วันที่ 3-4 กันยายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดโครงการสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการจัดการหนี้ของเกษตรกร 4 ภาค ณ โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดแผนงานแก้ไขปัญหาหนี้ให้สอดคล้องกับระเบียบ ประกาศฉบับใหม่ที่เ กี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ ให้สำนักงานสาขาจังหวัดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เริ่มต้นที่ภาคเหนือ มีตัวแทนอนุกรรมการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานและพนักงานเข้าร่วมโครงการ โดยได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นด้านการจัดการหนี้ และการดำเนินงานในสาขาจังหวัดในสถานการณ์ปัจจุบัน และวางแผนการปฏิบัติงานในปี 2564