วันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมโรงแรม ดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2568 – 2572 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2567 โดยมีคณะทำงานร่างยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาค 4 ภูมิภาค

นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหาร ในฐานะประธานคณะทำงานร่างยุทธศาสตร์ กล่าวเปิดงานในเวลา 13.00 น. ว่า การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 3 วันในครั้งนี้ เพื่อจะถอดบทเรียนจากการทำงานของ กฟก. ในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา ด้วยการเปิดเวทีระดมความคิด นำเสนอโครงสร้างของแต่ละสำนัก เพื่อกลั่นกรองมาเป็นแผนยุทธศาสตร์การทำงานที่มีทิศทาง และมีความเป็นไปได้ เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค องค์กรเกษตรกร สมาชิก พนักงาน ทุกกลไกเหล่านี้จะต้องเดินไปพร้อมกันตามอำนาจหน้าที่ การสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้จริง เป็นเรื่องที่ต้องเร่งทำให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เพราะฉะนั้น แผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้านี้ จะมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ นำไปสู่การของบประมาณสนับสนุนมาพัฒนาเกษตรกรตามเป้าหมายได้

สำหรับเนื้อหาในวันแรกเป็นการนำเสนอโครงสร้างองค์กรและการบริหารสำนักงาน และองค์กรเกษตรกรสมาชิก โดยผู้อำนวยการแต่ละสำนัก เพื่อทบทวนสภาพแวดล้อมภายในของกองทุนฟื้นฟูฯ ที่มีสภาพแวดล้อมภายนอกมาเกี่ยวโยงด้วย ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิน สังคม ในช่วงเย็นมีการทบทวนยุทธศาสตร์เดิมของปี 2563 – 2567 นำมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นได้ภายใต้ข้อจำกัด เพื่อนำไปสู่การยกร่างยุทธศาสตร์ใน 5 ปีข้างหน้านี้