บอร์ดใหญ่ กฟก. แต่งตั้งบอร์ดบริหาร – บอร์ดหนี้ สานต่อภารกิจ
แก้หนี้ ฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกร

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกภายหลังจากที่มีการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยนายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้นำเสนอวาระที่สำคัญต่อที่ประชุมดังนี้

  1. รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 20 คน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งที่ 1022/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สัดส่วนผู้แทนเกษตรกร ประกอบด้วย ภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภาคกลาง จำนวน 4 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน และภาคใต้ จำนวน 4 คน
  2. รายงานการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 11 คน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในคำสั่ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยผู้ทรงภาคราชการ จำนวน 5 คน และผู้ทรงภาคเอกชน จำนวน 6 คน
  3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ดังนี้
    รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นายสุรชัย เบ้าจรรยา ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน นายบัณฑิต สวยงาม ผู้สาขาเศรษฐศาสตร์ นายสุวรรณ ปิ่นรัตน์ สาขาการเงินหรือการธนาคาร นายกิตติกร เชิดชู สาขาเกษตรศาสตร์ นายกิตติพล ตะพานแก้ว ผู้แทนเกษตรกรภาคกลาง นายกุญชร สุธรรมวิจิตร ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    รายชื่อคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร จำนวน 21 คน ประกอบด้วย นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา สาขาเศรษฐศาสตร์ พลตำรวจตรี ธรรมนูญ มั่นคง สาขาการเงินหรือการธนาคาร นายสิทธัญ วงค์ปั๋น สาขาเกษตรศาสตร์ นายรัฐภูมิ ขันสลี ผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ นายนเรศ รัศมีจันทร์ ผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ นายเอนก น้อยแสง ผู้แทนเกษตรกรภาคกลาง นายไชยภร แย้มปั้น ผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ นายยุทธศักดิ์ ยารังษี ผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ นายจารึก บุญพิมพ์ ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวภัคสุภรณ์ สวัสดิ์ศรี ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางนิสา คุ้มกอง ผู้แทนเกษตรกรภาคกลาง นายนิคม ฤทธิ์ศรีเรือง ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานภาคราชการที่กำหนดไว้ 7 คน
    โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 2 ชุด จะเข้ามาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิก ทั้งด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร รวมทั้งการบริหารสำนักงานในทุกด้านให้มีความต่อเนื่องแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระไปแล้ว