วันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วน พนักงานและลูกจ้างทั่วประเทศกว่า 750 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ผ่านระบบ NT Conference ไปพร้อมกันด้วย


นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. ได้มอบนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่า “นโยบาย No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ เป็นการรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกที่มาติดต่อสำนักงาน และงดให้ของขวัญแก่ บุคคลภายนอกที่มาติดต่อสำนักงานในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจส่งผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน


โอกาสนี้ ได้นำกล่าวประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต “สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่ทนต่อการทุจริต” (FRD Zero Tolerance) ประจำปี 2566 ว่า “จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ในความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป”