วันที่ 8 ก.พ. 66 ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพ
วันที่ 2 ของการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากทุกส่วนงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนประมาณ 140 คน
ในช่วงเช้า เวลา 8.30 น. เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากการแบ่งกลุ่มย่อยจากการทำ WorkShop ที่ได้มีการระดมความคิดเห็นนำมาประมวลผลเป็นประเด็นสำคัญในหัวข้อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการจำแนกปัญหาที่สำคัญตามระดับความเสี่ยง เพื่อนำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ตรงประเด็นและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของสำนักงาน นำไปสู่การกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านให้ชัดเจน และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงบ่าย เวลา 15.30 น. นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ สำนักงาน กฟก. ได้กล่าวปิดเวทีการอบรมว่า “สิ่งที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ เป็นทิศทางที่สำคัญที่จะช่วยให้ กฟก. กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปัญหาที่ทุกคนมองเห็นจากการกลั่นกรองจะนำไปสู่การทำแผนเพิ่มลดความเสี่ยง ร่วมกันหาวิธีการให้ กฟก. แก้ปัญหาได้ตรงจุด อะไรที่เป็นความเสี่ยงก็ช่วยกันลดจุดบอด อุดรูรั่วให้ความเสี่ยงเรื่องนั้นอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงในระดับที่รับได้ คาดหวังว่าปีนี้คะแนนการประเมินทุนหมุนเวียนของ กฟก. จะได้รับคะแนนสูงขึ้นตามที่ทุกคนตั้งเป้าไว้
ในนามสำนักงาน กฟก. ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ดร.สังคม คุณคณากรสกุล ดร.ดารินทร์ กำแพงเพชร อาจารย์อุทัย อัตถาพร และคุณวรรณฤดี มันโยทัย ผอ.ฝ่ายจากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน จำกัด ที่ให้ความรู้และแนะนำแนวทางให้ กฟก. สามารถจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้