รู้จักเรา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน

  • 10 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
  • 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  • 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รายงานประจำปีผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2562

การปฏิบัติงาน

การให้บริการงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  • 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • 44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • 47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • 48 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ