วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร โดยนางนุชฎา จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงาน เข้าพบประธานและ ผจก.สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด เพื่อมอบเช็ค จำนวน 170,566.12 บาท ในการชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิก พร้อมรับเอกสารในการ โอนโฉนดที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา เพื่อโอนมาเป็นของกองทุนฯ ทั้งนี้ ประธานสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด ยิ้มแป้นใต้หน้ากาก และกล่าวทิ้งท้ายว่า  “ผมจะฝากดูแลอีกนะครับ”

อ่านต่อ

วานนี้ ( 31 มีนาคม 2563 ) ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร พนักงานอาวุโส สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงาน ให้ดำเนินการมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง จำกัด กรณีหนี้ผิดนัดชำระ รวม 1 ราย มูลหนี้ 308,036.16 บาท และสามารถรักษาที่ดินให้เกษตรกร 1 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 76 ตารางวา ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง จำกัด โดยนายสนิท สุดสน ประธานกรรมการ และนางพรนิภา ไชยสุนันท์ ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ
ตามที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้อนุมัติชำระหนี้แทนฯ ตามนโยบายการจัดการหนี้ของ กฟก. และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้อนุมัติแผนการจัดการหนี้และกรอบงบประมาณเพื่อการจัดการหนี้ ปี 2563 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติชำระหนี้แทนฯ จำนวน 7 ราย ระหว่างนี้เกษตรกรจะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหลังจากจัดการหนี้ ตามระเบียบของ กฟก.

อ่านต่อ

วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในวาระต่างๆ ที่เผยแพร่ในเบื้องต้น ดังนี้ พิจารณายกเว้นค่าปรับทุกกรณีให้กับเกษตรกรที่ กฟก. ชำระหนี้แทน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัติยกเว้นค่าปรับที่เกิดขึ้นตามสัญญา อันมิได้เกิดจากความผิดของเกษตรกร จากกรณีเกษตรกรผิดนัดชำระตามสัญญา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการเงินมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร พิจารณาขอความเห็นชอบแนวทางและขั้นตอนการซื้อทรัพย์ NPA ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขั้นตอนในการจัดการหนี้ NPA ตามที่เสนอ

อ่านต่อ

วานนี้ ( 16 มีนาคม 2563 ) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร พนักงานอาวุโส ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลหนี้ สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด จำนวน 153 ราย 225 บัญชี เพื่อจัดทำแผนการจัดการหนี้ ลูกหนี้สหกรณ์ เสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณาอนุมัติชำระหนี้แทนฯ  ตามนโยบายการจัดการหนี้ของ กฟก.

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง รายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับสิทธิการจัดการหนี้ ครั้งที่ 1/2563 มีเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด มีรายชื่อที่ผ่านการอนุมัติรายชื่อแล้ว จำนวน 1 ราย 1 บัญชี รวมมูลหนี้ 499,794 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจัดทำเอกสารประกอบเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร

โดยเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์การจัดการหนี้ของ กฟก. ต้องเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรให้ถูกต้อง ซึ่งหนี้ที่สามารถขึ้นทะเบียนหนี้ได้นั้น ต้องเป็นหนี้ในระบบ และกู้เพื่อการเกษตร ที่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน

อ่านต่อ

วันนี้ (13 มีนาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปองค์กรและจัดทำโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล เป็นประธาน มีวาระสืบเนื่องเพื่อพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และมีการนำเสนอสภาพปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1-4 โดยผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาแต่ละภูมิภาคให้คณะอนุกรรมการได้รับทราบ

อ่านต่อ

วันนี้ (13 มีนาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมหารือคณะทำงานติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน กฟก.จังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยประสานความร่วมมือกันระหว่าง กรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร อนุกรรมการฯจังหวัด กฟก.สาขาจังหวัด ผู้แทนเกษตรกรทั้ง 4 ภูมิภาค ที่ปรึกษาสำนักงาน ได้แก่ นายนคร ศรีวิพัฒน์ นายสมเกียรติ โอสถสภา นายสุชาติ เตชะโพธิ์ไทร โดยสำนักกิจการสาขาภูมิภาคทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะทำงานแต่ละภูมิภาค การประชุมในครั้งนี้ได้มีการเลือกประธานคณะทำงานของคณะใหญ่ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน และมีการคัดเลือกประธานคณะทำงานของแต่ละภูมิภาค ดังนี้ ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) นายนิเทศน์ คำเป็ก เป็นประธาน ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) นายกิตติพล ตะพานแก้ว เป็นประธาน ภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นายประจักร์ บุญกาพิมพ์ เป็นประธาน ภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) นางพจมาน สุขอำไพจิตร เป็นประธาน สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานชุดนี้ สำนักกิจการสาขาภูมิภาคแต่ละภูมิภาคจะดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนการติดตามงาน และกำหนดวิธีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการและเป็นระบบ และจะมีการเสนอแผนการปฏิบัติงานของคณะทำงานในแต่ละภูมิภาคต่อคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ พิจารณาต่อไป

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางดวงใจ ทองโสภณ รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสหกรณ์ 10 แห่งของจังหวัดกาฬสินธุ์  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเป็นแนวทางในการชำระหนี้แทนเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และนโยบายของรัฐบาล เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร จำนวน 20 ราย 27 สัญญา มูลหนี้ 7,731,049.25 บาท

โดยมี น.ส.ศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสุมามาลย์ สายชมภู ผู้แทนเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำราญ ศรีหาพล ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัดกาฬสินธุ์ และตัวแทนเกษตรกร ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ได้มีการมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิก จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 9 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 72 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา โดย น.ส.ศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสุมามาลย์ สายชมภู ผู้แทนเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำราญ ศรีหาพล ประธานอนุกรรมการฯ และ ดร.เกษม เชตะวัน อนุกรรมการฯ (ผู้แทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบ

ในการนี้ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาบรรจุแผนการจัดการหนี้ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร พิจารณาอนุมัติชำระหนี้แทนฯ เพิ่มเติม จำนวน 3 สหกรณ์ รวม 13 ราย 18 สัญญา มีมูลหนี้  4,569,216.34 บาท

อ่านต่อ

วันนี้ (10 มีนาคม 2563) เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย กว่า 50 คน เดินทางมายังสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดการหนี้สิน ในการนี้ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ นายมนัส วงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร และนางสาวจันทนา สีเหล็ก หัวหน้าส่วนจัดการหนี้ฯ 3 ได้ร่วมกันชี้แจงถึงความเคลื่อนไหวและการดำเนินการของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อาทิ หนี้บังคับคดีขายทอดตลาด หนี้สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์) การมอบอำนาจดำเนินการให้สำนักงานสาขาจังหวัด เป็นต้น

อ่านต่อ

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะทำงานเจรจากับสถาบันเจ้าหนี้ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีการคัดเลือกประธานและรองประธาน ซึ่งผลจากการคัดเลือกที่ประชุมมีมติให้นายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน และนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล เป็นรองประธาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีวาระในการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและการกำหนดแนวทางการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคล  โดยหน้าที่ของคณะทำงานชุดนี้ จะมีการกำหนดมาตรการ แนวทางและเงื่อนไขในการชำระหนี้แทนเกษตรกร การประนอมหนี้กับสถาบันเจ้าหนี้  โดยจะมีการประสานเจรจาเงื่อนไขการชำระหนี้แทนหรือประนอมหนี้กับสถาบันเจ้าหนี้และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะทำงานแบบหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่มีอยู่ทั่วประเทศ

อ่านต่อ