วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในฐานะเลขานุการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบประกาศ ทั้ง 4 ฉบับ ได้แก่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง สถานที่รับเลือกตั้ง เรื่องกำหนดจำนวนผู้แทนเกษตรกรที่จะพึงมีในแต่ละภูมิภาค และเรื่องกำหนดจำนวนรูปถ่ายหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนในการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร โดยสำนักงานได้รายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในครั้งที่ผ่านมา ข้อมูลเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และคำสั่งสำนักงาน เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ฉบับ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการเลือกตั้ง ซึ่งได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 18-22 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น.

สำหรับการประชุมในนัดแรกวันนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนบริการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 โดยมีขั้นตอนดำเนินการ 11 ขั้นตอน จำนวน 25 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 77 วัน เห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จำนวน 120 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอนุมัติไว้ โดยให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้งบประมาณจัดการเลือกตั้ง จำนวน 90 ล้านบาท ให้สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7 ล้านบาท ให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 23 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 15 ล้านบาท และใช้ในการบริหารจัดการเลือกตั้ง จำนวน 8 ล้านบาท

นอกจากนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งและปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกษตรกร พ.ศ. 2566 และ คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 ใน 4 ภูมิภาค และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการได้ขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้ง และจัดทำคู่มือสำหรับจัดการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ คู่มือด้านกฎหมาย เพื่อให้มีความรอบคอบในทุกมิติ เพื่อป้องกันและกำหนดแนวทางให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และยังได้เน้นย้ำให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวนกว่า 5.2 ล้านคน เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด เพื่อคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรที่มีคุณภาพ เข้ามาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญให้ภาคเกษตรได้รับการดูแลพัฒนาตรงกับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง