รู้จักเรา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน

 • 10 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
 • 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 • 12 รายกงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 รายงานประจำปีผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561

การปฏิบัติงาน

 • 13 คู่มือ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการงาน

 • 14 มาตรฐานการให้บริการ
  • คู่มือจัดการหนี้
  • คู่มือฟื้นฟูหนี้
 • 15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  • ข้อมูลสถิติการให้บริการ ไตรมาส 1
  • ข้อมูลสถิติการให้บริการ ไตรมาส 1 – 2
  • ข้อมูลสถิติการให้บริการ ไตรมาส 1 – 3
 • 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ. 2561
 • 17 E-Service
  • การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  • การจัดทำโปรแกรมการ์ดลูกหนี้
  • การบันทึกระบบบัญชีอัตโนมัติ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562
 • 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  • ไตรมาส 1
  • ไตรมาศ 1 – 2
 • 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร. 1)
  • ต.ค. 61
  • พ.ย. 61
  • ธ.ค. 61
  • ม.ค. 62
  • ก.พ. 62
  • มี.ค. 62
  • เม.ย. 62
  • พ.ค. 62
  • มิ.ย. 62
  • ก.ค. 62
  • ส.ค. 62
  • ก.ย. 62
 • 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 26 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 27 หลักเกณท์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • ระเบียบ
  • แนวปฏิบัติหรือประกาศ
 • 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2561

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
 • 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2561
 • 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาไทย)
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (English)
 • 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  • การบรรยายของเลขาธิการฯ
  • การประชุม ITA พ.ย. 61
  • การประชุม ITA พ.ค. 62
 • 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562
 • 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  • ไตรมาส 1
  • ไตรมาส 2
  • ไตรมาส 3
 • 41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 • 42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • 43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • 44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • 47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • 48 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ