วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ  โดยมีนายจารึก  บุญพิมพ์ เป็นประธานการประชุม  ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกินสองล้านห้าแสนบาท พ.ศ. ….  และทบทวนการพิจารณาให้เกษตรกรที่ผ่านอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรเพื่อให้สำนักงานสาขาจังหวัด และคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ตามความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทบทวนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของเกษตรกร ที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรได้อนุมัติ ดังนี้ 1.เกษตรกรที่ผ่านการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดการหนี้ได้ก่อนหน้านี้ จำนวน 3,901 บัญชี ให้นำกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรที่กำหนดไว้  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 2.ให้หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดร่วมกับคณะอนุกรรมการฯจังหวัด พิจารณากลั่นกรองการอุทธรณ์ พร้อมให้ความเห็นและวินิจฉัยเบื้องต้น ภายใน 60 วัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณาอีกครั้ง โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศและมติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3.ให้สำนักงานจัดสรรงบประมาณเพื่อการอุทธรณ์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

สภาฯ ผ่านร่างกฎหมาย กฟก. ส่งไม้ต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายละเอียดอีกครั้งก่อนปลดล็อค     แก้ไขปัญหาหนี้บุคคลค้ำประกัน

          หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ได้รับทราบหลักการแห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … จากการลงมติ มีผู้เข้าร่วมประชุม 406 คน เห็นด้วย 394 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง สภาผู้แทนราษฎรได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … จำนวน 49 คน  โดยได้ประชุมนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ, นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง, นายเอกราช  ช่างเหลา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง, นายอภิชาติ  ศิริสุนทร    รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม, นางรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่, นายสมบูรณ์  ซารัมย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า, นายพรชัย  อินทร์สุข เลขานุการคณะกรรมาธิการ, นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง, นายกุลเดช  พัวพัฒนกุล โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง และนายมุข  สุไลมาน โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

นายสไกร  พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาร่างกฎหมายในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้เชิญรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ผู้แทนเกษตรกร ทั้ง 20 คน จาก 4 ภูมิภาค และที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้กฎหมาย  จากการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีกรรมาธิการท่านใด  ลงชื่อสงวนขอคำแปรญัตติร่างกฎหมายดังกล่าว จึงคาดว่าจะทำให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ รวดเร็วขึ้น ก่อนจะนำเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการประชุมวิสามัญครั้งที่สองและสามต่อไป

          หากกฎหมายฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว เกษตรกรที่มีปัญหาหนี้สินกรณีบุคคลค้ำประกัน  ซึ่งมีอยู่ประมาณ 117,545 ราย ที่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้จะได้รับการแก้ไข ที่สำคัญเกษตรกรที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ทุกรายจะต้องติดต่อองค์กรที่ตนสังกัดในแต่ละจังหวัด เพื่อร่วมกันจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเพื่อการสร้างรายได้นำมาชำระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้  หากเกษตรกรรายใดไม่ทำแผนการฟื้นฟูฯ ดังกล่าวก็จะไม่ได้รับการแก้ปัญหาหนี้แม้จะมีสิทธิ์ก็ตาม

ส่วนเกษตรกรที่ต้องการคำปรึกษาด้านปัญหาหนี้สิน การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร โทร. 0 2158 0342 ตามวันและเวลาราชการ


อ่านต่อ

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยผู้แทนเกษตรกร และผู้บริหารสำนักงาน ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

อ่านต่อ

วันนี้ (28 มกราคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและการให้การสนับสนุนแก่องค์กรเกษตรกร และแนวทางการพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และพิจารณา (ร่าง) แบบเสนอแผนและโครงการขององค์กรเกษตรกร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานเสนอโดยให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศก่อนนำเสนอให้ประธานกรรมการบริหารลงนามประกาศเพื่อบังคับใช้ต่อไป

อ่านต่อ

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยนายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 ” ต่อยอดปณิธานรากฐานเกษตรอัจฉริยะ “ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุขอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบรรยากาศซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรต่าง ๆ ภายในงาน

อ่านต่อ

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร บันทึกเทปโทรทัศน์การให้สัมภาษณ์ในรายการ NBT มีคำตอบ ทางช่อง NBT ในประเด็นแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งรายการจะออกอากาศวันที่ 22 มกราคม 2563 ติดตามรับชมทางช่อง NBT ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 11.00 น

อ่านต่อ

วันที่ 16 มกราคม 2563 ผู้แทนจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) เข้าพบนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

อ่านต่อ

วานนี้ (15 มกราคม 2563 ) เวลาประมาณ 16.45 น. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1  เรื่องด่วน เรื่องที่ 1 ณ อาคารรัฐสภา ถนนสามเสนใน กรุงเทพมหานคร  มีการนำเสนอวาระเพื่อพิจารณา นำเสนอโดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูฯ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 

ในประเด็นขอให้แก้ไข พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (พ.ร.บ.) ใน 3 มาตรา ได้แก่ มาตรา 16 การดำรงตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร เพิ่มจาก 2 ปี เป็น 4 ปี , มาตรา 23 ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสาขาจังหวัด ซึ่งตามที่กำหนดไว้เดิมใน พ.ร.บ.ต้องมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงปรับเป็นให้สามารถจัดหาที่ตั้งของสำนักงานได้ตามความจำเป็นมากขึ้น , และมาตรา 37/9 ปรับปรุงแก้ไขวิธีการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันและใช้บุคคลค้ำประกัน โดยให้กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถซื้อหนี้บุคคลค้ำประกันไปบริหารได้ด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการผ่านร่างดังกล่าว ซึ่งจากการลงคะแนนเพื่อขอมติ มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 406 คน เห็นด้วยกับร่างดังกล่าว 394 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง      งดออกเสียง 12 เสียง ซึ่งภายหลังจากมีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว ให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้

Description: C:\Users\raphattorn.ch\Desktop\New folder (3)\IMG_0022.JPG

ในการนี้ นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายมนัส วงษ์จันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้เข้าร่วมในเวทีอภิปรายสภาเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการนำเสนอด้วย

อ่านต่อ

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประเด็นสถานะความเป็นข้าราชการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบการสรรหาอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด ว่า ตามที่ กฟก. ได้หารือกรมการปกครองเพื่อให้ทราบความชัดเจนถึงสถานะความเป็นข้าราชการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทางกรมการปกครองได้มีความเห็นว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมการปกครองและอยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของนายอำเภอ มิได้มีสถานะเป็นข้าราชการ แต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 107/2550 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550 มาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และมาตรา 4 (14) แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 โดยได้รับเงินเดือน แต่มิใช่จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนตามมาตรา 9 วรรคสาม และมาตรา 29 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457

กรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้แทนภาคราชการ สามารถแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดได้หรือไม่นั้น เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหาร พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ในอำนาจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้วินิจฉัย

อ่านต่อ

วันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

อ่านต่อ