Skip to content

หมวดหมู่: ประกาศทั่วไป

ประกาศการแต่งตั้งพนักงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานสำนักบริหาร จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานบริการ (ขับรถยนต์)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (เพิ่มเติม)
ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์