วันที่ 22 กันยายน 2566 นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง โดยกำหนดให้วันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เป็นวันรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. สำหรับสถานที่รับสมัครกำหนดให้ภาคเหนือ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง กฟก.ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ สื่อโซเชียล หน่วยงานภาคีความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ช่วยกระจายข่าวให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบและสมัครเพื่อเป็นผู้แทนเกษตรกรของ กฟก. โดยได้มีการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด ให้แต่ละศูนย์รายงานผลเป็นรายวัน ทั้งยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์รับสมัครทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและพบปะกับผู้สมัครในแต่ละภูมิภาคด้วย

สรุปข้อมูลผู้มาสมัครผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 22 กันยายน 2566 ภาคเหนือ มีผู้สมัครจำนวน 28 คน ภาคกลาง มีผู้สมัคร จำนวน 19 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้สมัคร จำนวน 57 คน และภาคใต้ มีผู้สมัคร จำนวน 23 คน รวมทั้งสิ้น 127 คน โดยในภาพรวมวันที่ 18 กันยายน ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครนั้น มีจำนวนผู้มาสมัครสูงสุดกว่าในทุกวัน ส่วนวันถัดไปก็ยังมีทยอยกันมาสมัครอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้บรรยากาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความคึกคัก ทุกภูมิภาคมีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นกว่าทุกครั้ง และมีผู้สมัครหน้าใหม่ทั้งที่เป็นคนรุ่นใหม่ ผู้นำองค์กร นักเคลื่อนไหวภาคเกษตรให้ความสนใจร่วมสมัครมากขึ้นด้วย แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาเกษตรกรได้ประจักษ์ถึงผลงานในเชิงรูปธรรมที่จับต้องได้ ทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้ การฟื้นฟูอาชีพ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานกับเกษตรกรที่แน่นแฟ้นมากขึ้น นับว่าเป็นมิติใหม่ของ กฟก. อย่างแท้จริง หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยในทุกขั้นตอนสำนักงานได้กำชับผู้ปฏิบัติงานให้กระทำด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง และโปร่งใส ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้ทุกคนวางตัวเป็นกลางในการทำงาน เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในครั้งนี้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงานด้วย