วันที่ 11 ก.ค. 2566 ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. นำคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรสมาชิกในการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปส่งออกไปยังประเทศจีน มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ 2 ฉบับ

ฉบับแรก ระหว่าง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กับ สมาคมพัฒนาการแพทย์ทางเลือกไทย-จีน ในมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี นำโดย นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิยม ลออปักษิณ นายกสมาคมพัฒนาแพทย์ทางเลือกไทยจีนโดยมีนายกำพล มหานุกูล ประธานกรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ เป็นพยาน

โดยหน้าที่ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร.มีหน้าที่เตรียมความพร้อมของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร.และจัดส่งข้อมูลของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กับสมาคมพัฒนาการแพทย์ทางเลือกไทย-จีน ในมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี และหน้าที่ของสมาคมพัฒนาการแพทย์ทางเลือกไทย-จีน ในมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อการปลูกพืชสมุนไพร การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อส่งแปรรูปที่โรงงานของประเทศจีนที่อยู่ในประเทศไทยและส่งออกสมุนไพรไทยแปรรูปไปยังประเทศจีน

ฉบับที่สองการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครสวรรค์ กับ บริษัท นายฮั่ง อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด นำโดย นางทิพวรรณ์ เกตุหนู หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดนครสวรรค์ นายถาวร เผด็จสุวันนุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นายฮั่ง อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด โดยมี นายชนะชัย แซ่เล้า ประธานองค์กรกลุ่มโคขุนพัฒนาบ้านใหม่ หมู่ 18 จังหวัดนครสวรรค์ และ นายรัตนกุล โพธิ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 เป็นพยาน

โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครสวรรค์.มีหน้าที่เตรียมความพร้อมของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ รวบรวมข้อมูลพื้นที่ปลูกถั่วเขียว จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจัดส่งข้อมูลของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กับบริษัท นายฮั่ง อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด และหน้าที่ของบริษัท นายฮั่ง อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด มีหน้าที่เป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว มาให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนครสวรรค์ และต้องรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร โดยบริษัทจะประกันราคารับซื้อ

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางพัฒนาอาชีพเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อรวบรวมผลผลิต แปรรูป ส่งออกประเทศจีน โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับ สมาคมพัฒนาการแพทย์ทางเลือกไทย-จีน ในมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี มีพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่นำร่อง มีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 2,000 ไร่ ภายใต้เงื่อนไข บริษัทนายฮั่ง อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ได้ตกลงรับซื้อถั่วเขียวผลผลิตของเกษตรกร ในแปลงต้นแบบที่ปลูกเพื่อคัดพันธ์เจือปนออก โดยนำเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะขยายพื้นที่ปลูกถั่วเขียวต่อไปในแปลงเครือข่ายสมาชิกต่อไป ขณะนี้ผลผลิตถั่วเขียวของเกษตรกรที่ร่วมโครงการจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว นับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง เป็นก้าวสำคัญของ กฟก. กับหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น