1. ประกาศ สนง.เรื่อง มาตรการกำหนดระยะเวลาในการบริการองค์กรเกษตรกร ในการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและเพิกถอนทะเบียนองค์กรปี 2563
  2. สำนักงานสาขาจังหวัด และสำนักกิจการสาขาภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ เมนู ดาวน์โหลด-แบบฟอร์ม-สำนักฟื้นฟูฯ หน้าเว็บไซต์ หรือ กดลิงค์ ที่นี่

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการเงินกู้ยืม/ปิดโครงการ  ของกลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมผสานบ้านนายอ รหัสองค์กร 4643004835  โดยกลุ่มได้รับเงินสนับสนุนประเภทเงินกู้ยืมเมื่อปีงบบประมาณ 2558  เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท  เพื่อทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 21 คน  ทำสัญญาผ่อนชำระ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 บาท/ปี  ซึ่งกลุ่มฯ ชำระเงินกู้ได้ตามกำหนดระยะเวลา และทำเรื่องขอปิดโครงการ จากผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ ปัจจุบันสมาชิกยังทำกิจกรรมการเกษตรแบบผสานอย่างต่อเนื่อง เช่น การทำไร่ นา การปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นสวัสดิการในอนาคต ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้สมาชิกมีรายได้ตลอดทั้งปี  นายสุรชาติ  วันโนนาม ประธานกลุ่มกล่าวว่า สมาชิกเกษตรกรในกลุ่มมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งบ้าง แต่จากการทำเกษตรผสมผสานมีผลผลิตหลากหลายสร้างรายได้ให้กับสมาชิก โดยรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะออมเข้ากลุ่มเพื่อไว้ชำระหนี้กองทุนในแต่ละปี  ปัจจุบันกลุ่มยังมีเงินออมคงเหลือในบัญชีองค์กร กว่า 130,000 บาท

เมื่อวันที่  3  มีนาคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางดวงใจ ทองโสภณ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกร ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีการพิจารณารับรองรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ฯ และเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    (ธ.ก.ส.) เร่งรัดดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 36,605 ราย ในการนี้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ  ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์   

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางดวงใจ ทองโสภณ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน ในฐานะกรรมการฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) กลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ จำนวน 555 ราย 908 บัญชี เกษตรกรได้มาแสดงตัวตนและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 181 ราย ในจำนวนนี้มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพตามระเบียบ กฟก. และมีคุณสมบัติสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ ธ.ก.ส. จำนวน 128 ราย

กระบวนการพิจารณาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

rn

ดาวน์โหลด

rn

เอกสารประกอบ-เงินอุดหนุน 

rn

เอกสารประกอบ-เงินกู้ยืม

กำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเพื่่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริการจัดการด้านการตลาดของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักฟื้นฟูฯ

rn

ดาวน์โหลด

วิธีการใช้โปรแกรมการสำรวจผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร ผ่าน Google Doc (รายละเอียดการสำรวจฯ โปรดสอบถามได้ที่สำนักฟื้นฟูฯ)

rn

ดาวน์โหลด