ด้วยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้หารือกับสำนักงาน ก.พ. ในเรื่องการสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรเข้ารับราชการ และสำนักงาน ก.พ.ได้ตอบข้อหารือตามหนังสือที่แนบมานี้

rn

ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

อ่านต่อ

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

rnดาว์รโหลดรายละเอียด

อ่านต่อ

ประกาศย้ายสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

rn

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะย้ายไปที่ทำการใหม่ ณ อาคาร ซีอีซี เลขที่ 68/12 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

rn

(ติดกับโรงเรียนวัดเสมียนนารี) โดยจะเริ่มขนย้ายวันที่ 5-9 มีนาคม 2555

rn

rn

map_CEC_4-1

อ่านต่อ

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะทำการย้ายที่ตั้งสำนักงาน ไปยังสำนักงานแห่งใหม่ ณ อาคารซีอีซี ในระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2555

rn


rn

รายละเอียด

rn

img017

อ่านต่อ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการกำกับดูแล และคณะทำงานเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล ระยะที่ 1

rn

และหนังสือเชิญประชุม ในวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 (อาคาร ซีอีซี) 

rn

ดาวน์โหลดรายละเอียด

อ่านต่อ

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒน์บริหารศาสตร์(นิด้า) กำหนดจัดฝึกอบรม บุคคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในหลักสูตรด้านการบริหารงานขั้นสูง นั้น

rn

ในการนี้ส่วนฝึกอบรม สำนักอำนวยการ จึงขอให้พนักงานที่มีความประสงค์จะเข้าฝึกอบรม แจ้งความจำนงมายังส่วนฝึกอบรม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2555

rn

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

อ่านต่อ

คำสั่งตุลาการศาลปกครอง ให้มีคำสั่งยกคำขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว  ดาวน์โหลดไฟล์

rn

 

อ่านต่อ

ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2554  ดาวน์โหลดไฟล์

rn

 

อ่านต่อ