติม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 55 จำนวน 65 ราย จำนวนทรัพย์สิน 85 แปลง ยอดเงินรวม 86,194,185 บาท

• เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงิน 1,500,755,595 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ งบเพื่อการจัดการหนี้ของเกษตรกร

• เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประเภทสถาบันเจ้าหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จากเดิมเป็นนิติบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด เปลี่ยนเป็นสถาบันเกษตรกร

• เห็นชอบรายงานงบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีคำรับรองของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานการปฏิบัติงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564

• เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. …

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เวลา 16.00 น เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธ์ สารีรัฐวิภาค) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายไชยยศ จิราเมธากร) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายชื่นชอบ คงอุดม) และเลขาธิการสำนักงาน กฟก. (นายสไกร พิมพ์บึง) ร่วมรับกระเช้าดอกไม้และรับมอบแทนนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เพื่อแสดงความขอบคุณรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตร 50,621 ราย โดยเกษตรกรรับหนี้ ครึ่งหนึ่งของเงินต้น (50 % ของเงินต้น 15,442 ล้านบาท) คือ 7,721 ล้านบาท โดยทำสัญญาไม่เกิน 15 ปี ส่วนเงินต้นอีกครึ่งหนึ่ง คือ 7,721 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยและค่าสูญเสียรายได้ของธนาคารทั้ง 4 แห่งจำนวน 7,760 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 15,481 ล้านบาท ให้ธนาคารขอชดเชยโดยเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติเป็นปีๆไป ตามจำนวนเงินที่เกษตรชำระปิดบัญชีเงินต้นครึ่งแรกครบถ้วนแล้ว ก่อนเกษตรกรจากทั้ง 4 ภาคจากทั่วประเทศ ที่มาชุมนุมจะแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนา