แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้างการบริหารสำนักงานและระเบียบคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามคำสั่งแนบ

rn

ดาวน์โหลด