รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรสมาชิกที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 5 ล้านคนนั้น

โดยในภารกิจด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ได้เปิดให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ยื่นเสนอแผนหรือโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้อนุมัติงบประมาณ และคณะกรรมการบริหาร นำโดยนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร พิจารณาจัดสรรงบประมาณลงสู่กลุ่มองค์กรเกษตรกรสมาชิกที่ยื่นเสนอของบประมาณสนับสนุนอาชีพ และภายใต้การอนุมัติงบประมาณดังกล่าว จึงได้จัดให้มีเวทีพิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของคณะกรรมการบริหาร

 สำหรับเวทีแรกในครั้งนี้ นายสำเริง ปานชาติ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 พร้อมด้วยนายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ นายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พนักงานสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อนุกรรมการจังหวัด ร่วมกันกลั่นกรองแผนและโครงการที่องค์กรเกษตรสมาชิกยื่นเสนอผ่านสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ​ ยโสธร​ สุรินทร์​ อุบลราชธานี​ บุรีรัมย์​ อำนาจ​เจริญ​ และมุกดาหาร​

เวทีในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดเวทีระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการพิจารณากลั่นกรอง จะนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมพัฒนาแผนและโครงการฟื้นฟูฯ ณ วัดน้ำแรม ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ร่วมกับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดแพร่ ตามที่มีองค์กรเกษตรกรได้ยื่นเสนอแผนเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนพัฒนาอาชีพ ตามแผนของสำนักงานสาขา เพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนอาชีพให้กับสมาชิก

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ตามที่องค์กรเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ในมาตรา 31 องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยให้ทำแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรยื่นต่อสำนักงานหรือสำนักงานสาขาจังหวัดที่เป็นที่ตั้งขององค์กรเกษตรกร และมาตรา 37/9 เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ โดยในปีงบประมาณ 2563 จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 มีองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ยื่นเสนอแผนหรือโครงการแล้ว จำนวน 1,538 องค์กร งบประมาณรวม 8,033,522,789 บาท

โดยเฉพาะในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ได้มีองค์กรเกษตรกรยื่นเสนอแผนหรือโครงการตามระเบียบใหม่    ที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้มีมติเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563 ไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 จำนวน 168 องค์กร เป็นเงินงบประมาณ 6,292,308,563 บาท โดยแยกเป็น ภาคเหนือ 62 องค์กร งบประมาณ 2,287,237,222 บาท ภาคกลาง 36 องค์กร งบประมาณ 1,135,890,741 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 62 องค์กร งบประมาณ 2,860,622,329 บาท และภาคใต้ 8 องค์กร งบประมาณ 8,558,271 บาท

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะดำเนินการพิจารณาแผนหรือโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เบื้องต้นมีงบประมาณเพื่อใช้ในการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรอยู่ 340 ล้านบาท จะอนุมัติให้หมดภายในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 นี้ อย่างไรก็ตามสำนักงานได้จัดทำแผนของบกลางเพิ่มเติมสำหรับการฟื้นฟูอาชีพ จำนวน 3,290 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้นองค์กรเกษตรกรสามารถยื่นเสนอแผนหรือโครงการได้ ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอันเป็นที่ตั้งขององค์กรได้ หากเกษตรกรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนองค์กร การยื่นเสนอแผนหรือโครงการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดทั่วประเทศ ในเวลาราชการ  08.30 น. – 16.30 น. นายสไกรกล่าว

  1. ประกาศ สนง.เรื่อง มาตรการกำหนดระยะเวลาในการบริการองค์กรเกษตรกร ในการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและเพิกถอนทะเบียนองค์กรปี 2563
  2. สำนักงานสาขาจังหวัด และสำนักกิจการสาขาภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ เมนู ดาวน์โหลด-แบบฟอร์ม-สำนักฟื้นฟูฯ หน้าเว็บไซต์ หรือ กดลิงค์ ที่นี่

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการเงินกู้ยืม/ปิดโครงการ  ของกลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมผสานบ้านนายอ รหัสองค์กร 4643004835  โดยกลุ่มได้รับเงินสนับสนุนประเภทเงินกู้ยืมเมื่อปีงบบประมาณ 2558  เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท  เพื่อทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 21 คน  ทำสัญญาผ่อนชำระ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 บาท/ปี  ซึ่งกลุ่มฯ ชำระเงินกู้ได้ตามกำหนดระยะเวลา และทำเรื่องขอปิดโครงการ จากผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ ปัจจุบันสมาชิกยังทำกิจกรรมการเกษตรแบบผสานอย่างต่อเนื่อง เช่น การทำไร่ นา การปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นสวัสดิการในอนาคต ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้สมาชิกมีรายได้ตลอดทั้งปี  นายสุรชาติ  วันโนนาม ประธานกลุ่มกล่าวว่า สมาชิกเกษตรกรในกลุ่มมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งบ้าง แต่จากการทำเกษตรผสมผสานมีผลผลิตหลากหลายสร้างรายได้ให้กับสมาชิก โดยรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะออมเข้ากลุ่มเพื่อไว้ชำระหนี้กองทุนในแต่ละปี  ปัจจุบันกลุ่มยังมีเงินออมคงเหลือในบัญชีองค์กร กว่า 130,000 บาท

เมื่อวันที่  3  มีนาคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางดวงใจ ทองโสภณ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกร ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีการพิจารณารับรองรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ฯ และเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    (ธ.ก.ส.) เร่งรัดดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 36,605 ราย ในการนี้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ  ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์   

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางดวงใจ ทองโสภณ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน ในฐานะกรรมการฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) กลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ จำนวน 555 ราย 908 บัญชี เกษตรกรได้มาแสดงตัวตนและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 181 ราย ในจำนวนนี้มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพตามระเบียบ กฟก. และมีคุณสมบัติสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ ธ.ก.ส. จำนวน 128 ราย