วันที่ 24 มกราคม 2566 นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)พร้อมด้วยนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหารฯ คนที่ 1 และคณะผู้บริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมหารือกับนายบัญชา ตรีศิลสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงิน และบริหารพัสดุที่ 9 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะผู้ตรวจจาก สตง. เกี่ยวกับแนวทางการเข้าตรวจรายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 65 ของ สตง. ซึ่งตาม กฎหมายของ กฟก. ต้องดำเนินการ ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นบัญชี จากนั้น กฟก. ต้องเสนอให้คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบเสนองบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีคำรับรองการตรวจสอบของ สตง. และทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอต่อ ครม. ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และ กฟก. เป็นทุนหมุนเวียนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ที่ผ่านมาการนำส่งข้อชี้แจงหรือเอกสารต่าง ๆจาก กฟก. ไปยังกลุ่มผู้ตรวจจาก สตง. ยังขาดเอกสารและข้อชี้แจงประกอบการตรวจสอบ มีการส่งเอกสารไปกลับหลายครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้า ดังนั้น ในการตรวจสอบปี 2565 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีความเข้าใจที่ตรงกันจึงกำหนดแนวทางการนำส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ ดังนี้ 1.จัดทำข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วนำไปหารือนอกรอบกับ สตง. 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนและตรงตามเนื้อหา 3. มอบหมายให้หัวหน้าส่วนเป็นผู้ประสานงานกับ สตง. เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ