นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการ อธิบดี หัวหน้าส่วนราขการ รัฐวิสาหกิจ ในกำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เสนองบประมาณผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 22 หน่วยงาน เพื่อเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงในการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2567 วาระ 2-3 สภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างวันพุธที่ 20 และวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุม 401 (พอร์รูม) อาคารรัฐสภา 1 สภาผู้แทนราษฎร