ขอส่งรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติและเห็นชอบให้ชำระหนี้แทน กรณี หนี้สหกรณ์ (ไฟล์รายชื่อ สำนักจัดการหนี้ดำเนินการนำส่งให้สาขาจังหวัดที่เกี่ยวข้องต่อไป) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจัดการหนี้ของเกษตรกร 3

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคืนหลักประกันให้แก่เกษตรกร และพิธี “คืนที่ดินทำกิน คืนความสุขให้เกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร

rnดาวน์โหลด

อ่านต่อ

การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานด้านรายละเอียดการจัดการหนี้ โปรดติดต่อที่สำนักจัดการหนี้ฯ

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แบบเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการหนี้ ส่วนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฯ  โดยมีเอกสารดังนี้

rn

1.แบบตรวจสอบเอกสารประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร (Check list)

rn

2.แบบขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร แบบ ทนก.1

rn

     2.1 แบบแนบท้ายรายละเอียดบุคคลค้ำประกันการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร แบบ ทนก.1/1

rn

     2.2 แบบแนบท้ายรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ แบบ ทนก.1/2

rn

     2.3 แบบแนบท้ายรายละเอียดโครงการส่งเสริมของรัฐ  แบบ ทนก.1/3

rn

3.แบบคำขอจัดการหนี้เร่งด่วน/คำขอจัดการหนี้ แบบ ทนก.2

rn

4.บันทึกการสอบสวนการรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร แบบ ทนก.3

rn

5.แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร แบบ ทนก.4

rn

6.หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล แบบ ทนก.5

rn

7.สัญญายินยอมโอนหลักประกัน แบบ ทนก.6

อ่านต่อ

ประกาศ คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร พ.ศ.2559

rnดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศ คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ว่าด้วย หลักเณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2559

rnดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลหนี้เร่งด่วนชั้นดำเนินคดี ส่งภายในวันที่ 4 เมษายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ