1. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

6. แจ้งประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

7. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563

8. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ.2563

9. ขั้นตอน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

10. แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี 2566

11. แผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2563 – 2567

12. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567