ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์