แผนปฏิบัติการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนดำเนินงานประจำปี 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 ไตรมาส 2/2565

แผนและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาส 1/2563

รายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ – เชิงคุณภาพ) ประจำปี 2563

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562