วันอังคารที่ 6 ก.พ. 67 ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 114 อาคารรัฐสภา 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปลัดกระทรวงเกษตรฯ และหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวง พร้อมด้วยนายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และผู้บริหารสำนักงาน ได้เข้าชี้แจงงบประมาณ ปี 67 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา โดยเลขาธิการกองทุนฯ ได้นำเสนอถึงเหตุผลและความจำเป็นในการของบประมาณปี 2567 จำนวน 815 ล้านบาท โดยมีแผนงานและกลุ่มเป้าหมายรองรับตามตัวชี้วัดและนโยบายของรัฐบาลซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา ได้ให้ความเห็นชอบตามที่เลขาธิการฯ เสนอ จากนั้นขั้นตอนต่อไปงบประมาณปี 67 ของกองทุนฯ จะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ.นี้