วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์เข้าพบนายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯเพื่อร่วมกันหาแนวทางขยายตลาดด้านการเกษตร โดยนำผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกมาจำหน่ายภายในศูนย์การค้า เป็นการสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรสมาชิกต่อไป

อ่านต่อ
อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดพังงา มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน 7 องค์กร มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 129 ราย เป็นเงิน 3,435,000 บาท มอบโฉนดที่ดินและเกียรติบัตร จำนวน 12 ราย เป็นโฉนดที่ดิน 3 ราย 6 แปลง เนื้อที่ 33 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา และมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร จำนวน 58 องค์กร สมาชิกรวม 5,409 ราย ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จ.พังงา

โดยมี นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองประธานกรรมการบริหาร นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ กฟก. นายดรณ์ พุมมาลี นางพจมาน สุขอำไพจิตร ผู้แทนเกษตรกรภาคใต้ ข้าราชการในจังหวัดพังงา และสมาชิก กฟก.เข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับในครั้งนี้กว่า 600 คน

สำหรับพื้นที่จังหวัดพังงา มีสมาชิก 32,674 ราย 358 องค์กร ขึ้นทะเบียนหนี้ 653 ราย 893 สัญญา มูลหนี้รวม 173,714,028.32 บาท ได้รับงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูอาชีพ 65 องค์กร เป็นเงิน 6,525,260 บาท และมีสมาชิกได้รับการจัดการหนี้แล้ว จำนวน 20 ราย 20 สัญญา เป็นเงินยอดหนี้ 4,712,777.01 บาท

อ่านต่อ

สมาชิก กฟก.ยิ้ม จุรินทร์คืนที่ดินกว่า 179 ไร่ ซื้อหนี้ 15.39 ล้าน มอบเงินฟื้นฟูเพื่อพัฒนาอาชีพอีก 1.49 ล้านบาท

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ ประธานกรรมการ กฟก. มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 27 ราย เนื้อที่ 179 ไร่ 1 งาน 58.2 ตร.วา มอบเช็คชำระหนี้แทนกรณีหนี้สหกรณ์ 5 สหกรณ์ เป็นเงิน 15.39 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบเช็คเงินฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสินค้าภาคการเกษตร ระหว่าง กฟก. กับ อคส. (องค์การคลังสินค้า) โดยมี นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารฯ นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ฯ นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ กฟก. ผู้ว่าราชการ ข้าราชการจังหวัดตรัง นายดรณ์ พุมมาลี นางพจมาน สุขอำไพจิตร ผู้แทนเกษตรกรภาคใต้ ร่วมงานในครั้งนี้

สำหรับพื้นที่จังหวัดตรัง มีสมาชิก 67,881 ราย 625 องค์กร มีเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว จำนวน 217 ราย เป็นเงิน 83 ล้านบาท รักษาที่ดินของเกษตรกรไว้ได้ 2,973 ไร่ ได้รับเงินฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพแล้ว จำนวน 72 องค์กร งบประมาณ 8.3 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ปิดบัญชีกับ กฟก.แล้ว (คืนเงินใช้หนี้ครบตามสัญญา) 73 ราย และทาง กฟก.ได้คืนโฉนดที่ดินให้สมาชิกไปแล้วทั้งสิ้น 1,374 ไร่

อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรี “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) มอบหมายรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นประธานมอบคืนโฉนดที่ดินให้สมาชิก กฟก.เพชรบูรณ์ที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา 15 ราย พร้อมมอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูฯ และเช็คชำระหนี้แทนกว่า 8 ล้านบาท

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร และ มอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี และมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร กฟก. นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ กฟก. ตัวแทนจากองค์กรเกษตรกร หน่วยงานภาคราชการ และสมาชิกเกษตรกร เข้าร่วมงาน

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า ในครั้งนี้มีการมอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 15 องค์กร 15 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 231 คน เป็นเงินจำนวน 7,968,580 บาท มอบเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร จำนวน 1 สหกรณ์ เป็นเงินจำนวน 189,263.80 บาท และมอบโฉนดที่ดินและใบประกาศเกียรติคุณ ให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา จำนวน 15 ราย

สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการฟื้นฟู มีองค์กรเกษตรกรจำนวน 1,980 องค์กร สมาชิก 147,982 ราย ได้รับการสนับสนุนโครงการฟื้นฟู อาชีพแล้ว 220 โครงการ งบประมาณ 10.83 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพิ่มเติมจำนวน 15 องค์กร 15 โครงการ เป็นเงิน 7,968,580 บาท ด้านการจัดการหนี้ ได้รับการชำระหนี้แทน จำนวน 423 ราย จำนวนเงิน 103.32 ล้านบาท รักษาที่ดินของเกษตรกรจำนวน 225 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2,450 ไร่ และโอนหลักประกันคืนเกษตรกรที่ชำระหนี้ครบถ้วน จำนวน 82 แปลง เนื้อที่ประมาณ 952 ไร่ โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการชำระหนี้แทนจำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 351,412.92 บาท ได้รับอนุมัติปิดบัญชี จำนวน 21 ราย

อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรี “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เป็นประธานมอบคืนโฉนดที่ดินให้สมาชิก กฟก.สุโขทัยที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา 28 ราย มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูฯ กว่า 7.1 ล้านบาท พร้อมชำระหนี้แทนให้เกษตรกรที่เป็นหนี้สหกรณ์กว่า 54 ล้านบาทวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม “มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร กฟก. นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ กฟก. ตัวแทนจากองค์กรเกษตรกร หน่วยงานภาคราชการ และสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วมงาน

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ในวันนี้ กฟก. ได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานมอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน 9 องค์กร 9 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 124 คน เป็นเงินจำนวน 7,140,000.00 บาท มอบเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร จำนวน 5 สหกรณ์ 44 ราย เป็นเงินจำนวน 54,765,910.61 บาท และมอบโฉนดที่ดินและใบประกาศเกียรติคุณให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา จำนวน 28 คน

สำหรับจังหวัดสุโขทัย มีองค์กรเกษตรกรจำนวน 962 องค์กร สมาชิก 81,709 ราย ได้รับการสนับสนุนโครงการฟื้นฟู อาชีพแล้ว 145 โครงการ งบประมาณ 9.55 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพิ่มเติมจำนวน 9 องค์กร 9 โครงการ เป็นเงิน 7,140,000 บาท ด้านการจัดการหนี้ ได้รับการชำระหนี้แทน จำนวน 312 ราย จำนวนเงิน 111.71 ล้านบาท รักษาที่ดินของเกษตรกรจำนวน 240 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,670 ไร่ และโอนหลักประกันคืนเกษตรกรที่ชำระหนี้ครบถ้วน จำนวน 86 แปลง เนื้อที่ประมาณ 447 ไร่ โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการชำระหนี้แทนจำนวน 45 ราย จำนวนเงิน 59.31 ล้านบาท ได้รับอนุมัติ ปิดบัญชี จำนวน 4 ราย

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีองค์กรเกษตรกร 55,676 องค์กร สมาชิก 5,694,253 ราย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูอาชีพ 11,361 โครงการ งบประมาณ 1,210.04 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 557,451 ราย ส่วนด้านการจัดการหนี้ มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ไว้ 535,871 ราย เป็นหนี้ผิดนัดชำระ (NPL) จำนวน 178,952 ราย ได้ชำระหนี้แทนให้กับเกษตรกรแล้ว จำนวน 30,654 ราย จำนวนเงิน 7,291.69 ล้านบาท กฟก.สามารถรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรไว้ได้ 23,305 แปลง เนื้อที่ประมาณ 164,707 ไร่ เมื่อเกษตรกรชำระหนี้ครบตามสัญญา กฟก. ได้โอนหลักประกันคืนให้เกษตรกรแล้ว 8,593 ราย จำนวน 9,769 แปลง เนื้อที่ประมาณ 79,913 ไร่ โดยในปี 2565 นี้ กฟก.จะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นภาระหนี้และฟื้นฟูอาชีพให้ดีขึ้นต่อไป

อ่านต่อ

วันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โดย นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อยู่รอต ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการ นางโสมสุดา โพธิ์อินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูฯ นางปิยะพร จันทรสา หัวหน้าสาขาอุดรธานี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขา  กทม. ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ และคณะอนุกรรมการฯกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดปทุมธานี ในการลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ตามโครงการสายใยรักกองทุนฟื้นฟูฯ สู่พี่น้องหนองจอก ในพื้นที่ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กทม. ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม 95 ครัวเรือนและจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้ไม่สามารถประชุมเพื่อรับงบกู้ยืมโครงการฟื้นฟูฯได้ โดยองค์กรได้ขอยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้บริหาร กฟก.ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา Full Heart เต็มใจแบ่งปัน และมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินท์บางบอน มอบถุงยังชีพให้กับเกษตรกรสมาชิก ในโอกาสนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณทั้ง 2 ภาคีที่ได้ให้การสนับสนุนถุงยังชีพ เพื่อให้กำลังใจเกษตรกรสมาชิกในครั้งนี้

อ่านต่อ

วันที่ 21 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริหาร ประชุมครั้งที่ 47/2564 โดยมีนางรัชฎาภรณ์     แก้วสนิท เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการกรอบและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการของบกลางปี 2565 รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้ความเห็นชอบต่อไป

อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรี “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) เป็นประธานมอบคืนโฉนดให้กับสมาชิก กฟก.ชุมพร 29 รายที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูฯ 3.6 ล้านบาท พร้อมแก้ปัญหาหนี้ให้เกษตรกรด้วยการชำระหนี้แทนสหกรณ์กว่า 5 แสนบาท

วันที่ 11 กันยายน 2564 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จังหวัดชุมพร มีการจัดกิจกรรม “มอบเช็คชำระหนี้ , เช็คการฟื้นฟูอาชีพ และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ จังหวัดชุมพร” ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ในพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฯ ตัวแทนจากองค์กร หน่วยงานราชการต่าง ๆ และสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วมงาน

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้องค์กรเกษตรกรได้รับงบประมาณเพื่อนำไปฟื้นฟูอาชีพตามเจตนารมณ์ของ กฟก. เป็นเงิน 3,622,500 บาท จำนวน 4 กลุ่ม รวม 85 ราย และมีเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทน 1 สหกรณ์ เป็นเงิน 589,739.57 บาท รวมทั้งมีเกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินและใบประกาศเกียรติคุณให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา 29 ราย ซึ่งได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานมอบ

สำหรับจังหวัดชุมพรมีองค์กรเกษตรกร จำนวน 985 องค์กร สมาชิกสมาชิก 89,000 ราย ได้รับอนุมัติโครงการฟื้นฟูอาชีพแล้วจำนวน 68 โครงการ งบประมาณ 2.29 ล้านบาท เกษตรกรได้รับการชำระหนี้แทน 191 ราย เป็นเงิน 31.89 ล้านบาท กฟก.สามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 79 แปลง เนื้อที่ประมาณ 787 ไร่ โอนหลักทรัพย์คืนเกษตรกรที่ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว 36 แปลง เนื้อที่ประมาณ 325 ไร่ ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการอนุมัติโครงการฟื้นฟูเพิ่มเติมอีก 4 องค์กร 4 โครงการ เป็นเงิน 3,622,500 บาท และเกษตรกรได้รับการชำระหนี้แทนอีก 2 ราย เป็นเงิน 2.58 ล้านบาท ได้รับอนุมัติปิดบัญชี จำนวน 23 ราย

ในปัจจุบัน ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร จำนวน 55,588 องค์กร เกษตรกรสมาชิกจำนวน 5,646,695 ราย องค์กรเกษตรกรได้รับการสนับสนุนแล้ว จำนวน 11,361 องค์กร งบประมาณ 1,210.04 ล้านบาท ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ 535,871 ราย 769,220 บัญชี ได้รับการชำระหนี้แทน จำนวน 30,654 ราย 30,707 บัญชี เป็นเงิน 7,291,695,724.98 บาท รักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ จำนวน 23,305 แปลง 164,707 ไร่ 36.8 ตารางวา

อ่านต่อ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า วันนี้สำนักงาน ป.ป.ช. โดยนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย ป.ป.ช.ได้จำแนกหน่วยงานของรัฐออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คือ หน่วยธุรการขององค์กรศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ประเภทที่ 2 คือ ส่วนราชการระดับกรม ประเภทที่ 3 คือ รัฐวิสาหกิจ ประเภทที่ 4 คือ องค์การมหาชน ประเภทที่ 5 คือ กองทุน และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ประเภทที่ 6 คือ สถาบันอุดมศึกษา ประเภทที่ 7 คือ จังหวัด เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาค และประเภทที่ 8 คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ในส่วนของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดอยู่ในประเภทที่ 5 คือ กองทุน และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ในปีนี้ได้รับคะแนนประเมิน 98.52 คะแนน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนประเมินสูงสุด สำหรับคะแนนเฉลี่ยประเภทที่ 5 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.22 คะแนน

สำหรับการประเมิน ITA 2564 ในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำนักงานจะนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณถัดไป เพื่อพัฒนาให้องค์กรให้มีความโปร่งใสตามกรอบการประเมิน ITA และพัฒนาคุณธรรมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการแก่เกษตรกรสมาชิกตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

อ่านต่อ