กระบวนการพิจารณาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

rn

ดาวน์โหลด

rn

เอกสารประกอบ-เงินอุดหนุน 

rn

เอกสารประกอบ-เงินกู้ยืม

กำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเพื่่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริการจัดการด้านการตลาดของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักฟื้นฟูฯ

rn

ดาวน์โหลด

วิธีการใช้โปรแกรมการสำรวจผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร ผ่าน Google Doc (รายละเอียดการสำรวจฯ โปรดสอบถามได้ที่สำนักฟื้นฟูฯ)

rn

ดาวน์โหลด

แบบสารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อการเสนอปรับปรุงโครงสร้าง
ของสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

rn

ดาวน์โหลด

จัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรปีงบประมาณ2558 

rn

ดาวน์โหลด

rn

แผนการปฏิบัติงาน