วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.45 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยกรรมการบริหาร เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วน ประชุมร่วมกับสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Conferance เพื่อพบปะสำนักกิจการสาขาภูมิภาค สำนักงานสาขาจังหวัด โดยได้กล่าวถึงแนวนโยบายดำเนินงานบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ในการฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรสมาชิกภายหลังการได้รับการจัดการหนี้เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง 3 เพิ่ม 2 ลด คือ 1.เพิ่มรายได้ 2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3. เพิ่มปัจจัยการผลิต 4. ลดรายจ่าย 5. หนี้ ภายใต้งบประมาณที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อนำมาดูแลพี่น้องเกษตรกรสมาชิก จึงอยากฝากถึงสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศขอให้ทำหน้าที่เพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการนี้คณะกรรมการบริหารมีแผนจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานรวมทั้งให้กำลังใจพนักงานลูกจ้างสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศด้วย