การสำรวจข้อมูลหนี้สินส่วนบุคคล และแบบสำรวจข้อมูลหนี้จากเจ้าหนี้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลฯ (แช่มช้อย ภู่สว่าง) โทร.062-6053821

rn

ไฟล์ดาวน์โหลด

rn

ตารางการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหนี้

rn

แบบสำรวจ ยืนยันข้อมูลทะเบียนหนี้

rn

 

อ่านต่อ

ยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ส่วนจัดการหนี้ฯ 1

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

การสำรวจข้อมูลทะเบียนหนี้เกษตรกร ตามหนังสือที่ กฟก 0100/ว 697 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร โทร 02-1580342 ต่อ 7001 และ 7103

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

การจัดการหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีมอบหมาย รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

การสำรวจข้อมูลทะเบียนหนี้เกษตรกร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร โทรศัพท์ ต่อ 7001 และ 7103 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

การสำรวจข้อมูลหนี้เกษตรกร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนจัดการหนี้ฯ 1 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ต่อ 7001

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

การสำรวจข้อมูลทะเบียนหนี้ของเกษตรกร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจัดการหนี้ของเกษตรกร 1 

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนหนี้ของเกษตรกร  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แนวทางการปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงยอดชำระหนี้แทน สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักจัดการหนี้ฯ

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ