1. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

6. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563

7. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ.2563