วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เวลา 16.00 น เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธ์ สารีรัฐวิภาค) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายไชยยศ จิราเมธากร) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายชื่นชอบ คงอุดม) และเลขาธิการสำนักงาน กฟก. (นายสไกร พิมพ์บึง) ร่วมรับกระเช้าดอกไม้และรับมอบแทนนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เพื่อแสดงความขอบคุณรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตร 50,621 ราย โดยเกษตรกรรับหนี้ ครึ่งหนึ่งของเงินต้น (50 % ของเงินต้น 15,442 ล้านบาท) คือ 7,721 ล้านบาท โดยทำสัญญาไม่เกิน 15 ปี ส่วนเงินต้นอีกครึ่งหนึ่ง คือ 7,721 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยและค่าสูญเสียรายได้ของธนาคารทั้ง 4 แห่งจำนวน 7,760 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 15,481 ล้านบาท ให้ธนาคารขอชดเชยโดยเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติเป็นปีๆไป ตามจำนวนเงินที่เกษตรชำระปิดบัญชีเงินต้นครึ่งแรกครบถ้วนแล้ว ก่อนเกษตรกรจากทั้ง 4 ภาคจากทั่วประเทศ ที่มาชุมนุมจะแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนา