วันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในภาคกลาง 26 จังหวัด ประชุม หารือแนวทางการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของสมาชิก กฟก. โดยมีนายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานเปิดการประชุม และนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารฯ นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน? รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายสไกร  พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ  ร่วมในการประชุมหารือดังกล่าว ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากแนวนโยบายของประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนฟื้นฟูฯ ผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าของเกษตรกรสมาชิก กฟก.ซึ่งมีผลผลิต วัตถุดิบ แต่ยังขาดตลาดในการกระจายสินค้า

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น – 12.00 น คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำโดย นางนิสา คุ้มกอง รองประธานกรรมการจัดการหนี้ คนที่ 2 นายนวคม เสมา นายนพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย กรรมการจัดการหนี้ และนายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของ “องค์กรเกษตรกรบ้านทุ่งกะโปง” ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

ทางองค์กรมีการทำกิจกรรมด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน แปรรูปผลผลิต ได้แก่ การปลูกผักปลอดสารพิษ เน้นผักพื้นบ้านที่สามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้ทุกวัน การแปรรูปน้ำมัลเบอร์รี่เป็นแยมสำหรับทานกับขนมปัง และทำน้ำมัลเบอร์รี่บรรจุใส่ขวด เลี้ยงสุกร ปลูกผักกูด มะนาว รวมถึงพืชผักสวนครัวทุกชนิด ทำข้าวเกรียบรสชาติต่าง ๆ จากผลผลิตในสวน และทำหมอน เปล ผ้าเช็ดเท้า จากเศษผ้า เป็นต้น

นายวิชัยณรงค์ สิทธิศุภพงศ์ รองประธานองค์กร เล่าให้ฟังว่า พื้นที่บริเวณที่ทำการเกษตรแปลงนี้ มีเนื้อที่ 1 ไร่เศษ ได้รับการจัดการหนี้จาก กฟก. ใช้ที่ดินผืนนี้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระหนี้คืน กฟก. ถ้าไม่ได้รับการจัดการหนี้ที่ดินคงหลุดมือไปแล้ว แต่ตอนนี้ยังคงสร้างรายได้จากอาชีพที่รัก ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ มีรายได้หมุนเวียนให้สมาชิกทุกวัน ต้องขอบคุณ กฟก.ที่เข้ามาช่วยเหลือ สมาชิกทได้ใช้สอยพื้นที่บริเวณนี้ต่างมีความสุข มีรายได้ องค์กรของเรามีสโลแกนว่า “สวนหนึ่งไร่พอ” คือ มีที่ดินอยู่เพียงไร่เดียว ถ้ารู้จักบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ทุกตารางนิ้วก็เพียงพอที่จะสร้างรายได้ให้ครอบครัวแล้ว

ในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น.- 15.00 น. ได้เข้าหารือกับสหกรณ์การเกษตรองค์ครักษ์ จำกัด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิก ในพื้นที่จังหวัดนครนายกมีสมาชิกเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรองค์รักษ์ จำกัด จำนวนประมาณ 115 ราย ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้ประสานความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและหาแนวทางร่วมกัน

วันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้สัญจร ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) และสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการจัดการหนี้ของเกษตรกร ณ ภูเขางามรีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เป็นประธานในการประชุมและเปิดงาน

วัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาหนี้สินให้สอดคล้องกับระเบียบ ประกาศฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ เพื่อให้สำนักงานสาขาจังหวัดสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ประกาศใช้ ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและประกาศที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร จำนวน 6 ฉบับ ทำให้เกิดการคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วขึ้นด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้พนักงานในระดับพื้นที่สาขาและอนุกรรมการจังหวัดจำเป็นจะต้องได้รับความรู้และเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้การทำงานเป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกัน ที่สำคัญคือได้มีการสะท้อนปัญหาจากระดับพื้นที่ให้คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรได้รับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันหาทางออกและกำหนดนโยบายการบริหารให้สอดรับกับสภาพปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายชิษณุชา นวลปาน ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมนายมนตรี แย้มทรัพย์ รองประธาน นางสาวลดาวัลย์ คำสม อนุกรรมการ และ นางวรรณี มหานีรานนท์ หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมองค์กรเกษตรกร กลุ่มศาลากลางรักษ์พัฒนา หมู่ 1 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มได้รับงบอุดหนุนจากกองทุน ไปทดลองการปลูกดอกหน้าวัว ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันขยายแปลงปลูก โดยจะขายเป็นไม้ตัดดอกมีพ่อค้ามารับซื้อถึงหน้าสวน ตามขนาดS M L ตามราคา 3 /10 /15 บาท ทำรายได้ให้กับกลุ่ม เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น ยังคงมีกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมจากการรวมกลุ่มเรียนรู้ คือ การทำเกษตรผสมผสาน มีการเลี้ยงไส้เดือน การทำปุ๋ย การทำสวน ปลูกกล้วย ส้มโอ ส้ม พริก ฟักแฟง ผัก หม่อน ได้เป็นต้นแบบผู้นำโคกหนองนาโมเดล ตามหลักทฤษฎีใหม่ และมีการเลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อแปรรูปด้วยการทำสบู่ บาล์ม น้ำยารักษาช่องปาก ยาหม่อง เจลล้างหน้า ทำให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 20 % เป็นการเพิ่มมูลค่า เป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม

นอกจากนี้ ได้มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน Agri Tourism ทำพื้นที่เป็นสวนเกษตรลัดดาวัลย์ “บางกรวย ปลายบาง” วันเดียวเที่ยวปลายบาง ล่องเรือไหว้พระ สักการะศาลเจ้า ชุมชนบ้านเก่าริมคลอง ลิ้มลองอาหารพื้นบ้าน สืบสานการท่องเที่ยว สี่ตำบลคนริมคลอง เชื่อมโยงพื้นที่การท่องเที่ยวในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 3-4 กันยายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดโครงการสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการจัดการหนี้ของเกษตรกร 4 ภาค ณ โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดแผนงานแก้ไขปัญหาหนี้ให้สอดคล้องกับระเบียบ ประกาศฉบับใหม่ที่เ กี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ ให้สำนักงานสาขาจังหวัดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เริ่มต้นที่ภาคเหนือ มีตัวแทนอนุกรรมการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานและพนักงานเข้าร่วมโครงการ โดยได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นด้านการจัดการหนี้ และการดำเนินงานในสาขาจังหวัดในสถานการณ์ปัจจุบัน และวางแผนการปฏิบัติงานในปี 2564

วันที่ 3 กันยายน 2563 คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรสมาชิก กฟก. กลุ่มเครือข่ายพลเมืองพัฒนาเกษตรสารภี บ้านหนองแบน ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่  กิจกรรมของทางกลุ่มเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ มีหลากหลายอาชีพ ทั้งการทำสวนลำไย ปลูกผักสวนครัว ทำเกษตรผสมผสาน ทำน้ำพริก เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มได้มีการรวมตัวทำกิจกรรมกับ กฟก.ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกลุ่ม และมีการขยายเครือข่ายภายในอำเภอ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาด และหาช่องทางจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม ได้รับงบประมาณสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพ ทั้งงบอุดหนุนและงบกู้ยืม รวมถึงมีสมาชิกได้รับการจัดการหนี้แทนจาก กฟก. จนปัจจุบันนี้สมาชิกมีรายได้เพิ่มจากการทำเกษตรภายใต้ที่ได้รับงบประมาณจาก กฟก. และหลุดพ้นภาระหนี้สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และในช่วงบ่าย คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เยี่ยมชมดูงานสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิก กฟก. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ลูกหนี้สหกรณ์ที่ กฟก.ได้ชำระหนี้แทน

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด กับ กฟก. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมายาวนาน สมาชิกลูกหนี้ของสหกรณ์ได้รับการชำระหนี้แทนจาก กฟก. เป็นรายแรกในประเทศ ปัจจุบันทางสหกรณ์ยังให้ความร่วมมือและร่วมแก้ปัญหาให้สมาชิกด้วยดี กิจการของสหกรณ์มีความก้าวหน้า มั่นคง เพราะมีการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ที่เป็นระบบ โปร่งใส และมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สมาชิกอย่างจริงใจ เป็นธรรม และหากสมาชิกมีปัญหาเรื่องหนี้เร่งด่วนก็ยินดีให้ กฟก. เข้าไปจัดการหนี้ได้ทันที

วันที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 19/2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธานการประชุม

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งการสิ้นสุดการดำเนินงานของคณะทำงาน ปี 2563 และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมการจัดการหนี้ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ซึ่งจะไปเยี่ยมชมกิจกรรมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรกับ กฟก. ของกลุ่มเครือข่ายพลเมือง “นากลางเวียงสารภี” และสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร

ในส่วนวาระเพื่อพิจารณา ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง)คำวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีไม่อนุมัติให้ผ่านอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้ โดยให้ทำแบบวินิจฉัยเสนอให้ที่ประชุมรับทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป และเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้บริษัท/โรงงานน้ำตาล

โอกาสนี้ มีหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดภาคเหนือ พร้อมพนักงานสาขา และตัวแทนคณะอนุกรรมการจังหวัดเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินของของคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ เพื่อเตรียมการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป

วันนี้ ( 21 สิงหาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 17/2563 โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมได้มีมติ 1.เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกเพื่อชำระหนี้แทน จำนวน 46 ราย  2.อนุมัติรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน 7 ราย 3. เห็นชอบ (ร่าง) คำวินิจฉัยของเกษตรกรที่ผ่านการอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้

วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 30 คน เดินทางมายังสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดการหนี้สิน ในการนี้ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ได้ชี้แจงถึงความเคลื่อนไหวและการดำเนินการของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อาทิ หนี้บังคับคดีขายทอดตลาด หนี้สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์) การมอบอำนาจให้สำนักงานสาขาจังหวัดดำเนินการ เป็นต้น