กฟก. ประกาศผลเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 4 ภาค เตรียมเสนอรัฐมนตรีก.เกษตรฯ แต่งตั้งเป็นทางการเร็ว ๆ นี้
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั่วประเทศมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 4,957 หน่วย มีเกษตรกรสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 5.2 ล้านคน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 669,148 คน คิดเป็น 12%
สำหรับผลการนับคะแนนที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรายงานผลให้กรมการปกครองทราบ

รายชื่อผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) ได้แก่

1.นายรัฐภูมิ ขันสลี จาก จ.น่าน

2.นายไชยภร แย้มปั้น จาก จ.สุโขทัย

3.นายนเรศ รัศมีจันทร์ จาก จ.เชียงราย

4.นายยุทธศักดิ์ ยารังสี จาก จ.พะเยา

5.นายประสิทธิ์ บัวทอง จาก จ.พิจิตร


ผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) ได้แก่

1.นายกิตติพล ตะพานแก้ว จาก จ.ลพบุรี

2.นายเอนก น้อยแสง จาก จ.ประจวบคีรีขันธ์

3.นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล จาก จ.สุพรรณบุรี

4.นางนิสา คุ้มกอง จาก จ.ชัยนาท


ผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้แก่

1.นายศักดิ์ชาย พรหมโท จาก จ.อุดรธานี

2.นางสาวภัคสุภรณ์ สวัสดิ์ศรี จาก จ.ชัยภูมิ

3.นายจารึก บุญพิมพ์ จาก จ.ศรีสะเกษ

4.นายนิคม ฤทธิ์ศรีบุญ จาก จ.สกลนคร

5.นายกุญชร สุธรรมวิจิตร จาก จ.อุบลราชธานี

6.นายสราวุธ ศุภรมย์ จาก จ.ขอนแก่น

7.นายเทอดรัฐ นาหัวนิล จาก จ.หนองบัวลำภู


ผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) ได้แก่

1.นายดรณ์ พุมมาลี จาก จ.พัทลุง

2.นายยูโซ๊ะ อาเก๊ะ จาก จ.ปัตตานี

3.นางพจมาน สุขอำไพจิตร จาก จ.ชุมพร

4.นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ จาก จ.นราธิวาส


ในขณะนี้กรมการปกครองได้รายงานผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการให้กองทุนฟื้นฟูรับทราบแล้ว พร้อมเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลงนามแต่งตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อให้ได้คณะกรรมการเข้ามาทำหน้าที่โดยเร็ว