ขอเชิญประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องนโยบาย”ประชารัฐ”ของรัฐบาล

rn

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องนโยบาย”ประชารัฐ”ของรัฐบาล

rn

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

อ่านต่อ

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปี 2559

rn

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านต่อ

เรียน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด

rn

ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้รับชำระหนี้แทนเกษตรกร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2556 นั้น ซึ่งปัจจุบันได้มีเกษตรกรสมาชิกมาขอปิดบัญชีและขอไถ่ถอนหลักประกันคืนสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจึงแจ้งเวียนให้สำนักงานสาขาจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการชำระหนี้ปิดบัญชีและขอคืนหลักประกัน ตามเอกสารแนบ

rn

ดาว์นโหลดเอกสารแนบ

อ่านต่อ

เรียน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด

rn

ด้วยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ให้สำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด จัดทำสัญญาค้ำประกันโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประเภทเงินกู้ยืม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงินใช้คืนกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร พ.ศ. 2543

rn

 ดาว์นโหลดรายละเอียดเอกสารแนบ

rn

 ดาวน์โหลดไฟล์สัญญา

อ่านต่อ

เรียน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด

rn

ด้วยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ให้สำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด จัดทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประเภทเงินกู้ยืม(กรณีกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล และเป็นการกู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงินใช้คืนกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร พ.ศ. 2543  

rn

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

rn

ดาวน์โหลดสัญญา

อ่านต่อ

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติรับทราบความเห็นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่มีต่อโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ จึงส่งผลให้ต้องหยุดการดำเนินโครงการไว้ก่อน นั้น 

rn

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(สำนักงานใหญ่)จึงให้สำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัดโอนเงินของโครงการปรับโครงสร้างหนี้ที่คงเหลืออยู่ที่สำนักงานสาขาจังหวัด รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

rn

ดาว์นโหลด

อ่านต่อ

เพื่อให้การดำเนินการลงคะแนนคัดสรรผู้แทนองค์กรเกษตรกรเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคาระห์เกษตรกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามประกาศที่สำนักงานกำหนด

rn

ดาว์รโหลดประกาศ

อ่านต่อ

ขอให้รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วน และหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง(ตามรายชื่อที่แนบ) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมค่านิยมสร้างสรรค์ในการทำงาน ณ วันที่ 23-24 กันยายน 2556 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเพรียงกัน

rn

ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกข้อความ

อ่านต่อ