เรื่อง การรับคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร

rn

ตามที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้มีประกาศเรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2553
ลงวันที่ 3 ก.ย.2553 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้มีมติเห็นชอบแบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2553 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

rn

สำนักจัดการหนี้ฯ จึงได้จัดทำประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับคำขอขึ้นทะเบียนองค์กร พ.ศ.2553 และแบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ดาวน์โหลดไฟล์

rn

 

อ่านต่อ

rn

แนวทางและวิธีปฏิบัติงานปรับโครงสร้างหนี้
และแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร (แบบ ปคน.1-3)

rn

  – แนวทางและวิธีปฏิบัติงานปรับโครงสร้างหนี้  ดาวน์โหลดไฟล์
  – แบบ ปคน.1-3  ดาวน์โหลดไฟล์

rn

 

rn

rn

 

อ่านต่อ