ให้ความร่วมมือและประสานศูนย์ดำรงธรรมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง กรณี กลุ่มเคลื่อนไหวในนามเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

สรุปรายชื่อผู้สมัคร/ผู้เสนอชื่ออนุกรรมการฯ จังหวัด ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วนำส่งให้สำนักกิจการสาขาภูมิภาค ของแต่ละภูมิภาค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกฎหมาย

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อสร้างเศรษกิจฐานรากให้เข้มแย็งและยั่งยืน ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ รายละเอียดการเดินทาง กำหนดการ ตามเอกสารแนบ

rn

พนักงานและลูกจ้างสำนักงานใหญ่

rn

พนักงานและลูกจ้างสำนักงานสาขาจังหวัดและสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่1-4

อ่านต่อ

ให้จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และให้ส่งมายังส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ ภายในวันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครและการรับเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (แก้ไขลิงค์เอกสารแนบ)

rn

ดาวน์โหลด

rn

บันทึกถ้อยคำ (แก้ไขลิงค์)

อ่านต่อ

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีมติแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 11 คณะ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ฉบับ มาเพื่อทราบ  รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบ

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

นโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร

rnดาวน์โหลด

อ่านต่อ