ตรวจสอบข้อมูลหนี้เกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรฯ(กรณียืนยันคุณสมบัติและสิทธิเพิ่มเติม) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดการหนี้ฯ

rnดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการดำเนินงานการชำระหนี้แทนของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.)

rn

รายละเอียด:

อ่านต่อ

ขอให้สำรวจข้อมูลหนี้ผิดนัดชำระเกิน 3 ปี ขึ้นไป กรณีสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักจัดการหนี้ (วิวรรณกานต์ (กี้) , มิ ) ต่อ 8404

rn

ดาวน์โหลด

rn

ตาราง

อ่านต่อ

การยุติโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร)

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ร่วมหารือกับ ธ.ก.ส. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จึงได้มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานเกี่ยวกับเกษตรกรสมาชิก แนบมาพร้อมนี้

rn

ดาว์รโหลดเอกสารแนบ

อ่านต่อ

เลื่อนการจัดกิจกรรมไถ่ถอนและส่งมอบหลักประกันคืนให้เกษตรกร

rn

หากดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป

rn

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

อ่านต่อ

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 11/2557  วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 10/2557 วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดการหนี้ฯ

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรฯ ครั้งที่ 9/2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ