วันที่ 23 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กฟก. นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ สำนักงาน กฟก. เป็นประธานการประชุมการปิดตรวจรายงานการเงิน ปี 2565 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นำโดย นางสาวบุษณัฐจรี เฟื่องพาณิชย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษพร้อมคณะ การประชุมร่วมกันในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วน พนักงานลูกจ้างผู้รับผิดชอบการทำรายงานสรุปการเงินและบัญชีเพื่อสรุปงบดุลและงบแสดงฐานะทางการเงินของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ในการรับรองการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีความเห็นประเด็นที่ตรวจพบ 5 ประเด็นสำคัญ เช่น การจัดทำทะเบียนคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร การบริหารลูกหนี้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เป็นต้น พร้อมนี้ได้แนะนำให้ทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป