วันที่ 31 ม.ค. 66 นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. เปิดเผยถึงกรณีความคืบหน้าเรื่องการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 งบกลาง และงบประมาณประจำปี 2567 ว่า “วันนี้สำนักงานได้มีหนังสือนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการ กฟก. และที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,915 ล้านบาท และการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 7,480 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินงานตามภารกิจหลัก 2 ด้านตามภารกิจของ พรบ.กฟก. ได้แก่ ภารกิจด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ และด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร โดยได้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงบประมาณ และนำเรียนเสนอรองนายกจุรินทร์ และที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ดร.เสกสกล เพื่อนำเรียนประสานนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้รับงบประมาณตามที่เสนอไว้

สำหรับงบประมาณที่สำนักงานได้ยื่นเสนอขอผ่านสำนักงบประมาณทั้ง 2 รายการนั้น ประกอบด้วย งบรายจ่ายประจำปี 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,915 ล้านบาท แบ่งเป็น งบเพื่อการจัดการหนี้ฯ จำนวน 1,915 ล้านบาท งบเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 1,000 ล้านบาท และงบประมาณารายจ่ายประจำปี 2567 ได้เสนอขอให้จัดสรร วงเงิน 7,478,315,964 ล้านบาท โดยหลังจากนี้สำนักงานจะเร่งประสานงานติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ และ ดร.เสกสกล ยืนยันจะผลักดันให้กองทุนฟื้นฟูฯ ได้รับงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปอย่างแน่นอน