วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ศาลาวัดเหนือแวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พร้อมด้วยนายสำเริง ปานชาติ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และคณะผู้บริหาร ได้เป็นประธานในพิธีมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด จำนวน 4,222,327 บาท รักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 28 ไร่

เลขาธิการกองทุนฯ กล่าวว่า ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนในครั้งนี้ ทำให้หมดปัญหาเรื่องที่ดินทำกินจะถูกบังคับคดี ขายทอดตลาด สร้างความปลาบปลื้มยินดีกับทุกฝ่าย แต่ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่รอรับการช่วยเหลือ ซึ่งรอคิวตามลำดับที่คกก.จัดการหนี้ฯได้อนุมัติไว้

สำหรับงบประมาณในการจัดการหนี้ของจังหวัดมหาสารคามครั้งนี้ ได้รับจัดสรรตามจำนวนรายชื่อเกษตรกรที่ครม.ได้อนุมัติไว้จำนวน 295 ราย จำนวน 188 ล้านบาท รักษาที่ดินให้เกษตรกรได้กว่า 110 ไร่ โดยสาขามหาสารคามจะดำเนินการชำระหนี้แทนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ จากนั้นจะนำเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอาชีพต่อไป

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้เป็นประธานมอบเช็คชำระหนี้และรับมอบโฉนดที่ดินของเกษตรกรคืนจากสหกรณ์เจ้าหนี้ในพื้นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสำเริง ปานชาติ รองประธานกรรมการบริหาร นายประจักร์ บุญกาพิมพ์ ผู้แทนเกษตรกรใน คกก.กองทุนฟื้นฟูฯ คณะผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง อนุกรรมการฯ จังหวัดร้อยเอ็ด และเกษตรกรสมาชิกร่วมงานจำนวน 200 คน โดยมีนางบุญเกิด พานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ให้การต้อนรับ

การมอบเช็คชำระหนี้ครั้งนี้ เป็นงบประมาณ(งบกลาง) ที่กฟก.ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจำนวน 1,500 ล้านบาท ภายใต้กลุ่มเป้าหมาย 2,557 ราย ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการอนุมัติซื้อหนี้ จำนวน 78 ราย จำนวน 79,164,480.27 บาท โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกรได้กว่า 850 ไร่

สำหรับการจัดกิจกรรมมอบเช็คชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งนี้ มีสหกรณ์เจ้าหนี้ที่ยินยอมให้กฟก.ชำระหนี้แทน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตน์ จำกัด เกเกษตรกรได้รับการจัดการหนี้จำนวน 3 ราย จำนวน 3,257,758.80 บาท สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปสุวรรณภูมิห้า จำกัด จำนวน 1 ราย จำนวน 273,744.40 บาท สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จำกัด จำนวน 10 ราย จำนวน 13,600,899.71 บาท และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด 63 ราย จำนวน 58,644,077.36 บาท รวม 77 ราย 86 บัญชี จำนวน 76 ล้านบาท

ภายหลังการมอบเช็คชำระหนี้เสร็จนายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการกองทุนฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเกษตรกรและสหกรณ์เจ้าหนี้ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรที่มีความเดือดร้อนต่อปัญหาหนี้สิน ภายใต้การรักษาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกรสมาชิก ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการส่งมอบหลักประกันที่ดินในครั้งนี้กว่า 850 ไร่

“ขอบคุณสหกรณ์เจ้าหนี้ที่มองเห็นความเดือดร้อนในปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และนำมาซึ่งการยินยอมให้กฟก.เข้ามาชำระหนี้แทนเกษตรกร ซึ่งเป็นงบประมาณ งบกลางที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้อนุมัติมาให้ เมื่อชำระหนี้แล้ว กฟก.จะร่วมมือกับเจ้าหนี้เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรต่อไป”

ข้อมูลการจัดการหนี้สาขาร้อยเอ็ด เกษตรกรสมาชิก 222,320 ราย ขึ้นทะเบียนหนี้ 17,336 ราย ได้รับชำระหนี้แทน 447 ราย จำนวน 215 ล้านบาท ปิดบัญชีแล้ว 81 ราย จำนวน 12.5 ล้านบาท รักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 2,953 ไร่

อ่านต่อ