Skip to content

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
The Office of Farmer's Reconstruction and Development Fund
Previous
Next
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร​
S__4800590
  เกษตรกรสมาชิก กฟก. เมืองพัทลุงติดตามการจัดการหนี้ พร้อมโชว์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์องค์กรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และให้กำลังใจผู้บริหาร/พนักงานทุกคน
S__4251758
  ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กฟก. ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พร้อมสร้างสีสัน ใส่เสื้อลายดอก เพิ่มบรรยากาศความอบอุ่นเป็นกันเองแบบพี่-น้อง
S__3760191
  กองทุนฟื้นฟูฯ ยกเครื่องยุทธศาสตร์ 5 ปี พุ่งเป้าการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและให้บริการครบวงจร
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเต้ารับปลั๊กไฟฟ้าห้องประชุม ๕๑๒ ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบปะมาณ ๒๕๖๗ ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์งาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบสันรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำและติดตั้งกรอบอะคริลิคใสป้ายรายนามคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ตำแหน่งลูกจ้างโครงการฯ จำนวน ๑ อัตรา)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานบริการ (ขับรถยนต์)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างกลุ่มงานบริการ (ขับรถยนต์)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างฯ
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ลูกจ้างโครงการฯ จำนวน ๓ อัตรา)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
  ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกลุ่มงานบริการ (ขับรถยนต์)
ข่าวภูมิภาค
  ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ
  ลงพื้นที่โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการหนี้เกษตรกรของสำนักงานสาขาจังหวัดและคณะอนุกรรมการจังหวัดฯ
  กฟก.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่พบองค์กรเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนและโครงการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกรอบอะคริลิคใส่รายนามคณะอนุกรรมการจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ
  ประกาศจังหวัดสตูล
  ประกาศ ประกาศประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ลูกจ้างโครงการฯ จำนวน ๓ อัตรา)
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ 16/7/2567
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ 16/7/2567
  รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
  ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านบกปุย
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างฯ
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ลูกจ้างโครงการฯ จำนวน ๑ อัตรา)
ข้อมูลสถิติการดำเนินงาน
2000
จำนวนองค์กร
(องค์กร)
52013
จำนวนสมาชิก
(ราย)
ข้อมูลสถิติด้านจัดการหนี้
10000
จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้
(ราย)
100000
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้แล้ว
(ราย)
500000
จัดการหนี้ไปแล้วทั้งสิน
(ล้านบาท)
1500
รักษาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร
(ไร่)
ข้อมูลสถิติด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
10000
อุดหนุน
(โครงการ)
100000
กู้ยืม
(โครงการ)
1
งบประมาณ
(ล้านบาท)
1
งบประมาณ
(ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์ชุนชน จากเกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์