กฟก.ยโสธร คืนโฉนดที่ดินสมาชิก เดือนเดียวกว่า 60 ไร่
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร โดยนางนุชฎา จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด ได้โอนโฉนดและส่งมอบโฉนดคืนให้กับเกษตรกรสมาชิก ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ชำระหนี้แทนกับสหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จำกัด สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จำกัด และสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด ซึ่งครบกำหนดสัญญาชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมปิดบัญชีขอไถ่ถอนหลักประกันคืนจำนวน 3 ราย 3 แปลง เนื้อที่รวม 38 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม ทั้งนี้ สำนักงานสาขาจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการโอนโฉนดที่ดินคืนเกษตรกรสมาชิก ในห้วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 32 ไร่กว่า นับเป็นความสำเร็จของกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดยโสธรที่ได้ดำเนินการเพื่อพี่น้องเกษตรกรสมาชิก ภายในเดือนเดียวสามารถคืนโฉนดที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของสมาชิกได้กว่า 60 ไร่

อ่านต่อ

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีวาระพิจารณาดังนี้ พิจารณากำหนดสถาบันเจ้าหนี้เป็นนิติบุคคล (เพิ่มเติม) มติที่ประชุมไม่เห็นชอบกำหนดสถาบันเจ้าหนี้ (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)) เป็นสถาบันการเงินที่กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถดำเนินการจัดการหนี้สินให้เกษตรกรได้ เนื่องจากบรรษัทดังกล่าว เป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และการประกอบธุรกิจ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินที่กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถดำเนินการได้ ,พิจารณารายชื่อเกษตรกรเพื่อขออนุมัติชำระหนี้แทนเกษตรกร มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติรายชื่อตามที่เสนอในครั้งนี้จำนวน 23 ราย ซึ่งเป็นหนี้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรได้ สำหรับรายชื่อที่ขอชำระหนี้แทนครั้งนี้ซึ่งมีอยู่ 23 รายนั้น เนื่องจากเป็นหนี้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไข และอยู่ในชั้นเร่งด่วนคือบังคับคดีขายทอดตลาดและผ่านการตรวจสอบครบถ้วนสมบูรณ์ตามกระบวนการของกองทุนฟื้นฟูฯ ทุกขั้นตอนแล้ว ,พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนเกษตรกร ลูกหนี้สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์) มติที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ดังกล่าว และจะมีการแต่งตั้งผู้แทนจากกรมบังคับคดีเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลการดำเนินการที่มีความเกี่ยวข้องในขั้นตอนของการบังคับคดีให้ถูกต้อง,พิจารณาโครงการคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรประชุมสัญจร 4 ภาค ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอที่จะมีการลงพื้นที่สัญจรในช่วงระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค. 2563 ตามแผน ที่กำหนดไว้

อ่านต่อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีลูกหนี้ธนาคารของรัฐและหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้รับมอบหมายที่ประชุมเป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะอนุฯดังกล่าว เนื่องจากหมดวาระลงในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตามคำสั่งฯ โดยมีวาระพิจารณา (ร่าง) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ และพิจารณา (ร่าง) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรณีหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน 2 (ร่าง) ดังกล่าว เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่จะประชุมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นประธาน เพื่อให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 2 (ร่าง) ดังกล่าวเสนอ ครม.ของบประมาณมาดำเนินการต่อ

นอกจากนี้ยังได้มีการหารือร่วมกับสถาบันเจ้าหนี้ของเกษตรกรสมาชิกตามที่กลุ่มเครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เร่งให้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขอให้ธนาคารและสถาบันเจ้าหนี้ต่างๆ ชะลอหรือยุติการขายทอดตลาดนั้น ผลการหารือสรุปได้ว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรร่วมกับสถาบันเจ้าหนี้ 4 แห่งของรัฐ ที่เกษตรกรอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร จากนั้นจะดำเนินการเชิญเกษตรกรซึ่งเป็นหนี้เร่งด่วนในชั้นบังคับคดีขายทอดตลาด สถาบันเจ้าหนี้ ตัวแทนจากกรมบังคับคดี และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ

คู่มือการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)

rn

ตามหนังสือที่ กฟก 0100/ว4392 ลว. 27 พ.ย. 2561

rn

 

rn

คู่มือดาวน์โหลดตามลิงค์นี้

rn

https://drive.google.com/open?id=1Q54h62boQePIgNcNwk48tywIZQ6l3P9g

rn


rn

แบบฟอร์มดาวน์โหลดตามลิ้งนี้

rn

https://drive.google.com/file/d/18uM1eO515_9hj2VDDlVwtAFfFEXlpSvJ/view

อ่านต่อ

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2561 จึงขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี 2561 ในระบบสารสนเทศฯ (iF) รายละเอียดตามเอกสารแนบ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศฯ สอบถามได้ที่สำนักจัดการหนี้ฯ ส่วนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฯ

rn

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

rnรายละเอียด

อ่านต่อ