คู่มือการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)

rn

ตามหนังสือที่ กฟก 0100/ว4392 ลว. 27 พ.ย. 2561

rn

 

rn

คู่มือดาวน์โหลดตามลิงค์นี้

rn

https://drive.google.com/open?id=1Q54h62boQePIgNcNwk48tywIZQ6l3P9g

rn


rn

แบบฟอร์มดาวน์โหลดตามลิ้งนี้

rn

https://drive.google.com/file/d/18uM1eO515_9hj2VDDlVwtAFfFEXlpSvJ/view

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2561 จึงขอแจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี 2561 ในระบบสารสนเทศฯ (iF) รายละเอียดตามเอกสารแนบ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศฯ สอบถามได้ที่สำนักจัดการหนี้ฯ ส่วนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฯ

rn

ดาวน์โหลด

ยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

rnรายละเอียด

การสำรวจข้อมูลหนี้สินส่วนบุคคล และแบบสำรวจข้อมูลหนี้จากเจ้าหนี้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลฯ (แช่มช้อย ภู่สว่าง) โทร.062-6053821

rn

ไฟล์ดาวน์โหลด

rn

ตารางการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหนี้

rn

แบบสำรวจ ยืนยันข้อมูลทะเบียนหนี้

rn

 

ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ส่วนจัดการหนี้ฯ 1

rn

ดาวน์โหลด

ยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

rn

ดาวน์โหลด