วันที่ 27 ม.ค. 66 ที่อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 31 นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดพร้อมกับ นายประยงค์ อัฒจักร ผอ.ภาค3 นายวิญญู สะตะ ผอ.สำนักฟื้นฟูฯและคณะกรรมการส่งเสริมการตลาด องค์กรเกษตรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมเปิดงานอย่างประทับใจ

ในงานนี้สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 ได้จัดนิทรรศการจัดตลาดสินค้าองค์กรเกษตรกร จำนวน 24 องค์กร มาจัดแสดง และตลาด สินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจ บาทบาทหน้าที่ และภาพลักษณ์ขององค์กร รวมไปถึงการสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสานต่องานให้บรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกรที่มีความหลากหลายในแต่ในพื้นที่จังหวัด พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการผลิต คุณภาพ การเผยแพร่ และช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้เข้าถึงผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนหาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และเผยแพร่ถ่ายองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วย การตลาดนำการผลิต เรื่องการเกษตรสู่ยุค Thailand 4.0

โดยมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าและนวัตกรรมของเทคโนโลยีทางการเกษตรจากหน่วยงานทางการเกษตร การเสวนาและฝึกอบรมอาชีพทางด้านการเกษตร การแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอดไปจนถึงกิจกรรมการประกวดแข่งขันอื่นๆทางการเกษตร กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 10 วัน ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น