1. สัญญาจ้างฯ สำนักงานได้จัดทำในรูปแบบของไฟล์ pdf. ให้กรอกข้อมูลใน “บล็อก” ที่เป็น “แถบสี” เท่านั้น โดยใช้โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf. (เช่น Foxit Reader, Adobe Reader)ในการเปิดฟอร์มและกรอกข้อมูล
  2. สำนักงานสาขาจังหวัด ทุกจังหวัด สามารถดาวน์โหลดสัญญาจ้างลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ฯ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เมนูดาวน์โหลด> แบบฟอร์ม >ส่วนทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: ไฟล์ (MS Word) แบบฟอร์มตัวอย่างในการประกาศรับสมัคร จำนวน 6 ฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เมนูดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม/ส่วนทรัพยากรบุคคล

แผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2563-2567

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

6. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563

7. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ.2563