วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่โรงแรม ดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมี นางวรรณี มหานีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ หัวหน้าส่วน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด 18 จังหวัด พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมกว่า 70 คน

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. เปิดเผยว่า การสัมมนาในวันนี้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในระบบงานของ IT ที่ใช้ในการบริหารสำนักงาน ด้านการจัดการหนี้ และด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีการระดมความคิดเห็นให้เกิดแนวทางที่ชัดเจน เพื่อยกระดับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

เมื่ออบรมเสร็จสิ้นแล้วจะทำให้พนักงานทุกภาคส่วนได้มีกรอบความคิดทางดิจิทัล นำไปใช้พัฒนางานให้มีความทันสมัย เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงาน และที่สำคัญคือยกระดับในการให้บริการเกษตรกร ซึ่งทั้งหมดนี้หากมีกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนจะทำให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว เกษตรกรได้รับบริการทันท่วงที