rn

                       สวัสดีค่ะ ท่านกรรมการ ท่านเลขาธิการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานกองทุน

rn

พื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทุกท่าน

rn

                  เนื่องจากคณะกรรมการจริยธรรมของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพิ่งมีการ

rn

แต่งตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ในฐานะประธานกรรมการจริยธรรม ดิฉันจึงถือโอกาสแนะนำตนเองให้ทุกท่าน

rn

ได้รู้จัก เพื่อเราจะได้ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น

rn

                 ดิฉันเป็นข้าราชการบำนาญ อดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถึงแม้จะ

rn

เกษียณอายุราชการมาตั้งแต่ปี  2549 แต่ก็ยังคงช่วยงานให้กับหลายหน่วยงานในด้านเศรษฐกิจ

rn

การเกษตร ปัจจุบันมีหน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือกและจัดสรรเงินทุนวิจัยในเรื่องข้าวให้กับสำนักงาน

rn

พัฒนาการวิจัยการเกษตร  (องค์การมหาชน) ดิฉันมีความยินดีมากที่ได้เข้ามาร่วมทำงานกับทุกท่าน

rn

                  กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นสิ่งที่รัฐบาลช่วยทำให้ความฝันของเกษตรกร

rn

เป็นความจริง โดยการจัดสรรเงินทุน แล้วให้เกษตรกรนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

rn

ให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของเกษตรกร แต่การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ

rn

ความต้องการของส่วนรวมจำเป็นต้องมีจริยธรรมในการทำงาน ได้แก่ ความเที่ยงตรง ปฏิบัติตาม

rn

กฎระเบียบและมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

rn

                  ทุกท่านที่อาสาเข้ามาทำงานและได้รับการคัดเลือกจากเกษตรกรจำนวนมากให้มาเป็น

rn

ตัวแทนในการบริหารกองทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

rn

เป็นที่ประจักษ์จึงได้รับการคัดเลือก และที่สำคัญอย่างยิ่ง การทำงานของทุกท่านมีเป้าหมายเพื่อ

rn

ประโยชน์ของเกษตรกรทั้งหมด ของประเทศเป็นหลัก  จึงนับได้ว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ

rn

และมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงอยู่แล้ว

rn

                   คณะกรรมการจริยธรรมอาจจะไม่มีความจำเป็นต่อการทำงานของทุกท่านมากนัก แต่

rn

ดิฉันและกรรมการจริยธรรมทุกท่านก็พร้อมจะเป็นเครื่องช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ให้มีกรอบการตัดสินใจใน

rn

การปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมได้ประจักษ์ว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

rn

ประกอบภารกิจด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม และเกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรได้อย่างไรบ้าง สิ่งเหล่านี้

rn

คณะกรรมการจริยธรรมหวังจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยค่ะ

rn

 

rn

                                                                       

rn

                                                                                               นางอัญชลี อุไรกุล

rn

                                                                                           ประธานคณะกรรมการจริยธรรม

rn

                                                                                                    2 กันยายน 2556

rn


อ่านต่อ

ด้วยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะดำเนินการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2556 ให้ทันภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นบัญชี จึงขอให้สำนักกิจการสาขาภูมิภาคทุกภูมิภาคและสำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด จัดทำและจัดส่งเอกสารเพื่อเตรียมปิดบัญชี มายังส่วนบัญชีและการเงิน สำนักบริหาร ภายในวันที่  10ตุลาคม 2556

rn

ดาวน์โหลดหนังสือ

rn

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ(PDF)

อ่านต่อ

ขอความร่วมมือในการประสานผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป กฟก.

rn

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนบริการกลาง สำนักอำนวยการ

rn

ดาวน์โหลดรายละเอียด

อ่านต่อ

มารดาของนางรุ่งสุรีย์ ชัยศร พนักงานอาวุโส สำนักงานสาขาจังหวัดลำปาง เสียชีวิต

rn

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ตั้งศะสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2556

rn

ณ บ้านเลขที่ 26 บ้านนากว้าวกิ่ว หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

rn

และจะทำการฌาปนกิจในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ฌาปนกิจสถานบ้านนากว้าวกิ่ว ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

rn

ในการนี้ สำนักงานฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนางรุ่งสุรีย์ ชัยศร 

rn

 

rn

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2556

rn

ระหว่าง กระทรวงการคลัง กับ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

rn

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านต่อ

ให้แจ้งและโอนเงินงบประมาณคงเหลือของโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการปฏิรูปองค์กรกองทุนฟื้นฟูฯ ให้สำนักงานใหญ่

rn

จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี

rn

แจ้งมายังส่วนนโยบายและแผน

rn

รายละเอียดอ่านต่อ

อ่านต่อ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่งผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงานสาขา หัวหน้าส่วน พนักงานอาวุโส

rn

ครั้งล่าสุด 22 ก.พ.2556 ในรูปแบบ Excel file และ csv file สำหรับใช้กับมือถือโดยตรง

rn

อนึ่ง ในระหว่างประชุมหัวหน้าสำนักงาน วันที่ 28 ก.พ.56 – 1 มี.ค.56 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจะให้บริการ copy เบอร์โทรศัพท์ล่าสุด

rn

เข้ามือถือหรือ sim  ของหัวหน้าสำนักงานด้วย และหากต้องการ save ชื่อ นามสกุล เต็มข้อความ โดยไม่ถูกจำกัดแค่ 10 ตัวอักษร

rn

ผู้ถือครองจะต้องไปเปลี่ยนเป็น sim รุ่นใหม่ที่ศูนย์บริการ Dtac ก่อนจะมารับบริการ copy เบอร์โทรศัพท์

rn

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ Excel 

อ่านต่อ

ขอเรียนผู้ประสงค์เป็นสมาชิกสหกรณ์ ประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการสหกรณ์

rn

ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(สำนักงานใหญ่) เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

rn

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

rn

รายชื่อสมาชิก

อ่านต่อ

ดีแทคให้บริการเปลี่ยนซิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

rn

ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงาน (Dtac) สามารถเปลี่ยนซิมการ์เป็นซิมการ์ดรุ่นใหม่  Micro sim สำหรับใช้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ได้ หรือสำหรับจัดเก็บรายชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อลงซิมโดยไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร (ซิมเก่าจำกัดไว้แค่ 10 ตัวอักษร) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานบริการดีแทค ทั่วประเทศ โดยก่อนเปลี่ยนจะต้องแจ้งความประสงค์พร้อมระบุสำนักงานบริการดีแทคที่สะดวกไปใช้บริการ (ตามรายชื่อสำนักงานบริการดีแทคตามลิงค์ที่ให้ไว้ด้านล่างเท่านั้น) ไปยัง ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-1580342 ต่อ 3501-3505  หรือ ไก่ (คมปกร) 0827006373

rn

สำนักงานบริการดีแทค ทั่วประเทศ

rn

http://www.dtac.co.th/help/store-locations.html

อ่านต่อ
นายไพรัตน์ เลื่อนไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิ กฟก.เสียชีวิต

rn

เพื่อแสดงความเสียใจกับครอบครัว สำนักงานฯจะเป็นเจ้าภาพร่วมงานสวดพระอภิธรรม

rn

ในวันที่ 5 มี.ค.56 ณ วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

rn

rn

rn

อ่านต่อ