วันที่ 7 ก.พ. 66 ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม. นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีรองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาค 1-4 รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดกลุ่มบูรณาการ พนักงานอาวุโส ผู้เข้าร่วมจำนวน 140 คน
นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. กล่าวในพิธีเปิดการอบรมว่า “การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 66 มีจุดประสงค์สำคัญคือ ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก ทุกสาขา ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้กับกรมบัญชีกลาง ที่มี Tris เป็นผู้ประเมิน ซึ่งหัวใจหลักอีกด้านที่สำนักงานต้องเร่งทำความเข้าใจให้ทุกส่วนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน คือ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพราะในปีที่ผ่านมา กฟก. ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ อีกทั้งหลักเกณฑ์ด้านนี้จะช่วยลดปัญหาที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปัญหาหนี้สิน การฟื้นฟูอาชีพ และการบริหารสำนักงานทุกด้าน ทำอย่างไรให้งานสู่เป้าที่กำหนด และมีความเสี่ยงน้อยลง หรือสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวรรณฤดี มันโยทัย ผอ.ฝ่ายจากบริษัท ทริสคอร์ปอเรชัน จำกัด ที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญโดยตรงมาให้ความรู้และร่วมทำเวิร์คชอปไปใช้ในการปฏิบัติจริงเชื่อว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือให้ผลการประเมินทุนหมุนเวียนในปีต่อไปสูงขึ้นและทุกท่านได้ความรู้นำไปใช้ให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”
สำหรับเนื้อหาการอบรม ในช่วงเช้าเป็นเรื่องแนวคิดและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เกณฑ์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดย ผอ. ฝ่ายจากบริษัท ทริสคอร์ปอเรชัน จำกัด ช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มย่อยทำ Workshop ในหัวข้อการกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง กระบวนการความเสี่ยง การประเมินระดับความรุนแรง การตอบสนองความเสี่ยง การวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยง และปิดการอบรมในวันแรก เวลา 17.00 น. ซึ่งบรรยากาศในการอบรมในวันนี้เต็มไปด้วยความรู้และสาระที่เข้มข้น