วันที่ 3-4 กันยายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดโครงการสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการจัดการหนี้ของเกษตรกร 4 ภาค ณ โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดแผนงานแก้ไขปัญหาหนี้ให้สอดคล้องกับระเบียบ ประกาศฉบับใหม่ที่เ กี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ ให้สำนักงานสาขาจังหวัดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เริ่มต้นที่ภาคเหนือ มีตัวแทนอนุกรรมการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานและพนักงานเข้าร่วมโครงการ โดยได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นด้านการจัดการหนี้ และการดำเนินงานในสาขาจังหวัดในสถานการณ์ปัจจุบัน และวางแผนการปฏิบัติงานในปี 2564

วันที่ 3 กันยายน 2563 คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรสมาชิก กฟก. กลุ่มเครือข่ายพลเมืองพัฒนาเกษตรสารภี บ้านหนองแบน ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่  กิจกรรมของทางกลุ่มเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ มีหลากหลายอาชีพ ทั้งการทำสวนลำไย ปลูกผักสวนครัว ทำเกษตรผสมผสาน ทำน้ำพริก เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มได้มีการรวมตัวทำกิจกรรมกับ กฟก.ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกลุ่ม และมีการขยายเครือข่ายภายในอำเภอ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาด และหาช่องทางจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม ได้รับงบประมาณสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพ ทั้งงบอุดหนุนและงบกู้ยืม รวมถึงมีสมาชิกได้รับการจัดการหนี้แทนจาก กฟก. จนปัจจุบันนี้สมาชิกมีรายได้เพิ่มจากการทำเกษตรภายใต้ที่ได้รับงบประมาณจาก กฟก. และหลุดพ้นภาระหนี้สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และในช่วงบ่าย คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เยี่ยมชมดูงานสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิก กฟก. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ลูกหนี้สหกรณ์ที่ กฟก.ได้ชำระหนี้แทน

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด กับ กฟก. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมายาวนาน สมาชิกลูกหนี้ของสหกรณ์ได้รับการชำระหนี้แทนจาก กฟก. เป็นรายแรกในประเทศ ปัจจุบันทางสหกรณ์ยังให้ความร่วมมือและร่วมแก้ปัญหาให้สมาชิกด้วยดี กิจการของสหกรณ์มีความก้าวหน้า มั่นคง เพราะมีการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ที่เป็นระบบ โปร่งใส และมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สมาชิกอย่างจริงใจ เป็นธรรม และหากสมาชิกมีปัญหาเรื่องหนี้เร่งด่วนก็ยินดีให้ กฟก. เข้าไปจัดการหนี้ได้ทันที

วันที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 19/2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธานการประชุม

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งการสิ้นสุดการดำเนินงานของคณะทำงาน ปี 2563 และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมการจัดการหนี้ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ซึ่งจะไปเยี่ยมชมกิจกรรมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรกับ กฟก. ของกลุ่มเครือข่ายพลเมือง “นากลางเวียงสารภี” และสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร

ในส่วนวาระเพื่อพิจารณา ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง)คำวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีไม่อนุมัติให้ผ่านอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้ โดยให้ทำแบบวินิจฉัยเสนอให้ที่ประชุมรับทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป และเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้บริษัท/โรงงานน้ำตาล

โอกาสนี้ มีหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดภาคเหนือ พร้อมพนักงานสาขา และตัวแทนคณะอนุกรรมการจังหวัดเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินของของคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ เพื่อเตรียมการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร โดยนางนุชฎา จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงาน เข้าพบประธานและ ผจก.สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด เพื่อมอบเช็ค จำนวน 170,566.12 บาท ในการชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิก พร้อมรับเอกสารในการ โอนโฉนดที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา เพื่อโอนมาเป็นของกองทุนฯ ทั้งนี้ ประธานสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด ยิ้มแป้นใต้หน้ากาก และกล่าวทิ้งท้ายว่า  “ผมจะฝากดูแลอีกนะครับ”

วานนี้ ( 31 มีนาคม 2563 ) ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร พนักงานอาวุโส สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงาน ให้ดำเนินการมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง จำกัด กรณีหนี้ผิดนัดชำระ รวม 1 ราย มูลหนี้ 308,036.16 บาท และสามารถรักษาที่ดินให้เกษตรกร 1 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 76 ตารางวา ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง จำกัด โดยนายสนิท สุดสน ประธานกรรมการ และนางพรนิภา ไชยสุนันท์ ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ
ตามที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้อนุมัติชำระหนี้แทนฯ ตามนโยบายการจัดการหนี้ของ กฟก. และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้อนุมัติแผนการจัดการหนี้และกรอบงบประมาณเพื่อการจัดการหนี้ ปี 2563 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติชำระหนี้แทนฯ จำนวน 7 ราย ระหว่างนี้เกษตรกรจะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหลังจากจัดการหนี้ ตามระเบียบของ กฟก.

วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในวาระต่างๆ ที่เผยแพร่ในเบื้องต้น ดังนี้ พิจารณายกเว้นค่าปรับทุกกรณีให้กับเกษตรกรที่ กฟก. ชำระหนี้แทน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัติยกเว้นค่าปรับที่เกิดขึ้นตามสัญญา อันมิได้เกิดจากความผิดของเกษตรกร จากกรณีเกษตรกรผิดนัดชำระตามสัญญา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการเงินมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร พิจารณาขอความเห็นชอบแนวทางและขั้นตอนการซื้อทรัพย์ NPA ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขั้นตอนในการจัดการหนี้ NPA ตามที่เสนอ